VIII.7 Pracovní pohotovost (§ 95)

Pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby provedena nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele.

Pracovní pohotovost je podmíněna dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem.

Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Výkon práce v rámci pracovní pohotovosti nad rozsah stanovené týdenní pracovní doby je prací přesčas a zahrnuje se do limitů práce přesčas. Zaměstnavatel by proto měl při nařizování pracovní pohotovosti dohodnuté se zaměstnancem brát v úvahu skutečnost, zda by takový zaměstnanec v případě, že by vznikla potřeba výkonu práce, mohl práci vykonávat vzhledem k případnému dosažení stanovených limitů pro výkon práce přesčas.

Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává.