XXI.5 Některé zvláštní zákazy a omezení na ochranu odměny zaměstnance za práci (§ 144a)

Zákoník práce dále upravuje ve vztahu ke mzdě, platu a odměně z dohody některé zvláštní zákazy a omezení s cílem ochránit funkci mzdy, platu a odměny z dohody jako peněžitých plnění sloužících zaměstnanci k financování jeho základních životních potřeb a potřeb členů jeho domácnosti. Zakazuje se proto:

  • postoupit právo na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu (tedy převést toto právo úplatně nebo bezplatně na třetí osobu);
  • použít právo na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich část anebo jejich náhradu k zajištění dluhu, což ale neplatí v případě dohody o srážkách ze mzdy.

Odchýlí-li se smluvní strany od některého z těchto dvou zákazů, nepřihlíží se k tomu.

Zvláštní úprava platí u započtení pohledávek. Započtení pohledávek je v pracovním právu obecně přípustné, a to za podmínek upravených v § 1982 a násl. občanského zákoníku. Omezena je však možnost započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu, a to tak, že započtení proti těmto pohledávkám smí být provedeno jen za podmínek stanovených v úpravě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řádu (§ 276 a násl. OSŘ) – k tomu srov. § 144a odst. 4.


Judikáty NS:

21 Cdo 3330/2011

21 Cdo 238/2019

21 Cdo 3557/2019

21 Cdo 744/2021


Judikát ÚS: III. ÚS 2770/19