XIV.1 Pracovní poměr


XIV.1.1 Spolupráce s odborovými orgány při vzniku pracovního poměru

Zaměstnavatel je povinen předkládat příslušné odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech (§ 38 odst. 3). Lhůty budou zpravidla dohodnuty v kolektivní smlouvě, případně v jiném ujednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Pokud by žádné lhůty dohodnuty nebyly, musí zaměstnavatel tuto povinnost plnit bez zbytečného odkladu po vzniku dotčeného pracovního poměru.

Obsah ani forma zprávy nejsou zákoníkem práce blíže určeny a je zde proto opět ponechán prostor dohodě mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.