XX.5 Platová třída

Výsledný platový tarif zaměstnance je dán v rámci příslušné stupnice platových tarifů jednak zařazením do platové třídy a jednak zařazením do platového stupně. Platová třída vyjadřuje náročnost práce, která je po zaměstnanci v rámci sjednaného druhu práce požadována. Rozhodujícím kritériem pro zařazení zaměstnance do konkrétní platové třídy je proto zaměstnancem vykonávaný druh práce.

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon řídí zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.

Vedoucího zaměstnance zařadí zaměstnavatel do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.

Pokud není práce v katalogu uvedena, zařadí se zaměstnanec do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Kvalifikační předpoklady vzdělání, potřebné pro výkon prací v jednotlivých platových třídách, jsou stanoveny v  § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. takto:

1. - 2. platová třída

základní vzdělání nebo základy vzdělání

3. platová třída

střední vzdělání

4. platová třída

střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem

5. platová třída

střední vzdělání s výučním listem

6. platová třída

střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzděláním s výučním listem

7. - 8. platová třída

střední vzdělání s maturitní zkouškou

9. platová třída

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

10. platová třída

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

11. - 12. platová třída

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

13. - 16. platová třída

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Zaměstnavatel může výjimečně zařadit zaměstnance do platové třídy, i pokud nesplňuje potřebné vzdělání (jestliže jiný právní předpis nestanoví jinak), při splnění jedné z následujících podmínek:

  • důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce, která spočívá v umělecké či uměleckopedagogické činnosti nebo v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo
  • jiný právní předpis stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání, než by bylo potřebné dle výše uvedeného přehledu, nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad. Tak je tomu například u zkušebních komisařů podle § 34 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že zaměstnavatel nemůže obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání:

  • až na dobu 4 roků; nebo
  • na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení (tj. po dobu až 4 let) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.