XXII.3.2 Náhrada při přijetí a přeložení (§ 177 a 178)

Zaměstnavatel může sjednat nebo stanovit vnitřním předpisem poskytování náhrad při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru nebo při přeložení (§ 43) do jiného místa. Tyto náhrady mohou být poskytovány až do výše a rozsahu, v nichž by náležely zaměstnanci odměňovanému mzdou při přeložení nebo dočasném přidělení (§ 165).

Poskytování náhrady je časově omezeno na dobu, než zaměstnanec nebo člen jeho rodiny a jiná fyzická osoba, kteří s ním žijí v domácnosti, získají v obci nového místa výkonu práce přiměřený byt, nejdéle však 4 roky, a jde-li o pracovní poměr, který je sjednáván na dobu určitou, nejdéle do skončení tohoto pracovního poměru.

Pokud zaměstnanci je nebo by mohla být poskytována uvedená náhrada a tento zaměstnanec se přestěhuje do obce, v níž mu právo nebo možnost poskytnutí náhrady zanikne, může zaměstnavatel jednorázově poskytnout náhradu prokázaných:

  • výdajů za přepravu bytového zařízení;
  • jízdních výdajů a jízdních výdajů člena rodiny z bydliště do nového bydliště;
  • nutných vedlejších výdajů souvisejících s přepravou bytového zařízení; a
  • nezbytných nutných výdajů spojených s úpravou bytu, a to až do výše 15 000 Kč.