III.3.3 Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci (§ 281 a násl.)

K zajištění svého práva na stanovené informace a projednání v této oblasti si mohou zaměstnanci dále zvolit zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Celkový počet těchto zástupců je závislý na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti vykonávaných prací, je však možné ustavit nejvýše jednoho zástupce na 10 zaměstnanců.

Funkční období je tříleté, o volbě a zániku funkce tohoto zástupce zaměstnanců platí obdobně totéž, co o volbě a zániku rady zaměstnanců (s výjimkou zániku při poklesu počtu členů rady).