XVII.2 Doručování písemností zaměstnavateli

Zákoník práce stanoví, že zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Zaměstnavatel je na žádost zaměstnance povinen doručení písemnosti zaměstnanci potvrdit. Použitý výraz „zpravidla“ umožňuje, aby zaměstnanec doručil písemnost zaměstnavateli i jinak. V úvahu bude přicházet zejména doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, při němž ale nemusí být splněny přísné podmínky kladené na zaměstnavatele při doručování písemnosti zaměstnavatelem zaměstnanci.

Písemnost je zaměstnavateli doručena vždy tehdy, jakmile zaměstnavatel písemnost převzal. Zákoník práce neurčuje, kdo je za zaměstnavatele oprávněn písemnost převzít. Půjde nejen o statutární orgán, ale o veškeré zaměstnance nadřízené zaměstnanci, který písemnost vyhotovil, a dále o zaměstnance, u nichž je přebírání podobných písemností spojeno s výkonem jejich práce, jako budou například zaměstnanci personálních oddělení, případně zaměstnanci recepce, vrátnice apod., kteří podle interních předpisů zaměstnavatele přebírají příchozí zásilky a třídí je na příslušná oddělení.

Jestliže zaměstnavatel odmítne převzít písemnost, neposkytne součinnost nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě sídla nebo místě podnikání zaměstnavatele, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k takové skutečnosti došlo.

Zvláštní pravidla platí i zde pro doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (například e-mailem):

  • doručovat lze pouze na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci oznámil;
  • písemnost musí být podepsána (nově se však již nemusí jednat o uznávaný elektronický podpis zaměstnance).

Písemnost je při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací doručena dnem, kdy zaměstnavatel její převzetí potvrdí zaměstnanci datovou zprávou.

Pokud zaměstnavatel převzetí písemnosti do 15 dnů ode dne jejího dodání zaměstnanci nepotvrdí, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže se písemnost vrátí zaměstnanci jako nedoručitelná, doručení písemnosti není účinné a zaměstnanec musí písemnost doručit jiným způsobem. Odmítnutí přijetí písemnosti zde nemá účinky jejího doručení.

Zaměstnanec může doručit písemnost prostřednictvím datové schránky, a to v případě, že zaměstnavatel s tímto způsobem doručování vyslovil souhlas. Písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky je doručena dnem dodání písemnosti do datové schránky.

Zaměstnanec může doručit písemnost prostřednictvím datové schránky, a to v případě, že si zaměstnavatel neznepřístupnil datovou schránku pro dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podle § 18a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky je doručena dnem, kdy se zaměstnavatel do datové schránky přihlásí. Pokud se zaměstnavatel do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.


Judikát NS:

21 Cdo 3256/2022