III.3.2 Rada zaměstnanců (§ 281 a násl.)

K zajištění svého práva na stanovené informace a projednání si mohou zaměstnanci zvolit radu zaměstnanců. Rada zaměstnanců má nejméně 3, nejvýše 15 členů, počet členů je vždy lichý, funkční období rady trvá tři roky.

Volby členů rady zaměstnanců:

  • vyhlašuje zaměstnavatel na základě písemného návrhu podepsaného nejméně jednou třetinou zaměstnanců v pracovním poměru nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení návrhu;
  • organizuje volební komise, složená stanoveným způsobem ze zaměstnanců zaměstnavatele;
  • jsou přímé, rovné a tajné;
  • se konají v pracovní době a na pracovišti; nedovolují-li to provozní možnosti zaměstnavatele, může se volba uskutečnit i mimo pracoviště.

Oprávnění volit, být volen a navrhovat kandidáty má každý zaměstnanec zaměstnavatele v pracovním poměru. Veškeré náklady voleb hradí zaměstnavatel.

Protokol o výsledcích voleb uschovává zaměstnavatel po dobu 5 let ode dne voleb.

Rada zaměstnanců zaniká dnem uplynutí volebního období, pokud zákoník práce nestanoví jinak, a také dnem, kdy počet členů rady zaměstnanců klesl na méně než 3. V těchto případech předá rada zaměstnanců veškeré podklady související s výkonem funkce zaměstnavateli, který je uchová po dobu 5 let ode dne zániku rady zaměstnanců.

Jestliže u zaměstnavatele působí rada zaměstnanců a začne u něj působit odborová organizace, plní zaměstnavatel stanovené povinnosti vůči všem zástupcům zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném způsobu součinnosti.

Pokud při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u dosavadního i u přejímajícího zaměstnavatele působí zástupci zaměstnanců, přejímající zaměstnavatel plní svoje povinnosti informování a projednání (§ 279 a 280) vůči všem, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak. Zástupci zaměstnanců plní své povinnosti do dne, kdy jim uplyne funkční období. Jestliže před uplynutím funkčního období počet členů jedné z rad zaměstnanců klesl na méně než 3, přebírá její funkci druhá rada zaměstnanců.