IV.1.5 Právo zaměstnanců na informace o obsahu pracovního poměru (§ 37)

V případě, že pracovní smlouva neobsahuje zákonem stanovené údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů od vzniku pracovního poměru. Jedná se o dny kalendářní. V souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, došlo s účinností od 1. 10. 2023 k rozšíření povinně poskytovaných informací o obsahu pracovního poměru. Zaměstnavatel, který do tohoto data řádně informoval zaměstnance podle dosavadního znění zákoníku práce, je povinen splnit rozšířenou informační povinnost vůči zaměstnanci v pracovním poměru založeném před 1. 10. 2023 pouze na zaměstnancovu písemnou žádost, a to ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení této žádosti.

Informace musí obsahovat následující údaje:

a.  název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou;

b.  bližší označení druhu a místa výkonu práce;

c.  údaj o výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené;

d.  údaj o době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána;

e.  údaj o postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a o běhu a délce výpovědní doby;

f.  údaj o odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje;

g.  údaj o stanovené týdenní pracovní době, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, a o rozsahu práce přesčas;

h.  údaj o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo;

i.  údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu (konkrétní termín), místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu;

j.  údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv;

k.  údaj o orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance.

Tuto svoji povinnost zaměstnavatel splní také tím, že údaje uvedené pod písm. c) až i) a k) nahradí odkazem na příslušný právní předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.

Pokud jsou údaje, o kterých musí být zaměstnanec informován, uváděny v pracovní smlouvě (aby zaměstnavatel nebyl povinen o nich zaměstnance zvlášť písemně informovat), je ve smlouvě vhodné zdůraznit, že jde ze strany zaměstnavatele pouze o informaci, nikoliv o smluvní ujednání. Jinak by existovalo riziko, že i tato informační ustanovení budou vykládána jako součást dohody stran a mohou být tedy pouze dohodou stran změněna.


Pro usnadnění plnění informační povinnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo vzorové dokumenty, které jsou zaměstnavatelům k dispozici zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-pravo#vzory.

Chce-li zaměstnavatel vyslat zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu na dobu přesahující 4 týdny po sobě jdoucí, je povinen jej předem písemně informovat o následujících údajích (pokud nejsou obsaženy v pracovní smlouvě):

a.  o státu, v němž má být práce vykonána;

b.  o předpokládané době tohoto vyslání;

c.  o měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat;

d.  o peněžitém nebo věcném plnění poskytovaném zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem práce;

e.  o tom, zda a za jakých podmínek je zajištěn návrat zaměstnance.


Bude-li zaměstnanec vysílán do jiného členského státu Evropské unie k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, je zaměstnavatel povinen jej předem písemně informovat dále i o:

a.  odměně za práci, na niž má zaměstnanec nárok v souladu s právními předpisy hostitelského členského státu;

b.  podmínkách poskytování cestovních náhrad v souvislosti s výkonem práce a dalších plněních poskytovaných zaměstnavatelem v souvislosti s vysláním;

c.  odkazu na oficiální celostátní internetovou adresu zřízenou hostitelským členským státem.


Informaci o měně, ve které bude zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat, a případně informaci o odměně za práci, na niž má zaměstnanec nárok v souladu s právními předpisy hostitelského členského státu může zaměstnavatel nahradit odkazem na příslušný právní předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance písemně informovat i o změnách jakéhokoliv výše uvedeného údaje bez zbytečného odkladu, nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti (to se však nevztahuje na změny právních předpisů, kolektivních smluv a vnitřních předpisů).

Zaměstnavatel může výše uvedené informace poskytovat zaměstnanci v elektronické podobě, ale v takovém případě musí být informace zaměstnanci přístupná tak, aby si ji mohl uložit a vytisknout. Zaměstnavatel je pak povinen uschovat si doklad o předání informace zaměstnanci.