XII.2.4 Ztráta svěřených věcí (§ 255)

Ke vzniku povinnosti nahradit škodu způsobenou ztrátou svěřených věcí musejí být splněny tyto předpoklady:

  • převzetí věci na základě písemného potvrzení. Musí se jednat o takové věci, které zaměstnanec sám výlučně používá a má možnost zabezpečit jejich ochranu. Jde o nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné předměty (např. kalkulačky, přenosné počítače, diktafony apod.). Nemůže jít o věci, jejichž ochranu zaměstnanec nemůže zabezpečit, jako je například osobní automobil;
  • škoda ve formě ztráty svěřené věci;
  • zavinění, které se předpokládá, zaměstnavatel je neprokazuje.

Zaměstnanec se povinnosti nahradit škodu způsobenou ztrátou svěřených věcí zprostí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ke ztrátě svěřené věci došlo zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

Věci, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč, smí být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Dohoda musí být uzavřena písemně. Lze ji uzavřít nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí být dohoda uzavřena ani s ním, ani s jeho zástupcem.

Zaměstnanec může od dohody o odpovědnosti písemně odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. Závazek z dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

Ztrátu svěřených věcí je povinen zaměstnanec hradit zaměstnavateli v plné výši, omezení výší výdělku neexistuje.