II.2.1 Informace a projednání přímo se zaměstnanci (§ 279 a § 280)

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o:

 • své ekonomické a finanční situaci a jejím pravděpodobném vývoji,
 • své činnosti, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na životní prostředí a o svých ekologických opatřeních,
 • svém právním postavení a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě oprávněné za něj jednat v pracovněprávních vztazích, o své převažující činnosti a uskutečněných změnách v předmětu činnosti,
 • základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách,
 • záležitostech, které je se zaměstnanci povinen projednat (viz dále v textu a § 280),
 • opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace,
 • nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další pracovní zařazení zaměstnanců pracujících u něj v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou,
 • bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve stanoveném rozsahu podle zákoníku práce a příslušných právních předpisů,
 • záležitostech v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 297 odst. 5;
 • ručení podle § 324a, osobách ručitelů a jejich změnách, včetně podmínek, lhůty a postupu pro uplatnění práva vůči ručiteli, a to před zahájením práce na smluvním plnění.

Povinnosti uvedené v prvních dvou odrážkách se nevztahují na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců.


Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnanci:

 • svůj pravděpodobný hospodářský vývoj,
 • své zamýšlené strukturální změny, racionalizační nebo organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců podle § 62,
 • nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny,
 • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 338 až 342,
 • ve stanoveném rozsahu podle zákoníku práce a příslušných právních předpisů otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 297 odst. 5.

Povinnosti uvedené v prvních třech odrážkách se nevztahují na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců.


Judikát SD EU:

C-404/22 (Rozsudek of the Soudní dvůr of 06 července 2023, Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (E.O.P.P.E.P.) v. Elliniko Dimosio, C-404/22 (ECLI:EU:C:2023:548, https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:EU:C:2023:548)