V.2.3 Dočasné přidělení zaměstnance jinému zaměstnavateli (§ 43a)

Dočasné přidělení znamená, že zaměstnanec po dobu trvání dočasného přidělení koná práci pro přejímajícího zaměstnavatele. Zaměstnanec nadále zůstává v pracovním poměru u svého kmenového zaměstnavatele, který mu také platí odměnu za práci a cestovní náhrady, a po skončení dočasného přidělení se bez přerušení k tomuto kmenovému zaměstnavateli vrací a dál pro něj koná práci. Po dobu dočasného přidělení však zaměstnanci pracovní úkoly fakticky přiděluje přejímající zaměstnavatel.

Dočasně přidělit lze zaměstnance jen na základě dohody mezi zaměstnancem a kmenovým zaměstnavatelem. Tato dohoda smí být uzavřena nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Tato podmínka má za cíl zamezit případům, kdy by byl zaměstnanec přijímán do pracovního poměru za účelem jeho okamžitého přidělení k jinému zaměstnavateli – k tomuto typu zaměstnávání mají být příslušné jen agentury práce.

Dohoda mezi zaměstnancem a kmenovým zaměstnavatelem musí obsahovat přinejmenším název (jméno a příjmení) přejímajícího zaměstnavatele, den vzniku dočasného přidělení, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. Dohoda musí být uzavřena písemně. Dohoda může kromě toho obsahovat i sjednání pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad.

Dočasné přidělení se realizuje na základě smlouvy mezi kmenovým a přejímajícím zaměstnavatelem. Tato smlouva není zákoníkem práce upravena a řídí se občanským zákoníkem. Principy dočasného přidělení jsou nicméně upraveny v § 43a zákoníku práce.

Naprosto zásadním principem je bezplatnost dočasného přidělení. Nikdo kromě agentury práce nesmí „pronajímat“ pracovní sílu za účelem tvorby zisku. Zákoník práce proto zakazuje, aby bylo dočasné přidělení poskytováno za úplatu, a výslovně umožňuje pouze kompenzaci nákladů, které kmenový zaměstnavatel vynaložil po dobu dočasného přidělení na mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady přiděleného zaměstnance.

Po dobu dočasného přidělení se zaměstnanec řídí pokyny zaměstnavatele, k němuž byl přidělen. Pracovní a mzdové či platové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nesmí být horší než pracovní podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec dočasně přidělen. Veškeré podmínky pracovního poměru ke stávajícímu zaměstnavateli přitom zůstávají zachovány.

Dočasné přidělení končí především uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím doby končí dočasné přidělení jednak dohodou zaměstnance a kmenového zaměstnavatele, případně výpovědí, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně. Po skončení přidělení se zaměstnanec zařazuje zpět na původní pracovní místo podle své pracovní smlouvy (§ 44).


Judikát NS:

21 Cdo 252/2019