Nařízení vlády č. 464/2022 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 464/2022 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Plné znění:

 

 

464

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 21. prosince 2022,

 

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. d) a f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:

 
 

 
 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 
 

Čl. I

 

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 322/2021 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb. a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., se mění takto:

 
 

1. V § 4 odst. 7 písm. c) se slova „vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku, nebo jen“ zrušují.

 
 

2. V § 4 odst. 7 písm. d) se slova „ , dobu 2 roků,“ zrušují a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

 
 

3. V § 5 odstavec 2 zní:

 
 

(2) Zaměstnanci, který není zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce nebo úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, je-li

 

a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení,

 

b) sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nebo

 

c) manželským nebo rodinným poradcem.“.

 
 

4. V § 5 odstavec 5 zní:

 
 

(5) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, je-li

 

a) pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících, nebo

 

b) akademickým pracovníkem státní vysoké školy podle zákona o vysokých školách.“.

 
 

5. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:

 
 

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
 

(v Kč měsíčně)

 
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
456789101112131415*16*
1do 2 let155401686018230197502504031290315503212032820336003486037480*40380*
2do 6 let161101746018990205602576031560318503269033500346203649040100*43350*
3do 12 let171201862020200220002643031930323303310034850360703845042270*46400*
4do 19 let183001987021600233802765032590333303434036300387204164045670*49960*
5do 27 let194702117023000250202887033600343803578038560417004575049520*53640*
6do 32 let211302298024890270503092035330362903777041780451404945052120*55600*
7nad 32 let217202358025590278103180036130370603879042780462605063054000*57670*
 

*) 15. a 16. platová třída pouze pro akademické pracovníky státních vysokých škol podle zákona o vysokých školách.“.

 
 

Čl. II

 

Přechodné ustanovení

 

Zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 4 odst. 7 písm. c) nebo d) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, přepočítá zaměstnavatel dobu praxe podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 
 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

 
 

Čl. III

 

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 347/2021 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb. a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., se mění takto:

 
 

1. V § 3 odst. 5 se na konci písmene a) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

 
 

2. V § 3 odst. 6 písm. c) se slova „vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku, nebo jen“ zrušují.

 
 

3. V § 3 odst. 6 písm. d) se slova „ , doba 2 let,“ zrušují a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

 
 

4. V § 6a odst. 1 písm. c) se slova „doba 1 roku, dosáhl-li jen vyššího odborného vzdělání,“ zrušují.

 
 

5. V § 6a odst. 1 písm. d) se slova „ , doba 3 let, pokud dosáhl“ nahrazují slovem „nebo“.

 
 

6. V příloze č. 3 v I. skupině bod 2. zní:

 
 

2. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.

 

Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací, s omezenými časovými a prostorovými dispozicemi, výkonem služby mimo pracoviště v přirozeném prostředí osob nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí a s rizikem vyplývajícím z nepředvídatelnosti jednání osob.“.

 
 

7. V příloze č. 3 se ve II. skupině doplňuje bod 8., který zní:

 
 

8. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, vykonávané v omezených časových nebo prostorových podmínkách spočívající v soustavném přímém

 

8.1. osobním styku s osobami v krizových sociálních situacích při provádění cíleného sociálního nebo místního šetření v souvislosti s řízením o nepojistných sociálních dávkách,

 

8.2. styku s uchazeči o zaměstnání při zprostředkování práce,

 

8.3. styku s osobami v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokujícími nepojistné sociální dávky.

 

Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle pravděpodobnosti vzniku a řešení konfliktních nebo emociálně vypjatých situací, podle míry nutnosti zvládání nepředvídatelného či nepřátelského jednání osob, podle míry neuropsychické zátěže nebo jiného možného rizika ohrožení zdraví nebo života způsobené výkonem služby v přirozeném prostředí osob s nepředvídatelným nebo rizikovým chováním nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí.“.

 
 

Čl. IV

 

Přechodné ustanovení

 

Státnímu zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 3 odst. 5 písm. b) nebo podle § 3 odst. 6 písm. c) nebo d) nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 6a odst. 1 písm. c) a d) nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, přepočítá služební orgán dobu praxe podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti toho nařízení. U státního zaměstnance, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a je zařazen nebo jmenován na služební místo zařazené v 11. až 16. platové třídě podle § 201 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se ustanovení věty první nepoužije.

 
 

ČÁST TŘETÍ

 

ÚČINNOST

 
 

Čl. V

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

 

 

Předseda vlády:

 

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

 

Ing. Jurečka v. r.