II.2.2 Informace a projednání prostřednictvím zástupců zaměstnanců

Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, zaměstnavatel je povinen ji informovat:

 • o všech záležitostech, o kterých je povinen informovat zaměstnance,
 • o vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejich jednotlivých složkách, včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, pokud není dohodnuto jinak.

Zaměstnavatel je povinen s odborovou organizací projednat:

 • vše, co je povinen projednat se zaměstnanci,
 • svoji ekonomickou situaci,
 • množství práce a pracovní tempo,
 • změny organizace práce,
 • systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,
 • systém školení a vzdělávání zaměstnanců,
 • opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením,
 • podstatné záležitosti péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců,
 • další opatření, týkající se většího počtu zaměstnanců.

Radu zaměstnanců zaměstnavatel informuje:

 • o všech záležitostech, o kterých je povinen informovat zaměstnance.

S radou zaměstnanců zaměstnavatel je povinen projednat:

 • vše, co je povinen projednat se zaměstnanci.