VI.7.2 Posudek o pracovní činnosti (§ 314)

Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele před skončením pracovního poměru o vydání posudku o pracovní činnosti (pracovního posudku), je zaměstnavatel povinen do 15 dnů tento posudek vydat. Zaměstnavatel však není povinen vydat pracovní posudek dříve, než v době 2 měsíců před skončením pracovního poměru.

Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Do pracovního posudku nepatří skutečnosti, které se týkají rodinného a osobního života zaměstnance.

Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem pracovního posudku, může se domáhat ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit. Pro běh této lhůty platí pravidlo uvedené v kapitole I.8 části I. této Příručky „Zvláštní pravidla počítání času v pracovněprávních vztazích“.

Pokud zaměstnavatel posudek o pracovní činnosti zaměstnanci včas nevydá nebo v něm uvede nepravdivé údaje, je povinen nahradit zaměstnanci škodu vzniklou takovým porušením povinnosti.

Judikáty NS:

21 Cdo 1362/2012

21 Cdo 1265/2017

21 Cdo 3151/2017

21 Cdo 4274/2017