I.6        Vady právních jednání

Právní jednání může rovněž z různých důvodů trpět vadami. Rozlišují se přitom vady:

  • formy;
  • na straně účastníků;
  • obsahu.

Vada formy znamená, že právní jednání, které mělo být učiněno písemně, bylo učiněno pouze ústně nebo konkludentně (například ústně sjednaná dohoda o rozvázání pracovního poměru).

Vady na straně účastníků znamenají, že zaměstnanec nebo zaměstnavatel nebyl plně svéprávný, případně že jednal v omylu o rozhodující okolnosti a tento omyl vyvolala druhá strana (například zaměstnavatel a zaměstnanec s omezenou svéprávností uzavřou dohodu o odpovědnosti za schodek podle ustanovení § 252 zákoníku práce).

Vady obsahu znamenají, že právní jednání podle svého obsahu:

  • odporuje dobrým mravům;
  • odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje;
  • obsahuje chyby v psaní a počtech;
  • nezákonně určuje časový, množstevní, územní nebo jiný rozsah.

K obsahovým vadám viz ustanovení § 4a zákoníku práce a kapitola I.7 této příručky, kde je toto ustanovení vyloženo. Obsahovou vadou právního jednání tak bude například sjednání zkušební doby v trvání 12 měsíců nebo sjednání stanovené týdenní pracovní doby v délce 50 hodin.