XI.4.2.3 Úprava pracovní doby

Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyně nebo zaměstnance pečujícího o dítě.

Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), zaměstnavatele písemně o kratší pracovní dobu podle § 80 nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší pracovní doby, je povinností zaměstnavatele takové žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Zvláštním právním předpisem je v tomto případě zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nevyhoví-li zaměstnavatel žádosti, je povinen to písemně odůvodnit. Žádost zaměstnance či zaměstnankyně může být předem omezena na dobu určitou, po které by automaticky došlo k obnově původních pracovních podmínek. Bude-li to s ohledem na obsah žádosti potřebné, musí dojít k uzavření příslušného dodatku k pracovní smlouvě (např. při sjednání kratší pracovní doby).

Pokud jde o jinou vhodnou úpravu pracovní doby, než je kratší pracovní doba, přicházejí v úvahu zejména tyto úpravy:

  • posunutí začátku nebo konce pracovní doby;
  • rozdělení pracovní směny příp. sloučení pracovní směny dělené;
  • rozvržení pracovní doby na menší počet dní, než je stanovený počet pracovních dnů v týdnu apod.

Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec, jejichž žádosti o kratší pracovní dobu bylo vyhověno, zaměstnavatele písemně o obnovení nebo částečné obnovení rozsahu původní týdenní pracovní doby a zaměstnavatel této žádosti nevyhoví, je povinen to písemně odůvodnit. V tomto případě se však již neuplatňuje korektiv „vážných provozních důvodů“ na straně zaměstnavatele a zaměstnavatel je při nevyhovění takové žádosti pouze povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit.

Je zakázáno těhotné zaměstnankyně zaměstnávat prací přesčas. Těhotné zaměstnankyně tedy nemohou pracovat přesčas ani v případě, že by s tím souhlasily a zaměstnavatel se na tom s nimi dohodl. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel práci přesčas nařídit. V tomto případě se však lze na práci přesčas dohodnout.


Judikáty NS:

21 Cdo 1821/2013

21 Cdo 1561/2003

21 Cdo 612/2006