XII.3.4.9 Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých (§ 271i)

Výše náhrady je odvozena od dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikne pozůstalému právo na jednorázovou náhradu, zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru (dále jen „dvacetinásobek průměrné mzdy“) a její výše bude adekvátní výši náhrady, která je v obdobných případech přiznávána pozůstalým podle občanského zákoníku.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých přísluší:

  • pozůstalému manželovi, partnerovi (dle zákona o 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů) ve výši nejméně dvacetinásobku průměrné mzdy;
  • pozůstalému dítěti, každému ve výši nejméně dvacetinásobku průměrné mzdy;
  • rodičům zemřelého zaměstnance, ve výši nejméně dvacetinásobku průměrné mzdy (každému ve výši desetinásobku průměrné mzdy); je-li pouze jeden rodič, přísluší mu náhrada ve výši nejméně dvacetinásobku průměrné mzdy;
  • dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném zemřelému zaměstnanci, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu, kdy u těchto osob nebude stanovena minimální výše náhrady.

Účelem této náhrady je odčinit nemajetkovou újmu nejbližších pozůstalých způsobenou úmrtím zaměstnance. Výše takto stanovené minimální výše náhrady může být navíc soudem v konkrétním případě zvýšena.

Výši průměrné mzdy pro účel stanovení tohoto odškodnění vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. Pro rok 2024 se tak stalo Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 365/2023 Sb. a jednorázová náhrada tak činí částku ve výši 42 427 × 20 = 848 540 Kč, po zaokrouhlení tedy 848 600 Kč.


Judikát NS:

21 Cdo 2669/2021

21 Cdo 1124/2022