XI.4.3 Pracovní podmínky mladistvých (§ 243 a násl.)

Mladistvými zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší 18 let.

Obdobně jako u úpravy zvláštních pracovních podmínek zaměstnankyň, také zvláštní pracovní úprava podmínek mladistvých respektuje biologický a společenský faktor této sociální skupiny. Zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek. Smí je zaměstnávat pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a musí jim při práci poskytovat zvýšenou péči.

K povinnostem zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají mladistvé patří i zabezpečení vyšetření poskytovatelem pracovnělékařských služeb:

  • před vznikem pracovního poměru;
  • před převedením na jinou práci;
  • pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Povinností mladistvého zaměstnance je těmto lékařským vyšetřením se podrobit.

Zaměstnavatel dále musí v souvislosti se zaměstnáváním mladistvých respektovat určitá omezení, stanovená v rámci obecné úpravy pracovního poměru, zejména:

  • § 252 odst. 2 o nemožnosti uzavřít dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty s mladistvým zaměstnancem;
  • § 255 odst. 3 o nemožnosti uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí s mladistvým zaměstnancem;
  • § 88 odst. 1  o povinnosti poskytnout mladistvým vždy přestávku v práci po 4,5 hodinách práce v trvání nejméně 30 minut a o nemožnosti nahradit ji přiměřenou dobou na oddech a jídlo;
  • § 90a o nemožnosti zkrátit za stanovených podmínek nepřetržitý denní odpočinek mladistvému zaměstnanci;
  • § 92 odst. 2 o nepřetržitém odpočinku v týdnu u mladistvého zaměstnance v rozsahu nejméně 48 hodin;
  • § 92 odst. 4 o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu za stanovených podmínek zaměstnancům starším 18 let;
  • § 103 odst. 1 písm. f) o povinnosti zaměstnavatele zajistit mladistvým dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zaměstnavatel je konečně povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců v rozsahu jméno a příjmení mladistvého zaměstnance, datum jeho narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.