XII.3.4.3 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění (§ 271c)

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově. Vláda stanovila nařízením č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, minimální výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě, způsob určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti. Výše této náhrady může být soudem zvýšena oproti výši uvedené v nařízení vlády.

Účelem této náhrady je peněžitá kompenzace vytrpěné bolesti a ztížení společenského uplatnění. Jde tedy o typicky nemajetkové nároky.


Judikáty NS:

21 Cdo 4556/2016

21 Cdo 3687/2018

21 Cdo 1183/2021

21 Cdo 2146/2021

21 Cdo 1984/2020

21 Cdo 776/2022