IX.2.4 Příspěvek v době částečné práce

S účinností od 1. 7. 2021 byly v nových ustanoveních § 120a až 120f zákona o zaměstnanosti zavedeny podmínky poskytování příspěvku v době částečné práce v případě, že zaměstnavatel nemohl v daném kalendářním měsíci přidělovat zaměstnanci práci v celém rozsahu stanovené, případně kratší pracovní doby vyplývající z písemného rozvrhu pracovní doby podle § 84 zákoníku práce. Oproti úpravě uvedené v § 115 zákona o zaměstnanosti účinné do 30. 6. 2021 se tedy za vymezených podmínek tento příspěvek v době částečné práce může poskytovat v případě všech překážek v práci na straně zaměstnavatele upravených v § 207209 zákoníku práce a nejde tak už „jen“ o příspěvek v době částečné nezaměstnanosti ve smyslu § 209 zákoníku práce.

Podmínkou poskytnutí příspěvku v době částečné práce je aktivace jeho poskytování nařízením vlády postupem podle § 120b zákona o zaměstnanosti za situace, kdy z důvodu vzniku živelní události spočívající v přírodní pohromě, epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem vyšší moci, ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z hospodářských důvodů charakterizovaných relevantními ekonomickými ukazateli a jejich minulým a očekávaným vývojem.

Účelem tohoto příspěvku je udržení úrovně zaměstnanosti u zaměstnavatelů neuvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tj. u zaměstnavatelů odměňujících mzdou, nikoli platem) za situace, kdy zaměstnavatel těmto zaměstnancům nemůže přidělovat práci po celou stanovenou, nebo kratší týdenní pracovní dobu, a bez této kompenzace by jinak byl vystaven potřebě propustit takové zaměstnance z organizačních důvodů, tedy s využitím výpovědních důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

Příspěvek se poskytuje zaměstnavateli za každý kalendářní měsíc (nejvýše však za 12 měsíců), ve kterém jeho zaměstnanci nemohli konat práci z důvodů některé z překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až 209 zákoníku práce, jež nastala v souvislosti s výše uvedenými důvody (vyhodnocení jejich existence provede vláda tím, že nařízením „aktivuje“ poskytování příspěvku) při splnění následujících základních předpokladů:

  • zaměstnavatel těmto zaměstnancům vyplatí náhradu mzdy ve výši nejméně 80 % jejich průměrného výdělku;
  • zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % (konkrétní výši tohoto rozpětí stanoví vláda pro jednotlivé případy nařízením v rámci aktivace poskytování tohoto příspěvku) jejich týdenní pracovní doby rozvržené podle § 84 zákoníku práce na příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedených překážek v práci, přičemž tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny zaměstnance zaměstnavatele. Za zaměstnance části tohoto zaměstnavatele se podmínka posuzuje tehdy, člení-li se zaměstnavatel na části a nepřidělování práce zaměstnavatelem se týká této části zaměstnavatele;
  • u zaměstnance nebylo v daném kalendářním měsíci uplatněno konto pracovní doby podle § 86 a § 87 zákoníku práce;
  • zaměstnavatel podal za uvedený kalendářní měsíc měsíční přehled (vyúčtování) tohoto příspěvku podle § 120e zákona o zaměstnanosti;
  • zaměstnavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. zákona o zaměstnanosti.

Příspěvek se poskytuje na tu část týdenní pracovní doby zaměstnance, po kterou mu zaměstnavatel nepřiděloval v daném kalendářním měsíci práci, a to ve výši 80 % náhrady mzdy náležející zaměstnanci za tuto překážku v práci a 80 % pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vypočteného z této náhrady mzdy odváděného za zaměstnavatele i zaměstnance. Maximální výše tohoto příspěvku na daného zaměstnance je omezena 1,5násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku předložení vyúčtování na daný kalendářní měsíc. Výši průměrné mzdy vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

Pro rok 2024 se tak stalo Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2023 Sb. a maximální výše příspěvku je tak omezena částkou ve výši 42 427 × 1,5 = 63 640,50 Kč na zaměstnance a měsíc.

Další podmínky poskytování příspěvku v době částečné práce vyplývají z ustanovení § 120a až 120f zákona o zaměstnanosti.