XX.4 Principy platového systému

Odměňování zaměstnanců platem vychází ze skutečnosti, že k odměňování využívá zaměstnavatel zcela nebo převážně veřejné zdroje. S ohledem na zájem na řádném a hospodárném využívání těchto zdrojů je právní úprava kogentní a zdůrazňuje, že plat nesmí být určen jiným způsobem, v jiném složení a jiné výši, než stanoví zákoník práce a právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

Platové podmínky jsou tak upraveny především zákonem a prováděcími právními předpisy, a v jejich mezích pak kolektivními smlouvami a vnitřními předpisy tam, kde to tyto právní předpisy připouští. Plat zaměstnance tvoří všechny složky platu, tedy platový tarif, příplatky, odměny i doplatky.


Judikáty NS:

21 Cdo 1440/2014

21 Cdo 2262/2018

21 Cdo 1486/2020