XXI.6 Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohody (§ 324a)

Od 1. 1. 2024 obsahuje zákoník práce též zvláštní úpravu ručení za mzdy, platy a odměny z dohody (společně jen „mzdové nároky") ve stavebnictví. Dodavatel ručí podle této úpravy za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to až do výše minimální mzdy.

Dodavatelem se pro tyto účely rozumí stavební podnikatel, který při provádění stavby, změně nebo údržbě dokončené stavby anebo při odstraňování stavby zajišťuje plnění prostřednictvím poddodavatele. Poddodavatelem je též agentura práce, která pro provádění činností podle věty druhé k dodavateli jako uživateli dočasně přidělila své zaměstnance. Pokud je poddodavatelů více (např. si stavební podnikatel ke zhotovení hrubé stavby najme poddodavatele, který si najme agenturu práce, aby mu pro tento účel pronajala pracovní sílu – stavební dělníky), ručí společně a nerozdílně jak dodavatel, tak dodavatel na nejvyšším stupni smluvního řetězce, tj. finální zhotovitel stavby.

Pro aktivaci ručení je třeba, aby zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci za práci, kterou konal v rámci plnění pro dodavatele, mzdu, plat nebo odměnu z dohody do konce období splatnosti (viz kapitoly XXI.3, XXI.4). Zaměstnanec pak může do 3 měsíců od uplynutí období splatnosti písemně vyzvat ručitele k uspokojení mzdových nároků. Lhůta je prekluzivní, tj. marným uplynutím právo zaniká – viz § 330. Povinné náležitosti výzvy jsou jméno zaměstnance, označení zaměstnavatele, druh vykonávané práce, období, za které zaměstnanec uplatňuje mzdové nároky, a rozsah práce vykonané v rámci plnění pro dodavatele, informace o uplynutí období splatnosti mzdových nároků, požadovaný způsob vyplacení, včetně údajů nezbytných pro jeho provedení (ustanovení § 142 a 143 o výplatě mzdy, platu či odměny z dohody se použijí přiměřeně – viz kapitoly XXI.3, XXI.4), a údaje potřebné pro výpočet zálohy na daň z příjmů nebo daně z příjmů z uspokojovaných mzdových nároků a označení zdravotní pojišťovny, v jejíž prospěch se provádí odvody podle zvláštních právních předpisů.

Ručitel je povinen uspokojit mzdové nároky nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy. Zároveň je povinen informovat zaměstnavatele o výši částek vyplacených jednotlivým zaměstnancům a o provedených srážkách (neboť ručitel je povinen provést rovněž srážky a odvody podle zvláštních právních předpisů včetně srážky a odvedení zálohy na daň z příjmů nebo daně z příjmů z uspokojovaných mzdových nároků). Ve smluvním řetězci o více poddodavatelích informuje rovněž dalšího ručitele. Ručitel má v případě splnění ručitelské povinnosti vůči poddodavateli právo na náhradu plnění, které za něj poskytl.

Ručitel nicméně za mzdové nároky neručí, jestliže mu poddodavatel poskytl při zahájení realizace smluvního plnění potvrzení, že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než 3 měsíce, a zároveň nebyla poddodavateli v období 12 měsíců předcházejících zahájení realizace smluvního plnění pro dodavatele pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Při splnění uvedených podmínek neručí ručitel ani za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů na nižších stupních smluvního řetězce.