IV.1.6 Jmenování (§ 33 odst. 3)

Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem. Nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího:

 • organizační složky státu;
 • organizačního útvaru organizační složky státu;
 • organizačního útvaru státního podniku;
 • organizačního útvaru státního fondu;
 • příspěvkové organizace;
 • organizačního útvaru příspěvkové organizace;
 • organizačního útvaru v Policii České republiky.

Jmenování provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu. Nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího:

 • organizační složky státu vedoucí nadřízené organizační složky státu;
 • organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu;
 • organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku;
 • organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu;
 • příspěvkové organizace zřizovatel;
 • organizačního útvaru příspěvkové organizace vedoucí této příspěvkové organizace;
 • organizačního útvaru v Policii České republiky policejní prezident.

Ustanovení § 33 odst. 3 přesně vymezuje okruh vedoucích funkcí, u nichž vzniká pracovní poměr jmenováním. Toto ustanovení je kogentní povahy, což znamená, že v případech, kdy zákoník práce stanoví, že pracovní poměr vzniká jmenováním, nelze jej založit pracovní smlouvou. Stejně tak nelze založit pracovní poměr jmenováním v jiných případech, než uvádí zákoník práce.

Jmenování je sice jednostranným právním jednáním, i v tomto případě však platí, že pracovněprávní vztah může vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele; nemůže proto dojít k založení pracovního poměru jmenováním, jestliže ten, kdo má být jmenován, by s tím nesouhlasil. I obsah pracovního poměru založeného jmenováním musí odpovídat požadavkům kladeným na pracovní poměr obecně. Proto i v tomto případě musí být určen přinejmenším konkrétní den, stanovený pro nástup do funkce, místo výkonu práce a příslušná vedoucí funkce, do které je zaměstnanec jmenován.


Judikáty NS:

21 Cdo 1960/2021

21 Cdo 2399/2021


Judikát ÚS:

III. ÚS 2055/22