XX.8.5 Zvláštní příplatek (§ 129 zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Zvláštní příplatek přísluší zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s:

  • mimořádnou neuropsychickou zátěží;
  • rizikem ohrožení života a zdraví; nebo
  • obtížnými pracovními režimy.


Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin, podmínky pro poskytování příplatku a výši příplatku v jednotlivých skupinách stanovila vláda v příloze č. 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a to do 5 skupin podle míry neuropsychické zátěže, rizika ohrožení života a zdraví a obtížnosti platových režimů.


Výše zvláštního příplatku činí od 1. 1. 2019 měsíčně ve skupině:

Skupina prací

Rozpětí zvláštního příplatku

I.

500 až 1 300 Kč

II.

750 až 2 500 Kč

III.

1 250 až 5 000 Kč

IV.

1 880 až 7 500 Kč

V.

2 500 až 10 000 Kč


Speciální rozpětí zvláštního příplatku pedagogického pracovníka je s účinností od 1. 9. 2021 zavedeno ve skupině prací třídního učitele a činí měsíčně 1 500 až 3 000 Kč (§ 8 odst. 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.). Tato skupina prací zahrnuje práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole.

Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí stanoveného pro skupinu s pracovními podmínkami, ve kterých zaměstnanec soustavně vykonává práci, a v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější.

Právo na zvláštní příplatek se podle pravidel platných a účinných od 1. 9. 2021 posuzuje tak, že zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V. a ve skupině prací třídního učitele, s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 (práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu) nebo ve skupině II. bodu 1 (práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci vícesměnného nebo nepřetržitého provozního režimu) v příloze č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a jeho výše se posoudí samostatně.