XVII.1 Doručování písemností zaměstnanci

Zákoník práce stanoví, že písemnost musí být zaměstnanci doručena do vlastních rukou. S účinností od 1. 10. 2023 se nově upravuje dosavadní hierarchie způsobů doručování tak, aby byla umožněna větší volnost zaměstnavatele při volbě jednotlivých způsobů doručování. Zaměstnavatel si může vybrat z rovnocenných variant, které je možné též označit jako primární způsoby doručení, mezi které patří:

 • předání na pracovišti zaměstnavatele;
 • předání kdekoliv bude zaměstnanec zastižen;
 • doručení prostřednictvím datové schránky; nebo
 • doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Jediným následným (sekundárním) způsobem doručení je doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, které může zaměstnavatel zvolit pouze v případě, že není možné doručení na pracovišti zaměstnavatele. Na možnosti doručení jinými „primárními“ způsoby doručení pak již nezáleží.

Při doručení písemnosti zaměstnanci na pracovišti zaměstnavatele nebo kdekoliv jinde bude zaměstnanec zastižen (tedy např. na pracovišti na dálku, které není pracovištěm zaměstnavatele) platí,, že písemnost je doručena nejen tehdy, pokud ji zaměstnanec přijme, ale i tehdy, pokud zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. Zaměstnanec si rovněž nemůže vyhradit, že písemnost přijme až poté, co se s ní seznámí apod. Zaměstnavatel by měl pamatovat na to, že v případném sporu bude na něm ležet důkazní břemeno, že písemnost zaměstnanci doručil. Zaměstnavatel by si tedy měl pořídit o přijetí či odmítnutí písemnosti písemný záznam, podepsaný buď přímo dotčeným zaměstnancem nebo svědky.

Doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (například e-mailem) je možné jen při současném splnění následujících podmínek:

 • zaměstnanec s tímto způsobem doručování poskytl zaměstnavateli písemný souhlas v samostatném písemném prohlášení;
 • před udělením souhlasu zaměstnance je povinen zaměstnavatel zaměstnance písemně informovat o podmínkách doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, a to včetně lhůty 15 dní, po kterých se písemnost považuje za doručenou i když zaměstnanec její převzetí zaměstnavateli nepotvrdí;
 • zaměstnanec poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování;
 • zasílaná písemnost je podepsána uznávaným elektronickým podpisem podle příslušných ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemnost je zaměstnanci doručena dnem, kdy zaměstnanec potvrdí zaměstnavateli převzetí písemnosti datovou zprávou. Pokud zaměstnanec převzetí písemnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího dodání zaměstnavateli takto nepotvrdí, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže se písemnost vrátí zaměstnavateli jako nedoručitelná, doručení písemnosti není účinné a zaměstnavatel musí písemnost doručit jiným způsobem. Zaměstnanec může udělený souhlas s doručováním písemností prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací písemně odvolat (kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu), ale vždy jen s účinky od doručení tohoto odvolání zaměstnavateli (tj. od nyní). Rovněž je možné, aby zaměstnanec udělil souhlas s tímto způsobem doručování jen pro určitý okruh listin (např. jen na mzdový výměr). Zaměstnavatel by proto měl pečlivě volit konkrétní formu tohoto způsobu doručování, protože bude na něm, aby byl schopen prokázat, kdy byla jeho elektronická zpráva zaměstnanci dodána (což může být problematické zejména u emailu).

Zaměstnavatel může dále doručit písemnost prostřednictvím datové schránky, a to v případě, že si zaměstnanec datovou schránku neznepřístupnil pro dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podle § 18a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jestliže se zaměstnanec nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty. Udělení zvláštního souhlasu zaměstnance s tímto způsobem doručování již není vyžadováno.

Pokud není možné doručení písemnosti předáním na pracovišti zaměstnavatele, smí zaměstnavatel přistoupit rovněž k doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  V takovém případě ale musí zvolit takovou službu, aby z poštovní smlouvy vyplývalo splnění podmínek dle § 336 zákoníku práce:

 • doručení písemnosti musí být doloženo písemným záznamem o doručení;
 • pokud zaměstnanec nebyl při doručování písemnosti zastižen, uloží se písemnost v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo u obecního úřadu. Zároveň se zaměstnanec vyzve písemným oznámením, aby si uloženou písemnost do 15 kalendářních dnů vyzvedl;
 • v rámci písemného oznámení musí být zaměstnanec poučen, od kdy, v kterou dobu a kde si může písemnost vyzvednout;
 • v rámci písemného oznámení musí být zaměstnanec poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti.

Písemnost musí být doručována na adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil a musí být určena výhradně zaměstnanci. Jiné osobě může být doručena jedině v případě, že jí zaměstnanec k doručení písemnosti udělil písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Je tedy vyloučeno, aby písemnosti za zaměstnance přebírali rodinní příslušníci, členové společné domácnosti či jiné osoby, pokud k tomu nejsou zvlášť zmocněny. Průkaz příjemce vydávaný jedním z provozovatelů poštovních služeb není dostatečný, protože není plnou mocí a nemá úředně ověřený podpis zaměstnance.

Pokud jsou výše uvedené podmínky doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb splněny, je písemnost doručena:

 • dnem, kdy si ji zaměstnanec převzal; nebo
 • pokud si zaměstnanec uloženou písemnost nepřevezme, pak posledním dnem úložní lhůty (15 kalendářních dnů) s tím, že tato nedoručení písemnost se zaměstnavateli vrátí; nebo
 • pokud zaměstnanec znemožní doručení písemnosti tím, že ji odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti (například se na poslední známé adrese nezdržuje), pak dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo. Zaměstnanec ale musí být od doručovatele poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti.


Judikáty NS:

21 Cdo 4188/2011

21 Cdo 3693/2012

21 Cdo 3663/2014

21 Cdo 2928/2014

21 Cdo 3282/2014

21 Cdo 4689/2016

21 Cdo 2036/2017

21 Cdo 2083/2020

21 Cdo 314/2021

21 Cdo 1292/2022


Judikáty ÚS:

IV. ÚS 2535/17