XX.7 Platový tarif (§ 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Platový tarif je rozhodující složkou platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Výše platového tarifu zaměstnance závisí na složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce (zařazení do platové třídy) a na míře praktických zkušeností, kterých nabyl předchozím výkonem práce (zařazení do platového stupně).

Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Platové tarify jsou stanoveny pevnou měsíční částkou pro jednotlivé platové třídy a platové stupně. Platové tarify se vztahují na stanovenou týdenní pracovní dobu (§ 79). Při kratší pracovní době se platový tarif přepočítává v poměru skutečně sjednané pracovní doby ke stanovené týdenní pracovní době.

V současnosti je právní úprava platových tarifů obsažena v § 5 a v přílohách nařízení vlády č. 341/2017 Sb., které s účinností od 1. ledna 2018 nahradilo dosavadní nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Principy právní úpravy zůstaly totožné, nicméně došlo ke snížení počtu platových tarifů a toto nařízení tak obsahuje celkem 4 přílohy upravujících platové tarify, z nichž každá obsahuje stupnici platových tarifů a každá se vztahuje na jinou skupinu zaměstnanců.

Příloha č. 1 stanoví obecnou stupnici platových tarifů a vztahuje se na všechny zaměstnance, kterých se netýká jiná příloha nařízení.


Příloha č. 2 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

  • ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. pokud se nejedná o zaměstnance, jejichž platový tarif bude stanoven na základě přílohy č. 3. Výčet zdravotních služeb je obsažen v ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách;
  • zaměstnance, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nicméně pouze za předpokladu, že tento zaměstnanec není zaměstnancem uvedeným v ustanovení § 303 odst. 1 zákoníku práce, ani úředníkem územního samosprávného celku podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.


Příloha č. 3 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

  • lékaře poskytujícího zdravotní služby uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, u poskytovatele zdravotních služeb. Výčet zdravotních služeb je obsažen v ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách;
  • zubního lékaře poskytujícího zdravotní služby uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, u poskytovatele zdravotních služeb. Výčet zdravotních služeb je obsažen v ustanovení § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách;
  • lékaře orgánu sociálního zabezpečení podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva obrany.


Příloha č. 4 stanoví stupnici platových tarifů pro následující zaměstnance:

  • pedagogické pracovníky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výčet pedagogických pracovníků je obsažen v ustanovení § 2 zákona o pedagogických pracovnících.


Příloha č. 5 stanoví rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin, podmínky pro poskytování příplatku a výši příplatku v jednotlivých skupinách, a to do 5 skupin podle míry neuropsychické zátěže, rizika ohrožení života a zdraví a obtížnosti platových režimů.