XX.6 Platový stupeň (§ 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na délce dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní (náhradní) nebo civilní služby započtené zaměstnavatelem (tzv. započitatelná praxe).

Kritériem pro zařazení zaměstnance do platového stupně je doba praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru je výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. Dobu praxe v oboru započte zaměstnavatel v plném rozsahu. Dobu jiné praxe započte zaměstnavatel podle míry jejího využití pro výkon požadované práce. Míra zápočtu nesmí překročit 2/3 jiné praxe.

Odchylně se stanoví zápočet praxe u zaměstnanců, rehabilitovaných podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (§ 9 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.).

Do započitatelné doby praxe se dále plně započítávají tzv. náhradní doby (§ 4 odst. 4 a 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), tj.:

  • doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby, případně civilní služby, se započte v plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby platným v době jejího výkonu. Základní vojenská služba konaná jako součást přípravy na povolání se nezapočítává;
  • doba skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti se započte v plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu. Celkový rozsah zápočtu této doby nesmí být vyšší než 6 let;
  • doba osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě podle § 120 odst. 3 zákona o sociálních službách, se započte v plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let.

V zájmu objektivních výchozích podmínek se při neplnění předpokladu stupně vzdělání odečítají z praxe zaměstnanci počty let v závislosti na rozdílu mezi skutečným a předepsaným stupněm vzdělání podle § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)


platová třída

dosažené vzdělání

odpočet let praxe

6. - 8.

střední vzdělání s výučním listem

1


střední vzdělání

2


základní vzdělání nebo základy vzdělání

4

9.

střední vzdělání s maturitní zkouškou

2


střední vzdělání s výučním listem

3


střední vzdělání

4


základní vzdělání nebo základy vzdělání

6

10.

střední vzdělání s maturitní zkouškou

3


střední vzdělání s výučním listem

4


střední vzdělání

5


základní vzdělání nebo základy vzdělání

7

11. - 16.

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

2


vyšší odborné vzdělání

2


střední vzdělání s maturitní zkouškou

5


střední vzdělání s výučním listem

6


střední vzdělání

7


základní vzdělání nebo základy vzdělání

9