Obsah

I. Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava I.1 Odchylná úprava od zákoníku práce I.2 Základní zásady pracovněprávních vztahů I.3 Státní služba a zahraniční služba I.4 Právní jednání v pracovněprávních vztazích I.5 Výklad právních jednání I.6 Vady právních jednání I.7 Důsledky vad právních jednání I.8 Zvláštní pravidla počítání času v pracovněprávních vztazích II. Vybrané zásady pracovněprávních vztahů a základní sociální práva, definice závislé práce II.1 Rovnost zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz diskriminace II.2 Právo zaměstnanců na informace a projednání II.2.1 Informace a projednání přímo se zaměstnanci II.2.2 Informace a projednání prostřednictvím zástupců zaměstnanců II.3 Závislá práce III. Účastníci pracovněprávních vztahů, zástupci zaměstnanců III.1 Zaměstnavatel III.2 Zaměstnanec III.3 Zástupci zaměstnanců III.3.1 Odborové organizace III.3.2 Rada zaměstnanců III.3.3 Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci III.3.4 Práva a povinnosti související s činností zástupců zaměstnanců III.3.5 Přístup k nadnárodním informacím a evropská rada zaměstnanců IV. Základní pracovněprávní vztahy IV.1 Pracovní poměr IV.1.1 Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru IV.1.2 Pracovní smlouva a její obsah IV.1.3 Doba trvání pracovního poměru IV.1.4 Sjednání zkušební doby IV.1.5 Právo zaměstnanců na informace o obsahu pracovního poměru IV.1.6 Jmenování IV.1.7 Volba IV.2 Omezení konkurenční činnosti zaměstnanců IV.3 Závazky v pracovním právu IV.4 Výkon práce na dálku IV.5 Sdílené pracovní místo V. Změna pracovního poměru V.1 Změna pracovního poměru na základě jednostranného opatření zaměstnavatele V.1.1 Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci V.1.2 Možnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci V.2 Změna pracovního poměru se souhlasem zaměstnance V.2.1 Vyslání na pracovní cestu V.2.2 Přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa V.2.3 Dočasné přidělení zaměstnance jinému zaměstnavateli V.2.4 Agenturní zaměstnávání V.3 Návrat zaměstnance na původní práci V.4 Vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb VI. Skončení pracovního poměru VI.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru VI.2 Rozvázání pracovního poměru výpovědí VI.2.1 Obecné podmínky platnosti výpovědi a výpovědní doba VI.2.2 Výpověď daná zaměstnavatelem VI.2.2.1 Výpovědní důvody VI.2.2.2 Zákaz výpovědi VI.2.2.3 Odstupné VI.2.2.4 Hromadné propouštění VI.2.3 Výpověď daná zaměstnancem VI.3 Okamžité zrušení pracovního poměru VI.3.1 Obecné podmínky platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru VI.3.2 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele VI.3.3 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance VI.3.4 Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance VI.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době VI.5 Skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou VI.6 Rozvázání pracovního poměru založeného jmenováním VI.7 Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru VI.7.1 Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) VI.7.2 Posudek o pracovní činnosti VI.8 Neplatné rozvázání pracovního poměru VI.8.1 Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele VI.8.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance VI.8.3 Neplatné rozvázání pracovního poměru dohodou VII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr VII.1 Dohoda o pracovní činnosti VII.2 Dohoda o provedení práce VIII. Pracovní doba a doba odpočinku VIII.1 Vymezení pojmů VIII.2 Délka pracovní doby VIII.3 Rozvržení pracovní doby VIII.3.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby VIII.3.2 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby VIII.3.3 Pružná pracovní doba VIII.3.4 Konto pracovní doby VIII.4 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka VIII.5 Práce přesčas VIII.6 Noční práce VIII.7 Pracovní pohotovost VIII.8 Doba odpočinku VIII.8.1 Nepřetržitý denní odpočinek VIII.8.2 Nepřetržitý odpočinek v týdnu VIII.8.3 Dny pracovního klidu VIII.9 Evidence pracovní doby IX. Překážky v práci IX.1 Překážky v práci na straně zaměstnance IX.1.1 Důležité osobní překážky IX.1.1.1 Dočasná pracovní neschopnost a karanténa IX.1.1.2 Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená IX.1.1.3 Jiné důležité osobní překážky v práci IX.1.1.4 Vyslání národního experta IX.1.2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu IX.1.3 Branná povinnost IX.1.4 Školení, jiné formy přípravy nebo studia IX.2 Překážky v práci na straně zaměstnavatele IX.2.1 Prostoj IX.2.2 Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí IX.2.3 Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele IX.2.3.1 Dočasné omezení odbytu výrobků zaměstnavatele nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách IX.2.3.2 Doba strávená na pracovní cestě nebo cestě mimo pravidelné pracoviště IX.2.4 Příspěvek v době částečné práce X. Dovolená X.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část X.2 Dovolená za odpracované dny X.3 Dodatková dovolená X.4 Společná ustanovení o dovolené X.4.1 Čerpání dovolené X.4.2 Přerušení dovolené X.4.3 Krácení dovolené X.4.4 Převedení dovolené do dalších let a mezi zaměstnavateli X.4.5 Náhrada za dovolenou X.4.6 Doby posuzované jako výkon práce XI. Péče o zaměstnance XI.1 Pracovní podmínky zaměstnanců XI.2 Odborný rozvoj zaměstnanců XI.3 Stravování zaměstnanců XI.4 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců XI.4.1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením XI.4.2 Pracovní podmínky zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o dítě a jiné fyzické osoby XI.4.2.1 Převedení na jinou práci XI.4.2.2 Pracovní cesta XI.4.2.3 Úprava pracovní doby XI.4.2.4 Přestávky ke kojení XI.4.2.5 Právo žádat práci na dálku XI.4.3 Pracovní podmínky mladistvých XI.4.3.1 Zákaz práce přesčas a práce v noci XI.4.3.2 Práce zakázané mladistvým XII. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy XII.1 Předcházení vzniku majetkové a nemajetkové újmy – prevence XII.2 Povinnosti zaměstnance k náhradě škody XII.2.1 Obecná povinnost nahradit škodu XII.2.2 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody XII.2.3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat XII.2.4 Ztráta svěřených věcí XII.3 Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody XII.3.1 Obecná povinnost nahradit škodu XII.3.2 Odvracení škody XII.3.3 Odložené věci XII.3.4 Pracovní úrazy a nemoci z povolání DRUHY NÁHRAD XII.3.4.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti XII.3.4.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti XII.3.4.3 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění XII.3.4.4 Účelně vynaložené náklady spojené s léčením XII.3.4.5 Náhrada věcné škody XII.3.4.6 Jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance DRUHY NÁHRAD PŘI ÚMRTÍ ZAMĚSTNANCE XII.3.4.7 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem XII.3.4.8 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých XII.3.4.9 Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých XII.3.4.10 Náhrada věcné škody XII.3.5 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu při pracovním úrazu a nemoci z povolání XII.4 Společná ustanovení o náhradě škody a výklad některých pojmů XII.5 Povinnost k náhradě škody v některých zvláštních případech XIII. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů XIII.1 Přechod práv a povinností podle zákona XIII.2 Informace a projednání při přechodu práv a povinností XIII.3 Přechod práv a povinností při zrušení zaměstnavatele XIII.4 Smrt zaměstnavatele XIII.5 Přechod výkonu práv a povinností u organizačních složek státu XIII.5.1 Přechod výkonu práv a povinností při zániku organizační složky státu XIII.5.2 Přechod výkonu práv a povinností při převodu části organizační složky státu XIII.5.3 Přechod výkonu práv a povinností při zrušení organizační složky státu XIV. Spolupráce s odborovou organizací XIV.1 Pracovní poměr XIV.1.1 Spolupráce s odborovými orgány při vzniku pracovního poměru XIV.1.2 Spolupráce s odborovými orgány při změně pracovního poměru XIV.1.3 Spolupráce s odborovými orgány při neomluveném zameškání práce XIV.1.4 Spolupráce s odborovými orgány při rozvázání pracovního poměru XIV.2 Pracovní doba XIV.3 Dovolená XIV.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci XIV.5 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů XIV.6 Překážky v práci XIV.7 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy XIV.8 Kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě a interní normotvorba zaměstnavatele XIV.8.1 Kolektivní smlouva XIV.8.2 Kolektivní spory XIV.8.3 Vnitřní předpis a pracovní řád XV. Právní úprava související s pracovněprávními vztahy XVI. Osobní spis zaměstnance XVI.1 Obsah osobního spisu XVI.2 Ochrana osobních údajů zaměstnance v osobním spisu XVII. Doručování písemností XVII.1 Doručování písemností zaměstnanci XVII.2 Doručování písemností zaměstnavateli ODMĚŇOVÁNÍ XVIII. Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod XVIII.1 Minimální mzda XVIII.2 Zaručená mzda XIX. Odměňování zaměstnanců mzdou XIX.1 Sjednání, stanovení nebo určení mzdy XIX.2 Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas XIX.3 Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek XIX.4 Mzda za noční práci XIX.5 Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí XIX.6 Mzda za práci v sobotu a v neděli XIX.7 Naturální mzda XIX.8 Mzda při uplatnění konta pracovní doby XX. Odměňování zaměstnanců platem XX.1 Postup při určování platů zaměstnancům ve veřejných službách a správě XX.2 Podrobnější úprava platových poměrů zaměstnanců XX.3 Specifické úpravy platových poměrů zaměstnanců a některých dalších osob XX.4 Principy platového systému XX.5 Platová třída XX.6 Platový stupeň XX.7 Platový tarif XX.8 Příplatky XX.8.1 Příplatek za vedení XX.8.2 Příplatek za noční práci XX.8.3 Příplatek za práci v sobotu a v neděli XX.8.4 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí XX.8.5 Zvláštní příplatek XX.8.6 Příplatek za rozdělenou směnu XX.8.7 Osobní příplatek XX.8.8 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah XX.8.9 Specializační příplatek pedagogického pracovníka XX.9 Plat nebo náhradní volno za práci přesčas XX.10 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek XX.11 Odměna a cílová odměna XX.12 Platový výměr XXI. Společná ustanovení o mzdě a platu XXI.1 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce XXI.2 Odměna za pracovní pohotovost XXI.3 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu XXI.4 Odměna z dohody, její splatnost a výplata XXI.5 Některé zvláštní zákazy a omezení na ochranu odměny zaměstnance za práci XXI.6 Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohody XXI.7 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu XXI.8 Průměrný výdělek CESTOVNÍ NÁHRADY A NÁHRADY NÁKLADŮ PŘI VÝKONU PRÁCE NA DÁLKU XXII. Cestovní náhrady XXII.1 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce XXII.2 Cestovní náhrady poskytované zaměstnavateli, kteří odměňují zaměstnance mzdou XXII.2.1 Cestovní náhrady při tuzemské pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště XXII.2.2 Cestovní náhrady při přeložení a dočasném přidělení XXII.2.3 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě XXII.2.4 Cestovní náhrady při výkonu práce v zahraničí XXII.3 Cestovní náhrady poskytované zaměstnavateli, kteří odměňují zaměstnance platem XXII.3.1 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při tuzemské pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště XXII.3.2 Náhrada při přijetí a přeložení XXII.3.3 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě XXII.3.4 Náhrady při výkonu práce v zahraničí XXII.4 Společná ustanovení o cestovních náhradách XXIII. Náhrady nákladů při výkonu práce na dálku