XX.7 Platový tarif (§ 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a od 1. 1. 2018 § 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Platový tarif je rozhodující složkou platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Výše platového tarifu zaměstnance závisí na složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce (zařazení do platové třídy) a na míře praktických zkušeností, kterých nabyl předchozím výkonem práce (zařazení do platového stupně).

Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Platové tarify jsou stanoveny pevnou měsíční částkou pro jednotlivé platové třídy a platové stupně. Platové tarify se vztahují na stanovenou týdenní pracovní dobu (§ 79). Při kratší pracovní době se platový tarif přepočítává v poměru skutečně sjednané pracovní doby ke stanovené týdenní pracovní době.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. obsahuje celkem 7 příloh upravujících platové tarify, z nichž každá obsahuje stupnici platových tarifů a každá se vztahuje na jinou skupinu zaměstnanců. Oproti právní úpravě účinné do 31. 10. 2017 tak došlo k rozšíření počtu příloh upravujících platové tarify ze 6 na 7.

Příloha č. 1 stanoví obecnou stupnici platových tarifů a vztahuje se na všechny zaměstnance, kterých se netýká jiná příloha nařízení.

Příloha č. 2 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

 • zaměstnance, kteří nejsou zdravotnickými pracovníky, lékaři či zubními lékaři poskytujícími zdravotní služby, avšak jsou zaměstnáni u poskytovatele zdravotních služeb, který není vypočten v odstavci 5 (viz níže Příloha č. 5). Podle této stupnice platových tarifů se tak určují platové tarify u nelékařských pracovníků, jako jsou například kuchaři, vrátní, účetní ve vybraných zdravotnických zařízeních.

Příloha č. 3 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

 • zaměstnance, který je uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce;
 • úředníka územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů;
 • zaměstnance státu v Akademii věd České republiky;
 • zaměstnance státu v Grantové agentuře České republiky;
 • zaměstnance státu v Technologické agentuře České republiky.

Příloha č. 4 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

 • zaměstnance, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, a to, pokud se na ně nevztahuje příloha č. 5 nebo 6. Výčet zdravotních služeb je obsažen v ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách.

Příloha č. 5 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

 • pracovníka v sociálních službách nebo sociálního pracovníka v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 3 (viz výše Příloha č. 3);
 • zdravotnického pracovníka poskytujícího zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, nejde-li o zaměstnance, na nějž se vztahuje příloha č. 9. Výčet zdravotních služeb je obsažen v ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách.

Příloha č. 6 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

 • lékaře poskytujícího zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb;
 • zubního lékaře poskytujícího zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách.

Příloha č. 7 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

 • pedagogické pracovníky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výčet pedagogických pracovníků je obsažen v ustanovení § 2 zákona o pedagogických pracovnících.

Od 1. 1. 2018 je právní úprava platových tarifů obsažena v § 5 a v přílohách nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které nahrazuje dosavadní nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Principy právní úpravy zůstávají totožné, nicméně došlo ke snížení počtu platových tarifů a toto nařízení tak obsahuje celkem 5 příloh upravujících platové tarify, z nichž každá obsahuje stupnici platových tarifů a každá se vztahuje na jinou skupinu zaměstnanců.

Příloha č. 1 stanoví obecnou stupnici platových tarifů a vztahuje se na všechny zaměstnance, kterých se netýká jiná příloha nařízení.

Příloha č. 2 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

 • zaměstnance, který je uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce;
 • úředníka územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů;
 • zaměstnance státu v Akademii věd České republiky;
 • zaměstnance státu v Grantové agentuře České republiky;
 • zaměstnance státu v Technologické agentuře České republiky.

Příloha č. 3 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

 • zaměstnance, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Výčet zdravotních služeb je obsažen v ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách;
 • pracovníka v sociálních službách nebo sociálního pracovníka v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálního pracovníka u poskytovatele zdravotních služeb.

Příloha č. 4 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

 • lékaře poskytujícího zdravotní služby podle příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, u poskytovatele zdravotních služeb. Výčet zdravotních služeb je obsažen v ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách;
 • zubního lékaře poskytujícího zdravotní služby podle příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, u poskytovatele zdravotních služeb. Výčet zdravotních služeb je obsažen v ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách.

Příloha č. 5 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

 • pedagogické pracovníky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výčet pedagogických pracovníků je obsažen v ustanovení § 2 zákona o pedagogických pracovnících.