XII.3.4.10 Náhrada věcné škody

V případě, že vznikla při smrtelném pracovním úrazu věcná škoda, přísluší náhrada dědicům zemřelého zaměstnance. Zde jde pouze o škodu na věcech, které měl zaměstnanec v době pracovního úrazu (zničený oděv, rozbité hodinky, poškozený automobil, který zaměstnanec použil se souhlasem zaměstnavatele).

Při určování hodnoty poškozených věcí se vychází z ceny, kterou měla věc v době poškození.

Zaměstnavatel však není povinen nahradit pozůstalým škodu na dopravním prostředku, kterého zemřelý zaměstnanec použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez souhlasu zaměstnavatele, ani škodu, která vznikla na nářadí, zařízeních a předmětech zemřelého zaměstnance potřebných pro výkon práce, které tento zaměstnanec použil bez souhlasu zaměstnavatele.