XVII.1 Doručování písemností zaměstnanci

Zákoník práce stanoví, že písemnost musí být zaměstnanci doručena do vlastních rukou.  Vzhledem k praktickým problémům, které vznikaly v souvislosti s požadavkem, aby zaměstnavatel nejprve prokázal, že písemnost nebylo možné doručit zaměstnanci osobně do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, platí již od 30. 7. 2020 pravidlo (postup), podle nějž se vyžaduje, aby se zaměstnavatel nejprve pokusil o doručení písemnosti osobně do vlastních rukou na pracovišti.

Pokud to nebude možné, může si zaměstnavatel vybrat z rovnocenných variant (z čehož mj. plyne, že zaměstnavatel nemusí před využitím poskytovatele poštovních služeb k doručení písemností provádět pokusy o osobní doručení mimo pracoviště):

 • kdekoliv bude zaměstnanec zastižen;
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb;
 • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; nebo
 • prostřednictvím datové schránky.


Při doručení písemnosti zaměstnanci na pracovišti nebo kdekoliv jinde bude zaměstnanec zastižen platí, že písemnost je doručena nejen tehdy, pokud ji zaměstnanec přijme, ale i tehdy, pokud zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. Zaměstnanec si rovněž nemůže vyhradit, že písemnost přijme až poté, co se s ní seznámí apod. Zaměstnavatel by měl pamatovat na to, že v případném sporu bude na něm ležet důkazní břemeno, že písemnost zaměstnanci doručil. Zaměstnavatel by si tedy měl pořídit o přijetí či odmítnutí písemnosti písemný záznam, podepsaný buď přímo dotčeným zaměstnancem nebo svědky.

Doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (například e-mailem) je možné jen při současném splnění následujících podmínek:

 • zaměstnanec s tímto způsobem doručování poskytl zaměstnavateli písemný souhlas;
 • zaměstnanec poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování;
 • zasílaná písemnost je podepsána uznávaným elektronickým podpisem podle příslušných ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.


Písemnost je zaměstnanci doručena dnem, kdy zaměstnanec potvrdí zaměstnavateli převzetí písemnosti datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance. Pokud zaměstnanec převzetí písemnosti do 3 dnů od odeslání zaměstnavateli takto nepotvrdí nebo pokud se písemnost vrátí zaměstnavateli jako nedoručitelná, doručení písemnosti není účinné a zaměstnavatel musí písemnost doručit jiným způsobem. Odmítnutí přijetí písemnosti zde nemá účinky jejího doručení.

Zaměstnavatel může dále doručit písemnost prostřednictvím datové schránky, a to v případě, že zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas. Jestliže se zaměstnanec nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

Pokud zaměstnavatel neúspěšně vyčerpá možnost doručení písemnosti osobně na pracovišti, smí přistoupit rovněž k doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V takovém případě ale musí zvolit takovou službu, aby z poštovní smlouvy vyplývalo splnění podmínek dle § 336 zákoníku práce:

 • doručení písemnosti musí být doloženo písemným záznamem o doručení;
 • pokud zaměstnanec nebyl při doručování písemnosti zastižen, uloží se písemnost v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo u obecního úřadu. Zároveň se zaměstnanec vyzve písemným oznámením, aby si uloženou písemnost do 15 kalendářních dnů vyzvedl;
 • v rámci písemného oznámení musí být zaměstnanec poučen, od kdy, v kterou dobu a kde si může písemnost vyzvednout;
 • v rámci písemného oznámení musí být zaměstnanec poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti.


Písemnost musí být doručována na adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil a musí být určena výhradně zaměstnanci. Jiné osobě může být doručena jedině v případě, že jí zaměstnanec k doručení písemnosti udělil písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Je tedy vyloučeno, aby písemnosti za zaměstnance přebírali rodinní příslušníci, členové společné domácnosti či jiné osoby, pokud k tomu nejsou zvlášť zmocněny. Průkaz příjemce vydávaný jedním z provozovatelů poštovních služeb není dostatečný, protože není plnou mocí a nemá úředně ověřený podpis zaměstnance.

Pokud jsou výše uvedené podmínky doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb splněny, je písemnost doručena:

 • dnem, kdy si ji zaměstnanec převzal; nebo
 • pokud si zaměstnanec uloženou písemnost nepřevezme, pak posledním dnem úložní lhůty (15 kalendářních dnů) s tím, že tato nedoručení písemnost se zaměstnavateli vrátí; nebo
 • pokud zaměstnanec znemožní doručení písemnosti tím, že ji odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti (například se na poslední známé adrese nezdržuje), pak dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo. Zaměstnanec ale musí být od doručovatele poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti.


Judikáty NS:

21 Cdo 4188/2011

21 Cdo 3693/2012

21 Cdo 3663/2014

21 Cdo 2928/2014

21 Cdo 3282/2014

21 Cdo 4689/2016

21 Cdo 2036/2017

21 Cdo 2083/2020

21 Cdo 314/2021

Judikáty ÚS:

IV. ÚS 2535/17