DRUHY NÁHRAD PŘI ÚMRTÍ ZAMĚSTNANCE

Nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy je dán i v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vedoucí k úmrtí zaměstnance. Existence nároku není přitom závislá na tom, zda zaměstnanec před svou smrtí ve stanovené lhůtě právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatnil.