XII.3.3 Odložené věci (§ 267)

Úkolem zaměstnavatele je zabezpečit věci, které jeho zaměstnanec při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním odložil na místě, které mu zaměstnavatel k tomuto určil, nebo na místě, kde se takové věci obvykle ukládají. Nejčastěji to bývají zamykatelné skříňky, kancelářské stoly, věšáky apod.

Zaměstnavatel je proto povinen nahradit zaměstnanci škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém. V tomto případě hradí zaměstnavatel zaměstnanci celou skutečnou škodu a při úmyslném způsobení škody též ušlý zisk.

Věci, které do zaměstnání zaměstnanci obvykle nenosí, jako jsou větší částky peněz, klenoty a jiné cennosti, může zaměstnavatel převzít do zvláštní úschovy (např. uschovat v trezoru). V takovém případě pak zaměstnavatel je povinen k plné náhradě škody. Pokud však zaměstnavatel uvedené věci do zvláštní úschovy nepřevzal, je povinen k náhradě škody zaměstnanci jen do částky 10 000 Kč. Zjistí-li se však, že škoda na těchto věcech byla způsobena jiným zaměstnancem zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen uhradit škodu v plné výši.

Právo na náhradu škody se promlčí, jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.


Judikát NS:

21 Cdo 2345/2015