IX.2.3 Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 a násl.)

Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než je prostoj a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí, jde o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, za které přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Může jít o různé případy, kdy zaměstnavatel neplní svou povinnost vyplývající z pracovního poměru, přidělovat zaměstnanci ode dne vzniku pracovního poměru práci podle pracovní smlouvy.

Není přitom rozhodné, zda pro nepřidělování práce podle pracovní smlouvy měl zaměstnavatel objektivní důvody, které nemohl ovlivnit, nebo zda se případně jednalo o zaměstnavatelem zaviněné jednání (např. protiprávní převedení na jinou práci, kdy zaměstnanec nebude konat práci, na kterou jej zaměstnavatel nebyl oprávněn převést), nebo zda šlo ze strany zaměstnavatele o „preventivní opatření“ (např. zaměstnavatel rozvazuje pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí podle § 52 písm. g) a během výpovědní doby nechce, aby se zaměstnanec pohyboval na pracovišti a byl v bližším kontaktu s ostatními zaměstnanci).

Uvedené neplatí v případě uplatnění konta pracovní doby dle § 86 a § 87, kdy k těmto překážkám v práci na straně zaměstnavatele nedochází.

Judikáty NS:

21 Cdo 1117/2012

21 Cdo 1083/2017

21 Cdo 1645/2020

21 Cdo 496/2022