XIII.5 Přechod výkonu práv a povinností u organizačních složek státu

Organizační složky státu (např. ministerstva a jiné správní úřady) nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost, v pracovněprávních vztazích však jednají a vystupují za stát, který je zaměstnavatelem. Zákoník práce upravuje postupy při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v důsledku:

  • zániku organizační složky státu;
  • převodu části organizační složky státu do jiné organizační složky státu; a
  • zrušení organizační složky státu.

Ve všech těchto případech se kromě výslovné právní úpravy postupuje též podle § 339 a 339a, což znamená, že:

  • zaměstnanci dotčených organizačních složek státu mají právo na informování a projednání v rozsahu popsaném v kapitole XIII.2; a
  • zaměstnanci dotčených organizačních složek státu mají právo rozvázat pracovní poměr a domáhat se u soudu určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů. V takovém případě mají nárok na zákonné odstupné jako při rozvázání pracovního poměru z důvodů organizačních změn (blíže viz kapitola VI.2.2.3.)