XX.8.5 Zvláštní příplatek (§ 129 zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., od 1. 1. 2018 § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Zvláštní příplatek přísluší zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s:

  • mimořádnou neuropsychickou zátěží;
  • rizikem ohrožení života a zdraví; nebo
  • obtížnými pracovními režimy.

Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin, podmínky pro poskytování příplatku a výši příplatku v jednotlivých skupinách stanovila vláda v příloze č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a to do 5 skupin podle míry neuropsychické zátěže, rizika ohrožení života a zdraví a obtížnosti platových režimů.

Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině:

I.     400 až 1 300 Kč;

II.    600 až 2 500 Kč;

III.   1 000 až 5 000 Kč;

IV.  1 500 až 7 500 Kč;

V.   2 000 až 10 000 Kč.

Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí stanoveného pro skupinu s pracovními podmínkami, ve kterých zaměstnanec soustavně vykonává práci, a v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější.

Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 (práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu) nebo ve skupině III. bodu 9 (soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb) přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Zaměstnanci, kterému přísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., nepřísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a jeho výše se posuzuje samostatně.

Totožná ustanovení o zvláštním příplatku obsahuje též § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.; odkazuje však na příslušné skupiny a body v příloze č. 6, neboť právě tato příloha nařízení vlády č. 341/2017 Sb. definuje skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek.