III.3.4 Práva a povinnosti související s činností zástupců zaměstnanců (§ 276)

Zástupci zaměstnanců nesmějí být pro výkon své činnosti diskriminováni nebo znevýhodněni ve svých právech, nesmějí však být pro výkon své činnosti ani zvýhodněni.

Zaměstnavatel je povinen zástupcům zaměstnanců

  • vytvořit na svůj náklad podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, zejména jim poskytovat podle svých provozních možností v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz a náklady na potřebné podklady (blíže srov. rozsudek Nejvyššího soudu 21 Cdo 974/2012);
  • poskytnout k výkonu funkce člena orgánu (která je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu, jako jiný úkon v obecném zájmu) v nezbytně nutném rozsahu pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Zástupci zaměstnanců mají povinnost

  • vhodným způsobem informovat zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti, o obsahu a závěrech informací a projednání se zaměstnavatelem; vhodný způsob může být různý podle konkrétních podmínek u zaměstnavatele, v úvahu může přicházet informování formou vývěsek, oběžníků, schůzí, popř. individuální informování. Podle povahy pracoviště může být informování řešeno i elektronicky;
  • zachovávat mlčenlivost o informacích, které jim byly výslovně poskytnuty jako důvěrné. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu jejich funkce. Důvěrnou informací se rozumí informace, jejíž poskytnutí může ohrozit nebo poškodit činnost zaměstnavatele nebo porušit oprávněné zájmy zaměstnavatele nebo zaměstnanců. Zástupci zaměstnanců se mohou domáhat, aby soud určil, že informace byla zaměstnavatelem za důvěrnou označena bez přiměřeného důvodu. Za důvěrnou informaci se nepovažuje informace, kterou je zaměstnavatel povinen sdělit, projednat nebo zveřejnit podle zákoníku práce nebo zvláštního právního předpisu. Informace o skutečnostech chráněných podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) není zaměstnavatel povinen podávat nebo projednávat.