VIII.8.2 Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92)

Dle právní úpravy účinné do 31. 12. 2023 je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 35 hodin. S účinností od 1. 1. 2024 dochází k upřesnění této právní úpravy v tom směru, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci staršímu 18 let poskytnout nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 24 hodin bezprostředně navazující na nezkrácený nepřetržitý denní odpočinek, přičemž celková doba trvání těchto odpočinků je nepřetržitým odpočinkem v týdnu. U mladistvého zaměstnance nesmí nepřetržitý odpočinek v týdnu činit méně než 48 hodin.

Pokud to umožňuje provoz zaměstnavatele, poskytne zaměstnavatel nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.

V případech uvedených v § 90 odst. 2, tedy:

 • v nepřetržitých provozech;
 • při nerovnoměrně rozvržené pracovní době;
 • při práci přesčas;
 • v zemědělství;
 • při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména:
  • ve veřejném stravování;
  • v kulturních zařízeních;
  • v telekomunikacích a poštovních službách;
  • ve zdravotnických zařízeních;
  • v zařízeních sociálních služeb;
 • u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců;
 • při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

a u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, lze tento nepřetržitý odpočinek v týdnu zaměstnancům starších 18 let zkrátit až na 24 hodin s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin (první odpočinek 24 hodin, druhý odpočinek nejméně 46 hodin (24 + 35 + 11 = 70). S účinností od 1. 1. 2024 dochází rovněž k upřesnění právní úpravy v tom směru, že dojde-li ke zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu až na nejméně 24 hodin, tak může být nepřetržitý denní odpočinek zkrácen podle § 90 odst. 2, a to za podmínky, že doba, o kterou se zkrátil, nesmí být poskytnuta samostatně, ale jen s následujícím nepřetržitým odpočinkem v týdnu tak, aby byl zaměstnanci poskytnut za období 2 týdnů nepřetržitý odpočinek v týdnu v délce alespoň 70 hodin. .

Právní úprava účinná do 31. 12. 2023 stanovuje, že v zemědělství může být dohodnuto, že nepřetržitý odpočinek může být poskytnut tak, že bude tento odpočinek za období:

 • 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin;
 • 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.

S účinností od 1. 1. 2024 dochází rovněž k upřesnění i této právní úpravy v tom směru, že i v nové právní úpravě je reflektována koncepční změna nepřetržitého odpočinku v týdnu umožňující dohodnout zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu i v těchto případech. V takovém případě může být nepřetržitý denní odpočinek zkrácen podle § 90 odst. 2, a to za podmínky, že doba, o kterou se zkrátil, nesmí být poskytnuta samostatně, ale jen s jiným nepřetržitým odpočinkem v týdnu tak, aby byl zaměstnanci poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu za období:

 • 3 týdnů v délce alespoň 105 hodin;
 • 6 týdnů v délce alespoň 210 hodin při sezónních pracích.


Judikát SDEU:

C-477/21 (Rozsudek of the Soudní dvůr of 02 března 2023, IH v. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt, C-477/21 (ECLI:EU:C:2023:140, https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:EU:C:2023:140)