XXI.4 Odměna z dohody, její splatnost a výplata (§ 138 a § 144)

Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Výše této odměny a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti a pro poskytování odměny z dohody se § 115 až 118 použijí obdobně, přičemž odměna z dohody se pro tyto účely posuzuje jako mzda (§ 138). To platí i pro zaměstnavatele, kteří odměňují zaměstnance v pracovním poměru platem, tj. zaměstnavatel odměňující platem bude např. noční práci zaměstnanců v pracovním poměru odměňovat dle § 125 (viz kapitola XX.8.2), minimální výše příplatku za noční práci zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr však vyplývá z § 116 (viz kapitola XIX.4). Zároveň však zaměstnavatelé musí vždy postupovat v souladu s § 110 odst. 1 zákoníku práce, podle kterého platí, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.

Pro splatnost a výplatu odměny z dohody se použijí obdobně ustanovení o splatnosti a výplatě mzdy a platu (viz předchozí kapitola), ledaže se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou jinak.

Pokud je splatnost odměny z dohody sjednána jednorázově, například je-li dohoda o provedení práce uzavřena za účelem splnění jednorázového úkolu, vyplatí zaměstnavatel celou odměnu z dohody najednou, a to v nejbližším výplatním termínu následujícím po dokončení a odevzdání práce.