IV.5 Sdílené pracovní místo (§ 317a)

S účinností od 1. 1. 2021 byl do zákoníku práce zaveden nový institut, který umožňuje zaměstnancům lepší sladění pracovního a rodinného života. Sdílené pracovní místo umožňuje, aby si dva nebo více zaměstnanců moci sami po předchozí dohodě se zaměstnavatelem rozvrhovali svou pracovní dobu ve vzájemné spolupráci a přihlíželi tak ke svým osobním potřebám.

Za sdílení pracovního místa se považuje situace, kdy dva nebo více zaměstnanců sdílí jedno pracovní místo s tím, že se v rozsahu svého pracovního úvazku (přesněji tedy v rozsahu sjednané kratší pracovní doby) střídají při výkonu práce tak, aby pracovní místo bylo v době dohodnuté se zaměstnavatelem obsazeno zpravidla jedním z nich (byť není vyloučeno, aby v konkrétních úsecích pracovní doby docházelo k souběžnému výkonu práce), resp. situace, kdy se o jednu pracovní pozici dělí dva či více zaměstnanců. Podmínkou je, aby se jednalo o zaměstnance v pracovním poměru se stejným druhem práce a sjednanou kratší pracovní dobou, přičemž souhrn sjednané kratší pracovní doby všech zaměstnanců nesmí překročit stanovenou týdenní pracovní dobu podle § 79.

Podmínkou pro zavedení tohoto institutu je individuální dohoda mezi zaměstnavatelem a každým dotčeným zaměstnancem. V dohodě je nutné vyřešit způsob rozvrhování pracovní doby, a to zejména stanovení časových úseků, ve kterých si budou moci zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu tak, aby byla zajištěna požadovaná činnost zaměstnavatele. Zaměstnavatel dále může řešit způsob vzájemného předávání úkolů mezi jednotlivými zaměstnanci, aby byly plněny úkoly včas a řádně (může například stanovit, že zaměstnanci si musí pracovní dobu rozvrhnout takovým způsobem, aby po určitou dobu pracovali společně). Součástí dohody též může být sjednaná doba trvání tohoto institutu, přičemž při absenci tohoto ujednání se bude jednat o dohodu na dobu neurčitou. Dohoda je v obou případech vypověditelná.

Zaměstnanci na sdíleném pracovním místě mají povinnost předložit zaměstnavateli společný rozvrh pracovní doby v písemné formě. Tento rozvrh jsou zaměstnanci povinni předložit zaměstnavateli nejméně jeden týden před začátkem vyrovnávacího období, jehož se rozvrh týká. Vyrovnávací období může být maximálně 4týdenní. Případné změny takto rozvržené pracovní doby mohou zaměstnanci ve vzájemné spolupráci učinit nejméně dva dny před konkrétní směnou, které se změna týká s tím, že lhůtu pro seznámení se změnou je možné sjednat i odlišně.

Zaměstnanec nemá obecnou povinnost zastoupit druhého zaměstnance, který nemůže odpracovat předem rozvrženou směnu. Navržená úprava však umožňuje, aby zaměstnanec dal v dohodě o sdíleném pracovním místu generální (obecný) souhlas se zastupováním druhého zaměstnance, případně aby dával souhlas ad hoc pro každý konkrétní případ zastoupení.

Závazek z dohody o sdíleném pracovní místě mohou zaměstnanec se zaměstnavatelem rozvázat dohodou, případně jej může zaměstnanec či zaměstnavatel jednostranně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo též bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dní a začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Ze sdíleného pracovního místa tak je možné se poměrně flexibilně vyvázat, a to například za situace, že u jednoho ze zaměstnanců nastane dlouhodobější překážka, či z důvodu, že některé ze stran nebude již nadále vyhovovat zvolená forma spolupráce. Rozvázání závazku z dohody přitom nemá žádný vliv na trvání pracovního poměru zaměstnance.

Zanikne-li závazek z dohody o sdíleném pracovním místě, tj. například jeden ze zaměstnanců dá výpověď z tohoto institutu a závazek tak uplynutím 15denní výpovědní doby zanikne, režim sdíleného pracovního místa se ve vztahu k zbývajícím zaměstnancům na tomto sdíleném pracovním místě bude uplatňovat do konce probíhajícího vyrovnávacího období, tj. bude se vůči nim nadále postupovat podle společného rozvrhu, a to i v případě, že zůstane zaměstnanec jediný. Po uplynutí probíhajícího vyrovnávacího období se pak pracovní režim sdíleného pracovního místa neužije, tj. rozvrh pracovní doby následně určuje ve smyslu § 81 jednostranně zaměstnavatel, a to do té doby, než uzavře novou dohodu o sdíleném pracovním místě s jinými zaměstnanci, aby se mohl režim sdíleného pracovního místa znovu začít realizovat (dochází zde tedy k substituci jednoho nebo více ze zaměstnanců a zaměstnanci si opět mohou ve vzájemné spolupráci sami rozvrhovat pracovní dobu na nadcházející vyrovnávací období).