XXI.4 Odměna z dohody, její splatnost a výplata (§ 138 a § 144)

Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Výše této odměny a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti (§ 138).

Pro splatnost a výplatu odměny z dohody se použijí obdobně ustanovení o splatnosti a výplatě mzdy a platu (viz předchozí kapitola), ledaže se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou jinak.

Pokud je splatnost odměny z dohody sjednána jednorázově, například je-li dohoda o provedení práce uzavřena za účelem splnění jednorázového úkolu, vyplatí zaměstnavatel celou odměnu z dohody najednou, a to v nejbližším výplatním termínu následujícím po dokončení a odevzdání práce.