VI.3 Okamžité zrušení pracovního poměru

VI.3.1 Obecné podmínky platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru (§ 55 a násl.)

Okamžité zrušení pracovního poměru je mimořádným způsobem skončení pracovního poměru, a zákoník práce dovoluje tímto způsobem rozvázat pracovní poměr pouze ve výjimečných situacích, kdy nelze ani na zaměstnavateli, ani na zaměstnanci spravedlivě vyžadovat, aby pracovní poměr dále pokračoval, a to ani do uplynutí výpovědní doby.

Na základě tohoto jednostranného právního jednání skončí pracovní poměr dnem, kdy písemný projev o okamžitém zrušení pracovního poměru byl doručen druhému účastníku; účinky okamžitého zrušení pracovního poměru nejsou a nemohou být časově posunuty až po uplynutí určité doby. Jde o velmi vážný zásah do pracovního poměru, a proto zákoník práce přesně vymezuje podmínky, na jejichž splnění je tento způsob rozvázání pracovního poměru vázán.

Výjimečně může zrušit okamžitě pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce. Zaměstnavatel i zaměstnanec musí okamžité zrušení pracovního poměru:

  • provést písemnou formou, jinak se k němu nepřihlíží. To znamená, že okamžité zrušení dané ústně vůbec nevyvolává žádné účinky a pracovní poměr nadále trvá, i kdyby nebyla platnost okamžitého zrušení napadena soudní cestou;
  • skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným (uvedený důvod nesmí dodatečně měnit), jinak je okamžité zrušení neplatné.


Judikáty NS:

21 Cdo 2521/2013

21 Cdo 3572/2013