Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Plné znění:

 

 

276

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 12. října 2015

 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

 

Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

 
 

 

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

 
 

§ 1

 
 

(1) Bolestí se pro účely tohoto nařízení rozumí tělesné a duševní strádání způsobené

 
 

a) poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, a

 
 

b) léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

 
 

(2) Ztížením společenského uplatnění se pro účely tohoto nařízení rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví (dále jen „trvalé poškození zdraví“) pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

 
 

§ 2

 
 

(1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení

 
 

a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená

 
 

1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení a

 
 

2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

 
 

b) ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb způsobené

 
 

1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a

 
 

2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

 
 

(2) Bodové ohodnocení bolesti se uvede v lékařském posudku o ohodnocení bolesti a bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském posudku o ohodnocení ztížení společenského uplatnění.

 
 

§ 3

 
 

(1) Hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.

 
 

(2) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění se násobí hodnotou bodu v korunách českých.

 
 

§ 4

 
 

(1) U poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení bolesti určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, které je s ním povahou, rozsahem, tíží a dopadem na bolest nejvíce srovnatelné.

 
 

(2) U poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění určí podle počtu bodů poškození zdraví uvedeného v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení, které je s ním povahou, rozsahem, prognózou poškození zdraví, anatomickými a funkčními omezeními a jejich dopadem na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného a jeho další uplatnění v životě nejvíce srovnatelné.

 
 

(3) Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více poškození zdraví, bolest se hodnotí pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

 
 

(4) Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více poškození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění pro každé poškození zdraví zvlášť a bodové ohodnocení jednotlivých poškození zdraví se sčítá.

 
 

(5) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání stanovené pro jednotlivá poškození zdraví se sníží, pokud před vznikem poškození zdraví již existovalo ztížení společenského uplatnění způsobené změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to o 10 %, pokud předchozí změny byly lehkého rozsahu, o 20 %, pokud předchozí změny byly středního rozsahu, a o 30 %, pokud předchozí změny byly těžkého rozsahu.

 

Způsob bodového ohodnocení bolesti pro určení výše náhrady za bolest

 
 

§ 5

 
 

(1) Bodové ohodnocení bolesti se provádí v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Určení bodového ohodnocení bolesti musí být přiměřené povaze, rozsahu a tíži poškození zdraví způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, průběhu a náročnosti léčení a odstraňování následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

 
 

(2) Pokud jsou počty bodů v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení uvedeny v rozmezí, určí se počet bodů bodového ohodnocení bolesti u poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání s přihlédnutím k rozsahu a tíži poškození zdraví, průběhu a náročnosti léčení.

 
 

(3) Počet bodů bodového ohodnocení bolesti způsobené několikanásobným poškozením zdraví téhož orgánu nebo části těla nesmí za období do dosažení ustáleného zdravotního stavu převýšit počet bodů

 
 

a) za anatomickou nebo funkční ztrátu orgánu nebo části těla, nebo

 
 

b) za poškození zdraví příslušného orgánu nebo části těla s nejvyšším bodovým ohodnocením bolesti.

 
 

(4) Bodové ohodnocení bolesti vzniklé v souvislosti s operací zlomenin kostí nebo operací u jiných systémů nebo orgánů se hodnotí jako otevřená rána podle položky přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Bolest vzniklá v souvislosti s každou další operací se hodnotí jako nově vzniklá bolest.

 
 

(5) Bodové ohodnocení bolesti způsobené drtivým poraněním, které vede do 24 hodin od pracovního úrazu ke ztrátě orgánu nebo části těla, se provádí jen jedenkrát, a to podle položky týkající se takového orgánu nebo části těla přílohy č. 1 k tomuto nařízení s nejvyšším počtem bodů.

 
 

§ 6

 
 

(1) Bodové ohodnocení bolesti jednotlivých poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se zvýší, jestliže v příčinné souvislosti s poškozením zdraví došlo

 
 

a) ke komplikacím, kterými se rozumí zejména infekce rány, zánět žil, trombóza, embolie, zánět plic a proleženina; s ohledem na rozsah a tíži komplikací se bodové ohodnocení při lehkých komplikacích zvýší nejvýše o 10 %, při středně těžkých komplikacích nejvýše o 30 % a při těžkých celkových komplikacích ohrožujících život nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození příslušného orgánu nebo orgánů anebo části těla nebo více částí těla,

 
 

b) k náročnému způsobu léčení, kterým se rozumí zejména dlouhodobá umělá plicní ventilace, dlouhodobá peritoneální dialýza, opakované hemodialýzy a opakované převazy rozsáhlých popálenin; bodové ohodnocení se zvýší nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození zdraví příslušného orgánu nebo části těla.

 
 

(2) Další bolest vzniklá po ohodnocení bolesti podle § 4, popřípadě podle odstavce 1, se hodnotí a odškodňuje jako nová bolest.

 
 

§ 7

 

Způsob bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění

 
 

(1) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a je zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.

 
 

(2) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se určí se zřetelem k povaze, rozsahu, prognóze poškození zdraví, anatomickým a funkčním omezením a jejich dopadu na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného a jeho další uplatnění v životě.

 
 

(3) Pokud bylo již dříve ohodnoceno ztížení společenského uplatnění a poté nastalo zhoršení trvalých následků poškození zdraví, provede se nové ohodnocení ztížení společenského uplatnění.

 
 

(4) Při stanovení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění v případě podle odstavce 3 se z nově určeného bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění odečte výše bodového ohodnocení dříve přiznaná prostým odečtem.

 

Lékařský posudek

 
 

§ 8

 
 

(1) Lékařský posudek o ohodnocení bolesti nebo lékařský posudek o ztížení společenského uplatnění, jde-li o

 
 

a) pracovní úraz, vydává

 
 

1. poskytovatel zdravotních služeb, který poškozenému poskytoval zdravotní služby v souvislosti s pracovním úrazem pouze v jednom oboru specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti; posuzujícím lékařem je ošetřující lékař příslušné specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,

 
 

2. registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“), pokud poškozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo

 
 

3. poskytovatel zdravotních služeb, který poskytoval poškozenému zdravotní služby naposledy, nemá-li poškozený registrujícího poskytovatele zdravotních služeb a pokud poškozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je ošetřující lékař příslušné specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,

 
 

b) nemoc z povolání, vydává poskytovatel zdravotních služeb oprávněný k vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání podle zákona upravujícího posudkovou péči1).

 
 

(2) Při posuzování bolesti nebo ztížení společenského uplatnění poškozeného se vychází

 
 

a) z lékařských zpráv a nálezů poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se podíleli na léčení poškození zdraví a jeho následků, a

 
 

b) pokud je to pro posouzení potřebné,

 
 

1. z výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o poškozeném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb,

 
 

2. z výsledku lékařské prohlídky provedené posuzujícím lékařem, nebo

 
 

3. z výsledků aktuálně provedených odborných vyšetření vyžádaných posuzujícím lékařem.

 
 

§ 9

 
 

V lékařském posudku o ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění vedle náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace2) se vždy uvede

 
 

a) datum, kdy došlo k pracovnímu úrazu, nebo datum, kdy byla nemoc z povolání zjištěna, a poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jehož se hodnocení týká; v případě nemoci z povolání se uvede označení příslušné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády stanovícím seznam nemocí z povolání3),

 
 

b) ustanovení tohoto nařízení a položky příloh k tomuto nařízení, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,

 
 

c) postup, kterým posuzující lékař dospěl k bodovému ohodnocení,

 
 

d) bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění,

 
 

e) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení podle § 6 odst. 1.

 
 

§ 10

 

Přechodné ustanovení

 
 

Byla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle tohoto nařízení.

 
 

§ 11

 

Účinnost

 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 
 

 

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 224/2016 Sb. Čl. II

 

Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 451/2022 Sb. Čl. II

 

Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 

 

Předseda vlády:

 

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr zdravotnictví:

 

MUDr. Němeček, MBA, v. r

 

 

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

 

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

 
PoložkaPoškození zdravíPočet bodů
1.Povrchní a hluboká poranění a kontuze
1.1Rána povrchní á 1 cm - kůže2
1.2Rána povrchní á 1 cm - kůže + podkoží3
1.3Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti)5
1.4- při ráně pronikající do kloubupřipočítat 10 bodů
1.5- při ráně pronikající do tělní dutinypřipočítat 20 bodů
1.6Rána komplikovaná (tržnězhmožděná, kousnutí, střelná, kontaminovaná apod.) á 1 cm25
1.7Ztrátové poranění kůže v celé tloušťce, případně i s podkožím á 1 cm25
1.8Poranění sliznic do 10 cm24
za každých dalších 10 cm2 připočítat 2 body
1.9Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okolí kloubů nebo genitálu á 1 cm6
1.10Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené částiza jedno pohmožděné místo 10 – 20 bodů
1.11Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené částiza jedno pohmožděné místo 5 – 20 bodů
1.12Decollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie s ránou i bez rány do 100 cm220
1.13- nad 100 cm240
1.14Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu80
1.15Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm22–4
za každých dalších 100 cm2připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých
1.16Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm23 za každých dalších 10 cm2 připočíst 3 body
2.Poranění hlavy
2.1Rána očního víčka a periokulární krajiny
- s porušením okraje víčka a tarsální ploténky
30
2.2- s porušením slzných cest40
2.3Drtivé poranění obličeje podle rozsahu poškození400-600
2.4Drtivé poranění lebky podle rozsahu poškození300-500
2.5Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu100
2.6Ztráta ucha - části30-70
2.7- celého100
2.8Ztráta nosu - části40-80
2.9- celého120
2.10Ztráta jazyka - části do poloviny70-100
2.11- celého150
2.12Poranění příušní slinné žlázy70
2.13Poranění jiné slinné žlázy60
2.14Ruptura ušního bubínku80
2.15Poranění vnitřního ucha100
3.Zlomeniny a vymknutí na hlavě
3.1Zlomenina lebeční klenby - fissura20
3.2- imprese40
3.3- tříštivá bez posunu70
3.4- s posunem100
3.5Zlomenina lebeční spodiny100
3.6- s liquorrheou200
3.7Zlomenina nosních kostí bez posunu20
3.8- s posunem40
3.9Zlomenina spodiny očnice40
3.10- s posunem, blow out60
3.11Zlomeniny horní čelisti LeFort I. - III.50-70
3.12Zlomenina procesus zygomaticus bez posunu50
3.13- s posunem60
3.14Ztráta zubu v přední části chrupu20
3.15- v zadní části chrupu15
3.16- ulomení části zubu10
3.17Zlomenina dolní čelisti bez posunu40
3.18- s posunem60
3.19- tříštivá, etážová120
3.20- kloubní výběžek -jeden60
3.21- dva kloubní výběžky80
3.22Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. procesus alveolaris)10
3.23Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličejesoučet bodů příslušných položek z položek 3.1. až 3.22, nejvýše však 450 bodů
3.24Vymknutí čelisti -jednostranné40
3.25- oboustranné60
3.26Vymknutí chrupavky přepážky nosní15
3.27Dislokace zubu (uvolnění)15
3.28Podvrtnutí čelisti10
4.Poranění mozkových nervůuvedené hodnoty platí pro úplnou poruchu funkce, při částečné poruše se hodnotí polovičním počtem bodů
4.1Poranění zrakového nervu150
4.2Poranění okohybného nervu70
4.3Poranění kladkového nervu40
4.4Poranění trojklaného nervu80
4.5Poranění odtahovacího nervu40
4.6Poranění lícního nervu70
4.7Poranění sluchově rovnovážného nervu80-100
4.8Poranění postranního smíšeného systému (podjazykového, bloudivého a přídatného nervu)70
4.9Poranění jiných mozkových nervů (čichového, jazykověhltanového, bloudivého, přídatného a pojazykového)30
5.Poranění oka a očnice
5.1Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa20
5.2Pohmoždění očního bulbu a tkání očnice15
5.3- s krvácením do přední komory nebo sklivce30
5.4- s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis)50
5.5- se změnou polohy nebo poraněním čočky90
5.6- s odchlípením sítnice100
5.7Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně150
5.8Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně120
5.9Pronikající rána očnice bez cizího tělesa30
5.10Pronikající rána očnice s cizím tělesem50
5.11Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou65
5.12- pronikající rohovkou80
5.13- komplikovaná poraněním čočky100
5.14- pronikající krajinou řasnatého tělesa110
5.15- komplikovaná odchlípením sítnice150
5.16Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou40
5.17- pronikající rohovkou bez zasažení čočky60
5.18- pronikající rohovkou s postižením čočky90
5.19- pronikající krajinou řasnatého tělesa80
5.20- komplikovaná odchlípením sítnice120
5.21- komplikovaná výhřezem očních tkání150
5.22Avulze - vytržení - oka200
5.23Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica10
5.24Cizí tělísko zaseknuté do rohovky15
5.25Popálení obou víček II. - III. stupně30
5.26Popálení nebo poleptání epitelu rohovky20
5.27Popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou70
5.28Poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek)100
5.29Poleptání rohovky vedoucí k její perforaci150
5.30Poúrazový a sekundární glaukom100
5.31Poúrazový vřed rohovky130
5.32Poúrazová (pooperační) endophtalmitis130
6.Nitrolební poranění
6.1Otřes mozku lehký20
6.2Otřes mozku těžký60
6.3Otok (edém) mozku120
6.4Difúzní axonální poranění mozku - lehké reverzibilní (GCS 15)100
6.5Difúzní axonální poranění mozku - středně těžké (GCS 8-14)200
6.6Difúzní axonální poranění mozku - těžké (GCS nižší než 8)500
6.7Ložiskové poranění mozku (pohmoždění) podle rozsahu ložiska150-180
6.8Epidurální krvácení200
6.9Subdurální krvácení180
6.10Subarachnoidální krvácení150
6.11Jiná nitrolební poranění (např. krvácení do komor)200
7.Poranění krku
7.1Pronikající rána postihující hrtan150
7.2Pohmoždění hrtanu40
7.3Pronikající rána postihující průdušnici nebo tracheostomie150
7.4Pohmoždění průdušnice40
7.5Pronikající rána postihující štítnou žlázu100
7.6Pohmoždění štítné žlázy20
7.7Pronikající rána postihující hltan150
7.8Pohmoždění hltanu20
7.9Pronikající rána krční části jícnu150
7.10Pohmoždění krční části jícnu20
7.11Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro)80
7.12Zlomenina chrupavek hrtanu, krční trachey300
7.13Poranění svalu a šlachy v úrovni krku20
7.14Pohmoždění krajiny krční páteře těžšího stupně35
7.15Poranění pažní pleteně podle rozsahu200 - 300
7.16Poranění nervus laryngeus recurrens40
7.17Poranění ostatních periferních nervů krku30
7.18Poranění krčních sympatických nervů60
Poranění krevních cév v úrovni krku
7. 19Poranění krční tepny společné, zevní, vnitřní100-150
7.20Poranění vertebrální tepny100
7.21Poranění zevní hrdelní žíly25
7.22Poranění vnitřní hrdelní žíly40
7.23Poranění jiných krevních cév v úrovni krku20
7.24Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krkusoučet bodů příslušných položek z položek 7.19 až 7.23 nejvýše však 200 bodů
Poranění krční páteře
7.25Zlomenina výběžku krčního obratle (trnový, příčný)30
7.26Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný)za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů
7.27Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle -jednoho60
7.28Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - obou120
7.29Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle bez posunu90
7.30Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle s posunem110
7.31Zlomenina oblouku 3.-7. krčního obratle bez posunu75
7.32Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) bez posunu150
7.33Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) s posunem250
7.34Zlomenina těla 1. krčního obratle bez posun90
7.35Zlomenina těla 1. krčního obratle s posunem125
7.36Zlomenina těla 2. krčního obratle bez posunu100
7.37Zlomenina těla 2. krčního obratle s posunem200
7.38Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 bez posunu50
7.39Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 kompresivní se snížením těla obratle méně než o 1/3110
7.40Zlomenina těla krčního obratle C 3 -7 s posunem nebo se snížením těla o více než 1/3150
7.41Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteřesoučet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však 500 bodů
7.42Poškození krční meziobratlové ploténky bez herniace75
7.43Poškození krční meziobratlové ploténky s herniací100
7.44Vymknutí atlantookcipitální180
7.45Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny70
7.46- oboustranná luxace150
7.47Podvrtnutí krční páteře20
7.48Opěrkový syndrom - Whiplash poranění spojené alespoň s jedním z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie nebo dysfonie40-70
7.49Otřes krční míchy60
7.50Kontuze krční míchy200
7.51Transverzální leze krční míchy nad C 3800
7.52Transverzální leze krční míchy pod C 3600
7.53Poranění nervového kořene krční míchy (2.-4. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů150-300
7.54Poranění nervového kořene krční míchy (5.-7. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů100-150
8.Poranění hrudníku
8.1Zhmoždění (kontuze) prsu ženy podle rozsahu10-30
8.2Ztráta prsu u ženy částečná nebo úplná50-100
8.3Ztráta prsu u muže částečná nebo úplná30-80
8.4Zlomenina hrudní kosti bez posunu40
8.5Zlomenina hrudní kosti s posunem80
8.6Zlomenina žebra bez posunu20
8.7Zlomenina žebra s posunem25
8.8Mnohočetné zlomeniny žeber - na každé straně každé další žebro10
8.9Sériová zlomenina žeber provázená respirační insuficiencí200
8.10Poranění periferních nervů hrudníku podle rozsahu30-50
8.11Poranění hrudních sympatických nervů50
8.12Poranění hrudní aorty200 - 300
8.13Poranění podklíčkové tepny150
8.14Poranění horní duté žíly200 - 300
8.15Poranění podklíčkové žíly100
8.16Poranění plicních krevních cév150-300
8.17Poranění mezižeberních krevních cév40
8.18Mnohočetné poranění krevních cév hrudníkusoučet bodů příslušných položek z položek 8.12 až 8.17, nejvýše však 450 bodů
8.19Poranění ductus thoracicus50
8.20Tupé poranění srdce bez arytmie,125
8.21Tupé poranění srdce s arytmií155
8.22Poranění srdce penetrující bez arytmie220
8.23Poranění srdce penetrující s arytmií250
8.24Poranění srdečních chlopní podle rozsahu200 - 300
8.25Pneumotorax j ednostranný75
8.26Pneumotorax oboustranný150
8.27Hemotorax jednostranný75
8.28Hemotorax oboustranný150
8.29Tenzní pneumotorax120
8.30Kontuze plic jednostranná podle rozsahu50-100
8.31Kontuze plic oboustranná podle rozsahu75-150
8.32Lacerace plic jednostranná100
8.33Lacerace plic oboustranná200
8.34Poranění průdušky150
8.35Poranění hrudního jícnu150
8.36Poranění bránice podle rozsahu100-150
8.37Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů nebo drtivé poranění hrudníkusoučet bodů příslušných položek z položek 8.19 až 8.36, nejvýše však 450 bodů
8.38Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku30
Poranění hrudní páteře
8.39Zlomenina výběžku hrudního obratle (trnový, příčný)30
8.40Zlomeniny více než jednoho výběžku hrudních obratlů (trnový, příčný)za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů
8.41Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - jednoho60
8.42Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - obou100
8.43Zlomenina oblouku hrudního obratle bez posunu75
8.44Zlomenina oblouku hrudního obratle s posunem90
8.45Zlomenina těla hrudního obratle bez posunu50
8.46Zlomenina těla hrudního obratle s posunem100
8.47Zlomenina těla hrudního obratle tříštivá150
8.48Zlomenina těla hrudního obratle kompresivní se snížením těla obratle - méně než o 1/3110
8.49Zlomenina těla hrudního obratle posunem nebo snížením těla více než o 1/3150
8.50Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteřesoučet bodů příslušných položek z položek 8.39 až 8.49, nejvýše však 250 bodů
8.51Poškození hrudní meziobratlové ploténky bez herniace75
8.52Poškození hrudní meziobratlové ploténky s herniací100
8.53Vymknutí hrudního obratle bez poškození míchy nebo jejích kořenů150
8.54Podvrtnutí hrudní páteře10
8.55Otřes hrudní míchy50
8.56Otok hrudní míchy100
8.57Kontuze hrudní míchy150
8.58Transverzální leze hrudní míchy400
8.59Poranění nervového kořene hrudní míchy podle rozsahu a tíže poškození80-110
9.Poranění břicha, dolní části zad a pánve
9.1Zhmoždění zevních pohlavních orgánů20-50
9.2Rána pyje40
9.3Ztrátové poranění pyje200
9.4Ztrátové poranění šourku a varlat150
9.5Rána šourku a varlat30
9.6Rána pochvy a vulvy30
9.7Rozdrcení jednoho varlete120
9.8Rozdrcení obou varlat150
9.9Zlomenina kosti křížové bez posunu90
9. 10Zlomenina kosti křížové s posunem120
9. 11Zlomenina kostrče50
9. 12Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na jedné straně90
9. 13Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na obou stranách140
9. 14Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na jedné straně120
9. 15Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na obou stranách200
9.16Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na jedné straně150
9.17Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na obou stranách270
9.18Zlomenina acetabula komplikovaná (s posunem)200
9.19Zlomenina acetabula na obou stranách400
9.20Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně bez posunu30
9.21Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně bez posunu50
9.22Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně s posunem, tříštivá40
9.23Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně s posunem, tříštivá70
9.24Vícečetné zlomeniny pánvesoučet bodů příslušných položek z položek 9.9 až 9.23, nejvýše však 500 bodů
9.25Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů60
9.26Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve30
9.27Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve30
9.28Poranění břišní aorty300
9.29Poranění dolní duté žíly250
9.30Poranění jiné velké cévy v břiše nebo pánvi170
9.31Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve60
9.32Poranění svalu a šlachy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve30
9.33Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánvesoučet bodů příslušných položek z položek 9.28 až 9.32, nejvýše však 600 bodů
Poranění bederní páteře
9.34Zlomenina výběžku bederního obratle (trnový, příčný)30
9.35Zlomeniny více než jednoho výběžku bederních obratlů (trnový, příčný)za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů
9.36Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle - jednoho60
9.37- obou100
9.38Zlomenina oblouku bederního obratle bez posunu75
9.39Zlomenina oblouku bederního obratle s posunem100
9.40Zlomenina těla bederního obratle bez posunu50
9.41Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle - méně než o 1/3110
9.42Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle - více než o 1/3150
9.43Mnohočetné zlomeniny bederních obratlůsoučet bodů příslušných položek z položek 9.34 až 9.42, nejvýše však 250 bodů
9.44Poškození bederní meziobratlové ploténky bez herniace100
9.45Poškození bederní meziobratlové ploténky s herniací150
9.46Vymknutí bederního obratle150
9.47Podvrtnutí bederní páteře20
9.48Otřes bederní míchy50
9.49Kontuze bederní míchy150
9.50Transverzální leze bederní míchy400
9.51Poranění nervového kořene bederní míchy podle rozsahu a tíže poškození100
9.52Poranění caudy equiny podle rozsahu150
9.53Poranění lumbosakrální pleteně podle rozsahu180
10.Poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
10.1Kontuze sleziny, subkapsulární hematom50
10.2Ruptura sleziny120
10.3Lacerace sleziny150
10.4Kontuze jater, subkapsulární hematom50
10.5Ruptura jater nebo žlučníku120
10.6- hluboká s poraněním žlučových cest200
10.7Lacerace jater -jeden lalok250
10.8- oba laloky500
10.9Izolované poranění žlučových cest200
10.10Kontuze slinivky břišní80
10.11Poranění slinivky břišní bez poranění ductus pancreaticus150
10.12Lacerace slinivky břišní200
10.13Lacerace slinivky břišní s poraněním ductus pancreaticus250
10.14Poranění žaludku - subserosní hematom50
10.15Poranění žaludku - ruptura, perforace100
10.16Poranění duodena - kontuze, subserosní hematom50
10.17Poranění duodena - ruptura, perforace150
10.18Poranění tenkého střeva - subserosní hematom50
10.19Poranění tenkého střeva - ruptura, perforace100
10.20Poranění tračníku - kontuze, subserosní hematom50
10.21Poranění tračníku - ruptura150
10.22Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) bez sfinkterů100
10.23Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) se sfinktery150
10.24Poranění jiných nitrobřišních orgánů80
10.25Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánůsoučet položek 10.24 bodů příslušných z položek 10.1 až nejvíce však 1000
10.26Kontuze ledviny (poúrazová hematurie s vyloučením jiných příčin)100
10.27Ruptura parenchymu ledviny150
10.28Lacerace ledviny nebo ztráta ledviny200
10.29Poranění dutého systému ledviny200
10.30Poranění močovodu180
10.31Vícečetná poranění ledvin a močovodusoučet bodů příslušných položek z položek 10.25 až 10.30, nejvýše však 300 bodů
10.32Poranění močového měchýře - kontuze, subserosní hematom, hematurie s vyloučením jiných příčin50
10.33Poranění močového měchýře - ruptura, perforace80
10.34Pohmoždění močové trubice - parciální ruptura60
10.35- kompletní ruptura přední a střední části močové trubice120
10.36- kompletní ruptura zadní části močové trubice250
10.37Poranění adnex Jednoho nebo obou60-80
10.38Ztráta vaječníku jednostranná100
10.39Ztráta vaječníku oboustranná130
10.40Kontuze dělohy50
10.41Ruptura dělohy nebo její ztráta100-150
10.42Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu v době do 15. týdne těhotenství150
10.43Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu po 15. týdnu těhotenství300
10.44Mnohočetná poranění pánevních orgánů,Součet bodů příslušných položek z položek 10.32 až 10.43, nevýše však 500 bodů
11.Poranění horní končetiny - v oblasti ramene a paže
11.1Zhmoždění ramene a paže20-30
11.2Zlomenina klíční kosti bez - posunu30
11.3- úplná, s dislokací, tříštivá80
11.4Zlomenina těla lopatky30
11.5- krčku lopatky40
11.6Zlomenina glenoidu90
11.7Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky60
11.8Zlomenina horního konce pažní kosti velkého hrbolu bez posunu30
11.9- s posunem60
11.10- tříštivá zlomenina hlavice pažní kosti100
11.11Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu50
11.12- s posunem90
11.13- luxační120
11.14Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčkusoučet bodů příslušných položek z položek 11.8 až 11.13, nejvýše však 180 bodů
11.15Zlomenina diafýzy pažní kosti bez posunu60
11.16- posunem80-100
11.17- tříštivá120
11.18Zlomenina dolního konce pažní kosti bez posunu40
11.19- s posunem80
11.20- nitrokloubní bez posunu100
11.21- nitrokloubní s posunem, tříštivá120
11.22Zlomenina vnitřního nebo zevního kondylu a epikondylu kosti pažní, izolovaná50
11.23Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti250
11.24Vymknutí ramenního kloubu50
11.25Prokázané poranění labra glenoidu20
11.26Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy I30
11.27Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy II40
11.28Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy III60
11.29Vymknutí sternoklavikulárního kloubu30
11.30Podvrtnutí ramenního kloubu20
11.31Podvrtnutí akromioklavikulárního kloubu15
11.32Podvrtnutí sternoklavikulárního kloubu10
11.33Poranění loketního nervu v úrovni paže50
11.34Přerušení loketního nervu v úrovni paže100
11.35Poranění středního nervu v úrovni paže50
11.36Přerušení středního nervu v úrovni paže100
11.37Poranění vřetenního nervu v úrovni paže50
11.38Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže100
11.39Poranění ramenního nervu40
11.40Přerušení ramenního nervu80
11.41Poranění svalově kožního nervu30
11.42Přerušení svalově kožního nervu60
11.43Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže10
11.44Přerušení cítivého nervu v úrovni ramene a paže20
11.45Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže10
11.46Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a pažesoučet bodů příslušných položek z položek 11.33 až 11.45, nejvýše však 200 bodů
11.47Poranění velké tepny nebo hluboké žíly60 za 1 cévu
11.48Poranění ostatních cév v úrovni ramene a paže10 za 1 cévu
11.49Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a pažesoučet bodů příslušných položek z položek 11.47 a 11.48, nejvýše však 100 bodů
11.50Poranění svalu nebo šlachy rotátorové manžety - natržení50
11.51- úplné přerušení80
11.52Poranění svalu a šlachy jiného svalu ramene a paže (dvojhlavý, trojhlavý) - natržení40
11.53- úplné přerušení50
11.54Drtivé poranění ramene (měkkých a tvrdých struktur)150
11.55Drtivé poranění paže (měkkých a tvrdých struktur)150
11.56Exartizace v ramenním kloubu325
11.57Ztráta končetiny v úrovni mezi ramenem a loktem275
12.Poranění horní končetiny v oblasti lokte a předloktí
12.1Zlomenina okovce loketní kosti bez posunu50
12.2- s posunem, tříštivá100
12.3Zlomenina korunového výběžku kosti loketní30
12.4Zlomenina hlavičky vřetenní kosti bez posunu40
12.5- částečné odlomení hlavičky kosti vřetenní s posunem60
12.6- odlomení, roztříštěná hlavička kosti vřetenní90
12.7Zlomenina diafýzy loketní kosti bez posunu60
12.8- s posunem, tříštivá80
12.9Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez posunu60
12.10- s posunem, tříštivá80
12.11Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní80
12.12- s posunem, tříštivá100
12.13- Monteggiova luxační zlomenina předloktí150
12.14Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez posunu50
12.15- bez posunu nitrokloubní60
12.16- s posunem, tříštivá100
12.17- s posunem, tříštivá - nitrokloubní120
12.18Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu50
12.19- úplná bez posunu úlomků - nitrokloubní70
12.20- s posunem, tříštivá90
12.21- s posunem, tříštivá - nitrokloubní120
12.22Zlomenina bodcového výběžku ulny izolovaná20
12.23Mnohočetné zlomeniny předloktísoučet bodů příslušných položek z položek 12.1 až 12.22, nejvýše však 120 bodů
12.24Poranění svalů a šlach v úrovni předloktí - natažení10
12.25- natržení15
12.26- přetržení20
12.27Vymknutí lokte60
12.28Ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu izolovaná40
12.29Ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu izolovaná40
12.30Podvrtnutí lokte15
12.31Bolestivá pronace10
12.32Poranění loketního nervu v úrovni předloktí40
12.33Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí80
12.34Poranění středního nervu v úrovni předloktí40
12.35Přerušení středního nervu v úrovni předloktí80
12.36Poranění vřetenního nervu v úrovni předloktí30
12.37Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí90
12.38Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí10
12.39Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni předloktí20
12.40Poranění jiných nervů v úrovni předloktí10
12.41Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktísoučet bodů příslušných položek z položek 12.32 až 12.40, nejvýše však 200 bodů
12.42Poranění velké loketní tepny nebo hluboké žíly v úrovni lokte a předloktí30 za 1 cévu
12.43Poranění ostatních cév v úrovni lokte a předloktí10 za 1 cévu
12.44Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktísoučet bodů příslušných položek z položek 12.42 až 12.43, nejvýše však 100 bodů
12.45Drtivé poranění lokte (měkkých a tvrdých struktur)150
12.46Drtivé poranění předloktí (měkkých a tvrdých struktur)100
12.47Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí250
13.Poranění horní končetiny - v úrovni zápěstí a ruky
13.1Zhmoždění jednoho prstu ruky bez poškození nehtového lůžka5
13.2- s poškozením nehtového lůžka, ztráta nehtu10
13.3Zlomenina kosti člunkové bez posunu45
13.4- úplná s posunem60
13.5- tříštivá90
13.6Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova)80
13.7Zlomenina jedné záprstní kosti neúplná, abrupce25
13.8- úplná bez posunu úlomků30
13.9- úplná s posunem úlomků, tříštivá, nitrokloubní70
13.10Zlomenina proximálního článku palce a základního nebo středního článku ukazováku bez posunu25
13.11- s posunem30
13.12- základního a středního článku jiného prstu bez posunu20
13.13- s posunem25
13.14Zlomenina distálního článku
- palce a ukazováku - bez posunu
20
13.15- s posunem25
13.16-jiného prstu bez posunu15
13.17- s posunem20
13.18Zlomeniny více článků jednoho prstu - palce a ukazováku bez posunu30
13.19- s posunem35
13.20- jiného prstu bez posunu25
13.21- s posunem30
13.22Zlomeniny více článků více prstů na jedné ruce bez posunu45
13.23- s posunem50
13.24Vymknutí zápěstí50
13.25Vymknutí prstu (ruky) včetně mezičlánkových kloubů20
13.26Ruptura vazů zápěstí a karpu30
13.27Ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky20
13.28Podvrtnutí zápěstí15
13.29Podvrtnutí prstu ruky5
13.30Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky30
13.31Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky60
13.32Poranění středního nervu v úrovni ruky a zápěstí30
13.33Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí60
13.34Poranění vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky10
13.35Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky20
13.36Poranění prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou10-20
13.37Přerušení prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou20-30
13.38Poranění prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou5-10
13.39Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou10-20
13.40Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky30
13.41Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky10
13.42Poranění jiných cév10
13.43Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky40
13.44Drtivé poranění palce50
13.45- jiného prstu ruky30
13.46Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky75
13.47Ztráta palce ruky (částečná, úplná)60-90
13.48Ztráta jiného jednotlivého prstu (částečná, úplná)30-50
13.49Ztráta končetiny v úrovni zápěstí150
13.50Ztráta jiných částí zápěstí a ruky80
14.Poranění dolní končetiny v oblasti kyčle a stehna
14.1Zlomenina pouze hlavice stehenní kosti150
14.2Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) - zaklíněná160
14.3Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) nezaklíněná, s posunem180
14.4Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní90
14.5Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní70
14.6Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní - neúplná120
14.7- úplná bez posunu200
14.8- úplná s posunem úlomků, tříštivá250
14.9Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná100
14. 10- úplná bez posunu úlomků200
14.11- úplná s posunem úlomků220
14.12- tříštivá250
14.13Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez posunu úlomků100
14.14- s posunem úlomků180
14.15- tříštivá250
14.16Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly bez posunu úlomků90
14.17- s posunem úlomků180
14.18- tříštivá250
14.19Zlomenina jednoho kondylu kosti stehenní bez posunu90
14.20- s posunem120
14.21Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní (obou kondylů) bez posunu úlomků150
14.22- s posunem úlomků200
14.23- tříštivá250
14.24Izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (rtg vyš. a artroskopie)60
14.25Vymknutí kyčle120
14.26Podvrtnutí kyčle40
Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
14.27Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna100
14.28Přerušení sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna140
14.29Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna100
14.30Přerušení stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna120
14.31Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna30
14.32Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna40
14.33Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna30
14.34Přerušení jiných nervů v úrovni kyčle a stehna40
14.35Poranění stehenní tepny150
14.36Poranění stehenní hluboké žíly60
14.37Poranění ostatních cév v úrovni třísla a stehna10
14.38Poranění svalu a šlachy kyčle - natažení10
14.39- natržení20
14.40- přetržení, odtržení30
14.41Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny - čtyřhlavého svalu - natržení40
14.42- přetržení70
14.43Poranění svalu a šlachy vnitřní svalové skupiny - adduktorů stehna - natažení10
14.44- natržení20
14.45- přetržení, odtržení30
14.46Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny - natažení10
14.47- natržení20
14.48- přetržení, odtržení30
14.49Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna - natažení10
14.50- natržení15
14.51- přetržení20
14.52Drtivé poranění kyčle (měkkých a tvrdých struktur)300
14.53Drtivé poranění stehna (měkkých a tvrdých struktur)200
14.54Ztráta končetiny v kyčelním kloubu400
14.55Ztráta končetiny v oblasti mezi kyčlí a kolenem300
15.Poranění dolní končetiny v oblasti kolene a bérce
15.1Zlomenina čéšky bez posunu35
15.2- s posunem, tříštivá70
15.3- izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na čéšce30
15.4Izolovaná zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní70
15.5Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní - jednoho kondylu bez posunu úlomků90
15.6- jednoho kondylu s posunem úlomků120
15.7- obou kondylu bez posunu úlomků150
15.8- obou kondylu s posunem úlomků200
15.9Odlomení drsnatiny kosti holenní60
15.10Zlomenina diafýzy holenní kosti bez posunu úlomků100
15.11- s posunem úlomků150
15.12- tříštivá210
15.13Zlomenina dolního konce holenní kosti - pilonu, bez posunu60
15.14- s posunem150
15.15- nitrokloubní200
15.16- tříštivá nitrokloubní250
Zlomenina dolního konce kosti holení
15.17- vnitřní kotník izolovaně - bez posunu80
15.18- s posunem120
15.19- vnější kotník izolovaně - bez posunu80
15.20- s posunem120
15.21- zlomenina Weber A (fibula pod úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)100
15.22- zlomenina Weber B (fibula v úrovni syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)150
15.23- zlomenina Weber C (fibula nad úrovní syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)180
15.24- zadní hrana holenní kosti izolovaně100
15.25- trimaleoolární (Weber B,C+ zadní hrana), luxační200
15.26Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)40
15.27Vymknutí čéšky45
15.28Vymknutí kolena90
15.29Podvrtnutí kolena50
15.30Čerstvé přerušení chrupavky kolenního kloubu40
15.31Poranění vazů kolena - natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního45
15.32- natržení zkříženého vazu kolenního60
15.33- přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního80
15.34- přetržení zkříženého vazu kolenního80
15.35Poranění menisku kolena
- vnitřního nebo zevního menisku
70
15.36- poranění typu „unhappy trias“ (postranní vaz menisku, zkřížený vaz)150
15.37Poranění mnohočetných struktur kolenasoučet bodů příslušných položek z položek 15.27 až 15.36, nejvýše však 250 bodů
15.38Poranění tibiálního nervu30
15.39Přerušení tibiálního nervu60
15.40Poranění peroneálního nervu30
15.41Přerušení peroneálního nervu80
15.42Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce10
15.43Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni bérce20
15.44Přerušení jiných nervů bérce10
15.45Poranění podkolenní tepny150
15.46Poranění hluboké žíly bérce40
15.47Poranění ostatních cév v úrovni bérce10
15.48Poranění Achillovy šlachy - natržení30
15.49Poranění Achillovy šlachy - přetržení70
15.50Poranění svalu bérce nebo jiné šlachy v úrovni bérce (natržení, přetržení)15-20
15.51Drtivé poranění kolena nebo bérce (měkkých a tvrdých struktur)250
15.52Ztráta končetiny v úrovni kolena, exartikulace300
15.53Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem270
16.Poranění dolní končetiny v oblasti nohy
16.1Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtového lůžka2
16.2- s poškozením nehtového lůžka5
16.3Zlomenina patní kosti bez postižení těla kosti patní (okrajové zlomeniny)50
16.4- bez porušení statiky ( Bohlerova úhlu)100
16.5- s porušením statiky150
16.6Zlomenina kosti hlezenní bez posunu osteochondrální60
16.7- s posunem100
16.8- tříštivá150
16.9Zlomenina jiných nártních kostí bez posunu35
16.10- s posunem60
16.11- tříštivá, luxační120
16.12Zlomenina zánártní kosti bez posunu30
16.13- s posunem, tříštivá50
16.14Zlomenina palce nohy jednoho nebo obou článků - bez posunu30
16.15- s posunem, tříštivá50
16.16Zlomenina jednoho nebo více článků jiného prstu než palce15
16.17Podvrtnutí - hlezenného kloubu30
16.18- Chopartova kloubu20
16.19- Lisfrankova kloubu20
16.20- základního nebo mezičlánkového kloubu palce5
16.21-jednoho nebo více prstů nohy3
16.22Vymknutí hlezenné kosti100
16.23Vymknutí Chopartova kloubu nebo jednotlivých kostí nártu90
16.24Vymknutí Lisfrankova kloubu80
16.25Vymknutí základního kloubu palce nohy20
16.26Vymknutí jednoho prstu mimo palec, jednoho nebo více kloubů15
16.27Izolovaná ruptura vazů kotníku a nohy pod ním70
16.28Poranění zevního plantárního nervu, vnitřního plantárního nervu, hlubokého lýtkového nervu30
16.29Poranění kožního cítivého nervu a jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním20
16.30Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem10
16.31Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem5
16.32Poranění jiné cévy nohy3
16.33Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním40
16.34Drtivé poranění hlezna a záprstí100-130
16.35Drtivé poranění prstu nohy40
16.36Ztráta nohy v úrovni hlezenného kloubu180
16.37Ztráta nohy pod úrovní hlezenného kloubu160
16.38Ztráta jednoho prstu nohy (kromě palce nohy)20
16.39Ztráta palce nohy50
17.Cizí tělesa
17.1Cizí těleso v povrchní ráně5
17.2Při více drobných cizích tělesech v povrchní ráněnejvýše 25 bodů
17.3Cizí těleso v hluboké ráně nebo cizí těleso v tělní dutině nebo tělním otvoru, bez potřeby endoskopie nebo operace20
17.4Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné endoskopicky60
17.5Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné operačně120
17.6Vícečetná cizí tělesa v hlubším zanoření do tkáně20-40
18.Popálení, poleptání a omrzliny
18.1Popálení nebo poleptání úst a dutiny ústní60-100
18.2Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně150
18.3- těžkého stupně400
18.4Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice těžkého stupně400 - 500
18.5Popálení nebo poleptání hltanu200
18.6Poleptání nebo popálení jícnu300 - 400
Popálení nebo poleptání nebo omrzliny povrchu těla podle rozsahu a stupně postiženíI. st.II. st.III. st.
18.7méně než 0,25 % povrchu těla0515
18.80,25 % - méně než 1 % povrchu těla51075
18.91 % - méně než 5 % povrchu těla2550150
18.105 % - méně než 10 % povrchu těla50100300
18.1110 % - méně než 20 % povrchu těla100200600
18.1220 % - méně než 30 % povrchu těla150300900
18.1330 % - méně než 40 % povrchu těla2004001200
18.1440 % - méně než 50 % povrchu těla2505001500
18.1550 % - méně než 60 % povrchu těla3006001800
18.1660 % - méně než 70 % povrchu těla3507002100
18.1770 % a více povrchu těla4008002400
19.Toxický lokální účinek styku s jedovatými živočichy a rostlinami podle rozsahu10-30
20.Účinky horka a světla
20.1Úpal tepelný a sluneční15
20.2Mdloba (synkopa) z horka nebo anhydrotické vyčerpání z horka nebo křeče z horka35
20.3Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli35
20.4Otok (edém) z horka35
20.5Jiné účinky horka a světla15
21.Další poškození zdraví
21.1Celková sepse, septický stav v důsledku poškození zdraví200
21.2Anurie, Crush syndrom200
21.3Místní projevy po očkování podle rozsahu (zánět, nekróza)20-40
21.4Sérová nemoc100
21.5Anafylaktický šok100
21.6- s komplikacemi (bezvědomí, zástava dechu nebo oběhu)250
22.Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm100-200
 

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

 

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

 
PoložkaPoškození zdravíPočet bodů
1.Kapitola I. seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
1 - 58Nemoc z chemických látek nebo směsí podle položky 1-58 seznamu nemocí z povolání
1.1 - 58.1Onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost50-200
1.2 - 58.2Onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost201-400
1.3 - 58.3Onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost401-600
1.4 - 58.4Zhoubný nádor z chemických látek nebo směsí podle položky 1-58 seznamu nemocí z povolání800-1000
2.Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
2.1.Nemoc způsobená ionizujícím zářením
2.1.1Poškození krvetvorby100-400
2.1.2Radiační dermatitida100-200
2.1.3Rakovina kůže300 - 600
2.1.4.Katarakta50-300
2.1.5Leukemie800-1000
2.1.6Jiné zhoubné nádory800-1000
2.2Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením
Poškození způsobené tepelnými účinky elektromagnetického záření
50-300
2.3Zákal čočky způsobený tepelným zářením50-300
2.4Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem
Ztráta sluchu v % podle Fowlera
K základní sazbě se připočítá za každých 5% ztráty 30 bodů, za tinitus 100 bodů
50 nejvýše však 300 bodů
2.5Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí
2.5.1Dekompresní nemoc: kožní nebo lymfatická forma50-100
2.5.2Dekompresní nemoc: kloubní forma100-200
2.5.3Dekompresní nemoc: gastrointestinální forma200 - 300
2.5.4Dekompresní nemoc: nervová forma200 - 600
2.5.5Dekompresní nemoc: plicní forma400 - 600
2.5.6Kombinace postižení více systémůSoučet jednotlivých položek z položek 5.1 až 5.5, nejvýše však 600 bodů
2.6Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
Za každý článek prstu, který při vodním chladovém testu bělí
10 nejvýše však 150 bodů
2.7Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
Poškození středního nervu na horní končetině
2.7.1středně těžké formy50-100
2.7.2těžké formy101-150
Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině
2.7.3středně těžké formy30-80
2.7.4těžké formy81-130
2.8Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
Poškození kloubů na horní končetině
2.8.1středně těžké formy50-125
2.8.2těžké formy126-200
2.8.3Aseptická nekróza zápěstních a záprstních kůstek na horní končetině200
2.9Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování
Poškození šlach nebo šlachových pochev na horní končetině
2.9.1středně těžké formy50-125
2.9.2těžké formy126-200
2.9.3Poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti100
Poškození svalů na horní končetině
2.9.4středně těžké formy40 - 80
2.9.5těžké formy81-120
Poškození kloubů (artrózy) na horní končetině
2.9.6středně těžké formy50-125
2.9.7těžké formy126-200
Poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách
2.9.8středně těžké formy50-125
2.9.9těžké formy126-200
2.9.10Nemoci tíhových váčků z tlaku100
2.9.11Poškození menisku100
2.10Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše
Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině
2.10.1středně těžké formy30-80
2.10.2těžké formy81-130
Poškození středního nervu na horní končetině
2.10.3středně těžké formy50-100
2.10.4těžké formy101-150
Poškození holenního nebo lýtkového nervu
2.10.5středně těžké formy30-90
2.10.6těžké formy91-150
2.11Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena

a) v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasègueův příznak, alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně

b) v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů
2.11.1- středně těžké formy200 - 400
2.11.2- těžké formy401 -700
3.Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic
3.1Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)
3.1.1a) s typickými rtg znaky prašných změn100-300
3.1.2b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)300 - 600
3.1.3c) s přihlédnutím k dynamice vývoje0-200
3.2Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu
a) Azbestóza
3.2.1- s lehkou poruchou ventilace plic100-200
3.2.2- se středně těžkou poruchou ventilace plic201-400
3.2.3- s těžkou poruchou ventilace plic401-600
b) Hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu
3.2.4- s lehkou poruchou ventilace plic100-200
3.2.5- se středně těžkou poruchou ventilace plic201-300
3.2.6- s těžkou poruchou ventilace plic301-400
3.2.7c) Mezoteliom800-1000
3.2.8d) Rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury800-1000
3.3Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů
3.3.1- s lehkou poruchou ventilace plic100-200
3.3.2- se středně těžkou poruchou ventilace plic201-400
3.3.3- s těžkou poruchou ventilace plic401-600
3.4Pneumokonióza ze svařování100-200
3.5Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého
3.5.1- s lehkou poruchou ventilace plic100-200
3.5.2- se středně těžkou poruchou ventilace plic201-400
3.5.3- s těžkou poruchou ventilace plic401-600
3.6Rakovina plic z radioaktivních látek800-1000
3.7Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny800-1000
3.8Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních800-1000
3.9Exogenní alergická alveolitida
3.9.1s lehkou poruchou ventilace plic100-200
3.9.2se středně těžkou poruchou ventilace plic201-400
3.9.3s těžkou poruchou ventilace plic401-600
3.10Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích
Astma průduškové (bronchiale)
3.10.1- pouze s úlevovou léčbou, bez terapie inhalačními kortikosteroidy, s hodnotou FeNO v normě, s lehkou bronchiální hyperreaktivitou100-200
3.10.2- při léčbě inhalačními kortikosteroidy a úlevovými léky a/nebo se středně těžkou až těžkou bronchiální hyperreaktivitou a/nebo při zvýšené hodnotě FeNO201-600
Alergická rýma (rinitida)
3.10.3- bez poruchy nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou, bez léčby topickými kortikosteroidy50-100
3.10.4- při potřebě léčby a/nebo s oboustrannou poruchou nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou101-200
3.11Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu
3.11.1- s lehkou poruchou ventilace plic100-200
3.11.2- se středně těžkou poruchou ventilace plic201-400
3.11.3- s těžkou poruchou ventilace plic401-600
3.12Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn nebo se všemi formami komplikované pneumokoniózy800-1000
3.13Chronická obstrukční plicní nemoc s FEVI/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)
3.13.1- FEV1/FVC 0,60 až 0,70100-200
3.13.2- FEV1/FVC 0,40 až 0,60201-400
3.13.3- FEV1/FVC nižší než 0,40401-600
4.Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní
4.1Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory
4.1.1- mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)30 - 200
4.1.2- mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu201-400
4.1.3- střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace)
(při trvání nemoci do 3 měsíců se hodnotí v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce se hodnotí v horní polovině navrhovaného pásma)
401-600
5.Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární
5.1Nemoci přenosné z člověka na člověka a parazitární
5.1.1- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost50 - 200
5.1.2- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost201-400
5.1.3- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, -vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost401-600
5.2Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů
5.2.1- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost50 - 200
5.2.2- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost201-400
5.2.3- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost401-600
5.3Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí
5.3.1- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost50 - 200
5.3.2- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost201-400
5.3.3- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost401-600
6.Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli
6.1Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas
6.1.1- těžká hyperkinetická dysfonie100-150
6.1.2- uzlíky na hlasivkách150-200
6.1.3- těžká nedomykavost hlasivek125-175
6.1.4- těžká fonastenie100-150
 

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

 

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

 
PoložkaPoškození zdravíPočet bodů
1.Hlava
1.1Ztráta vlasů po skalpaci - úplná800
1.2Ztráta vlasů po skalpaci - částečná podle rozsahu250 - 500
1.3Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm275-150
1.4Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu 2-10 cm2210-420
1.5Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu větším než 10 cm2360 - 720
1.6Postkomoční syndrom400
Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
1.7- lehké800
1.8- středně těžké2000
1.9- těžké2600
1.10- zvlášť těžké3000
1.11- úplné, ztráta všech duševních kompetencí6000
Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
1.12- lehkého stupně800
1.13- středně těžkého stupně1200
1.14- těžkého stupně1800
1.15- zvláště těžkého stupně3000
1.16Poúrazová epilepsie podle druhu, závažnosti a frekvence záchvatů500 - 1000
1.17Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích)420
1.18Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně300
1.19Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně1200
1.20Traumatické postižení trojklanného nervu500 - 700
Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy
1.21- lehkého stupně400
1.22- středně těžkého stupně800
1.23- těžkého stupně1200
1.24Moková pištěl po poranění spodiny lební (likvorea)600
1.25Ztráta chuti1000
1.26Ztráta čichu1000
1.27Ztráta hrotu nosu500
1.28Ztráta nosu bez zúžení průduchů900
1.29Ztráta nosu se zúžením průduchů1100
1.30Deformace nosu400
1.31Perforace nosní přepážky160
2.Oko a zrak
2.1Stav po vynětí oka s ohledem na zrakovou ostrost druhého oka1000-2000
Ztráta čočky u vidoucího oka
2.2- kompenzována artefakií600
2.3- kompenzována kontaktní čočkou800
2.4- kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí1000
2.5- nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti podle tabulky 1
Traumatická porucha postavení očí
2.6- s dvojitým viděním svisle1200
2.7- s dvojitým viděním vodorovně800
2.8- s dvojitým viděním jen při určitém pohledu400
2.9Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.
Porušení průchodnosti slzných cest
2.10- v oblasti horního víčka100
2.11- v oblasti dolního víčka nebo níže400
2.12Chybné postavení řas (trichiasa)200
2.13Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka200
Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí
2.14Deformace očnice360
2.15Deformace víček340
2.16Deformita oka (mimo změn zornice)320
2.17Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky600
2.18Poúrazový lagoftalmus420
2.19Ptóza horního víčka kryjící zornici800
3.Ucho, sluch a vestibulární ústrojí
3.1Ztráta jednoho boltce420
3.2Ztráta obou boltců680
3.3Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový600
3.4Deformace boltce lehkého stupně340
3.5Deformace boltce těžkého stupně700
Nedoslýchavost jednostranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)
3.6- lehčího až středně těžkého stupně200-400
3.7- těžkého stupně800
3.8- velmi těžkého stupně1600
Nedoslýchavost oboustranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)
3.9- středně těžkého stupně800
3.10- těžkého stupně1600
3.11- velmi těžkého stupně3000
Hluchota
3.12-jednostranná praktická nebo úplná (včetně opěrkového syndromu -Whiplash)2000
3.13- oboustranná praktická nebo úplná (včetně opěrkového syndromu -Whiplash)4000 - 6000
3.14- ztráta sluchu druhého ucha do úrovně praktické nebo úplné hluchoty (včetně opěrkového syndromu -Whiplash)4000
3.15Porucha labyrintu mimo nedoslýchavost a hluchotu, (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)1000
3.16Neurotizující tinitus (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)600
4.Chrup, jazyk, krk
4.1Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)40
4.2Ztráta více zubů podle postavení a estetického dopadunásobek 40
4.3Odlomení korunkové části jednoho zubu30
4.4Odlomení korunkové části více zubůnásobek 30
4.5Ztráta jazyka úplná2000
4.6Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi400
Poškození hlasu
4.7- částečná ztráta, podle kvality hlasu800-1400
4.8- úplná ztráta (afonie)3000
4.9- ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) podle tíže poruchy1000-2000
4.10Porucha řeči centrálního původu po úrazu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash podle tíže poruchy )2000-4000
Zúžení hrtanu
4.11- lehkého stupně600
4.12- středně těžké1200
4.13- těžké2000
4.15Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou1600
5.Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha
Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní
5.1- lehké300
5.2- středně těžké600
5.3- těžké1200
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže
5.4- lehké600
5.5- středně těžké800
5.6- těžké1000
Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, podle rozsahu a tíže
5.7- lehké1000
5.8- středně těžké2000
5.9- těžké3000
Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti
5.10- lehké400
5.11- středně těžké1000
5.12- těžké2000
5.13- zvlášť těžké poruchy na úrovni NYHA IV3000
5.14Pištěl jícnu600
5.15Zúžení jícnu podle tíže poruchy polykání400 - 800
5.16Porucha polykání centrálního původu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)1000-1200
Poúrazové omezení hybnosti páteře
5.17- lehké200
5.18- lehké s příznaky kořenového dráždění400
5.19- středně těžké300
5.20- středně těžké s příznaky kořenového dráždění600
5.21- těžkého stupně400
5.22- těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění800
5.23Poúrazová paraparéza1200
5.24Poúrazová kvadruparéza podle tíže2000 - 3000
5.25Poúrazová paraplegie5600
5.26Poúrazová kvadruplegie6000
5.27Poúrazová hemiparéza podle tíže1000-1600
5.28Poúrazová hemiplegie5200
5.29Poúrazová monoparéza podle tíže300 - 600
5.30Poúrazová monoplegie2800
6.Břicho, zažívací orgány, pánev
6.1Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu500
Porušení funkce zažívacích orgánů
6.2- lehké400
6.3- středně těžké700
6.4- těžké1100
6.5Ztráta sleziny600
6.6Sterkorální pištěl podle rozsahu sekrece1000-1400
Nedomykavost řitních svěračů
6.7- částečná1500
6.8- úplná4000
6.9Trvalá stomie3000
7.Močové a pohlavní orgány
7.1Ztráta jedné ledviny1000
7.2Ztráta obou ledvin4000
Porucha močení následkem poranění močových orgánů
7.3- lehkého stupně300
7.4- středně těžkého stupně600
7.5- těžká1500
7.6- úplná3000
7.7Pištěl močového měchýře nebo močové roury1400
7.8Počasný zánět močových cest nebo ledvin1000
7.9Druhotné onemocnění ledvin podle rozsahu poruchy ledvinných funkcí500-1000
7.10Hydrokéla poúrazová100
7.11Trvalá stomie3000
7.12Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku400
Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu)
7.13- do 49 let2400
7.14- nad 49 let1200
7.15Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk podle rozsahu následků2000 - 2400
7.16Ztráta jednoho prsu u žen1600
7.17Ztráta obou prsů u žen2400
7.18Výhřez pochvy a dělohy poúrazový800
7.19Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin podle rozsahu následků1200-1600
7.20Potrat v důsledku úrazu do nedokončeného 23. týdne gravidity600
7.21Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24. do dokončeného 36. týdne gravidity1200
8.Horní končetinanedominantnídominantní
8.1Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu, exartikulace40004400
Ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem
8.2- s pahýlem nevhodným k protézování36004000
8.3- s pahýlem vhodným k protézování 24002800
8.4Poškození ramene - úplná ztuhlost10001200
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže)
8.5- lehkého stupně300400
8.6- středního stupně500600
8.7- těžkého stupně700800
8.9Pakloub kosti pažní11001200
8.10Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti9001000
8.11Habituální vykloubení ramene800900
Nenapravitelné vykloubení
8.12- sternoklavikulárního kloubu600600
8.13- akromioklavikulárního kloubu11001200
Poškození loketního kloubu
8.14- úplná ztuhlost9001000
8.15- omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně600700
8.16- středního stupně500600
8.17- lehkého stupně400500
Poškození kloubů radioulnárních
8.18- úplná ztuhlost800900
8.19- omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně700800
8.20- středního stupně600700
8.21- lehkého stupně500600
8.22Pakloub obou kostí předloktí9001000
8.23Pakloub vřetenní kosti600700
8.24Pakloub loketní kosti250600
8.25Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí700800
8.26Viklavý loketní kloub9001000
8.27Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu24002600
8.28Ztráta ruky v zápěstí22002400
8.29Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)21002200
8.30Ztráta dvou až čtyř prstů ruky s výjimkou palce20002100
8.31Úplná ztuhlost zápěstí700800
8.32Pakloub člunkové kosti300400
Omezení pohyblivosti zápěstí
8.33- těžkého stupně až ztuhnutí500600
8.34- středního stupně400500
8.35- lehkého stupně300400
Ztráta palce
8.36- včetně záprstní kosti13001400
8.37- obou článků11001200
8.38- koncového článku800900
Ztuhlost mezičlánkového kloubu palce
8.39- úplná700800
8.40- základního kloubu palce600700
8.41- karpometakarpálního kloubu palce800900
8.42- všech kloubů palce11001200
8.43Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině200300
Porucha úchopové funkce palce
8.44- těžkého stupně9001000
8.45- středního stupně700800
8.46- lehkého stupně500600
Ztráta ukazováčku
8.47- se záprstní kostí9001000
8.48- všech tří článků700800
8.49- dvou článků500600
8.50- koncového článku300400
Úplná ztuhlost ukazováku
8.51- všech tří kloubů600700
8.52- dvou kloubů400500
8.53-jednoho kloubu200300
Porucha úchopové funkce ukazováku
8.54- těžkého stupně700800
8.55- středního stupně500600
8.56- lehkého stupně300400
Ztráta prstu (III, IV., nebo V.)
8.57- se záprstní kostí500600
8.58- všech tří článků400500
8.59- dvou článků300400
8.60- jednoho článku200300
Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.)
8.61- všech tří kloubů300400
8.62- dvou kloubů100200
8.63Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.)100100
8.64Obrna pažního nervu (axilárního) podle tíže400 - 800500-1000
8.65Obrna vřetenního nervu podle tíže600 - 1200700-1400
8.66Obrna středního nervu podle tíže500-1000600-1200
8.67Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus) podle tíže500-1000600-1200
8.68Obrna celé pleteně pažní podle tíže1400 - 24001400-2800
9.Dolní končetina
Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem
9.1- s pahýlem nevhodným k protézování4000
9.2- s pahýlem vhodným k protézování2800
9.3Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze2400
9.4Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti1400
Zkrácení jedné dolní končetiny
9.5- o 2- 4 cm200
9.6- o 4- 6 cm600
9.7- o 6 a více cm1000
9.8Deformity stehenní kosti800
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu
9.9- úplná ztuhlost2000
9.10- omezení pohyblivosti těžkého stupně1600
9.11- středního stupně1200
9.12- lehkého stupně800
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu
9.13- úplná ztuhlost1600
9.14- omezení pohyblivosti těžkého stupně1600
9.15- středního stupně1200
9.16- lehkého stupně800
Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu
9.17- těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při běžné zátěži)1000
9.18- středně těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při těžké zátěži)500
9.19- lehkého stupně (neovlivňuje významně běžný život)200
9.20Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách1400
9.21Trvalé následky po poranění měkkého kolena1400
Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem
9.22- s pahýlem nevhodným k protézování2600
9.23- s pahýlem vhodným k protézování2000
Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem
9.24- s pahýlem nevhodným k protézování2800
9.25- s pahýlem vhodným k protézování2200
9.26Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce2000
9.27Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce1000
9.28Poúrazové deformity kostí bérce1400
9.29Ztráta nohy v hlezenném kloubu2000
9.30Ztráta chodidla v Chopartově kloubu1800
9.31Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu1400
Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu
9.32- v příznivém postavení1200
9.33- v nepříznivém postavení1600
9.34Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu
9.35- těžkého stupně1600
9.36- středního stupně1200
9.37- lehkého stupně800
9.38Úplná ztráta pronace a supinace nohy1000
Omezení pronace a supinace nohy
9.39- těžkého stupně600
9.40- středního stupně400
9.41- lehkého stupně200
9.42Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu800
9.43Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna800
9.44Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy600
Ztráta prstů nohy
9.45- všech prstů1400
9.46- obou článků palce včetně záprstní kosti1400
9.47- obou článků palce1200
9.48- koncového článku palce400
9.49- malíku300
9.50- II, III. nebo IV. prstu200
9.51Úplná ztuhlost palce nohy400
9.52Omezení pohyblivosti palce nohy200
Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny
9.53- lehkého stupně600
9.54- středně těžkého stupně800
9.55- těžkého stupně1200
9.56Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny400
9.57Obrna sedacího nervu podle tíže900-1800
9.58Obrna stehenního nervu podle tíže900-1800
9.59Obrna holenního nervu podle tíže500-1000
9.60Obrna lýtkového nervu podle tíže700-1400
10.Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech
10.1Rozsáhlé plošné jizvy (minimální rozsah jizvy 10 cm2)200 - 800
10.2Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou nebo nohou (viditelné partie těla)200 - 800
10.3Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující)200 - 800
10.4Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin)1800
11.Následná postižení orgánů (například po popáleninovém traumatu, sepsi, Crush syndromu, polékové intoxikaci apod.)
Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) nebo ledvin podle rozsahu a tíže procesu
11.1- lehkého stupně1200
11.2- středně těžkého stupně2400
11.3- těžkého stupně4000
11.4Chronický atrofický zánět sliznice nosní400
Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu podle rozsahu a tíže procesu
11.5- lehkého stupně1200
11.6- středně těžkého stupně2400
11.7- těžkého stupně4000
12.Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu
12.1Omezení pohyblivosti po popáleninovém traumatuhodnocení jako v klasifikacích podle odpovídajících položek v části 8. Horní končetina a části 9. Dolní končetina
 

1. Tabulka k položce 2.5 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí

 
Zraková ostrost6/66/96/126/186/246/306/366/603/601/600
6/6012024044066088011001300150017002000
6/9120240440660880110013001500170019602200
6/122404406608801100130015001700196022002600
6/1844066088011001300150017001960220026003100
6/24660880110013001500170019602200260031003600
6/308801100130015001700196022002600310036004100
6/3611001300150017001960220026003100360041004600
6/6013001500170019602200260031003600410046005000
3/6015001700196022002600310036004100460050005400
1/6017001960220026003100360041004600500054005700
020002200260031003600410046005000540057006000
 

2. Tabulka k položce 2.9 - koncentrické zúžení zorného pole

 
POSTIŽENÍ
Stupeň zúžení (stupně)jednoho okaobou očí zhruba stejnějediného vidoucího oka
603006002000
5050014002500
4070022002900
30100030003700
20140040004500
10170050005300
5190056005600
 

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

 

3. Tabulka k položce 2.9 - nekoncentrické zúžení zorného pole

 
HEMIANOPSIEBODY
homonymní levostranná2000
homonymní pravostranná2400
binasální600
bitemporální3000
oboustranná horní600
oboustranná dolní2000
nasální jednostranná300
temporální jednostranná1200
horní jednostranná300
dolní jednostranná800
nasální kvadrantová horní200
nasální kvadrantová dolní300
temporální kvadrantová horní300
temporální kvadrantová dolní600
 

 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

 

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

 
PoložkaPoškození zdravíPočet bodů
1.Kapitola I seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
Nemoc z chemických látek podle položky 1-58 nařízení vlády 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, které jsou danou chemickou látkou postiženy
Nervový systém
Toxické poškození centrálního nervového systému
(Zejména difúzní toxické encefalopatie s organicky podmíněnými psychickými poruchami, případně s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)
1.1- lehké poruchy1200
1.2- středně těžké poruchy2400
1.3- těžké poruchy4000
1.4- zvláště těžké poruchy6000
Toxické poškození periferního nervového systému
(Zejména toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými, polyradikulo-patickými či myopatickými)
1.5- lehké poruchy1200
1.6- středně těžké poruchy2400
1.7- těžké poruchy4000
Játra
Toxická poškození
1.8- jaterní poškození s minimální poruchou funkcí800
1.9- lehké poruchy1600
1.10- středně těžké poruchy3000
1.11- těžké poruchy4000
1.12- stavy se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavy, ascites, známky encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze6000
Nádory jater
1.13- po stabilizaci stavu4000
1.14- nevyléčitelné formy6000
Ledviny
Toxické poškození
1.15- postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, mikroskopické hematurie)800
1.16- postižení ledvin s omezením funkce lehkého stupně1200
1.17- středně těžkého stupně2400
1.18- těžkého stupně4000
1.19- úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy)6000
Nádory ledvin
1.20- po stabilizaci stavu4000
1.21- nevyléčitelné formy6000
Kardiovaskulární systém
1.22- poškození lehkého stupně1200
1.23- poškození středně těžkého stupně2400
1.24- poškození těžkého stupně4000
1.25- zvlášť těžká poškození vedoucí k srdečnímu selhávání na úrovni NYHAIV6000
Krev
Toxické poškození
Panmyelopatie
1.26- mírné s trombocytopenií a s mírnými klinickými projevy1200
1.27- středně těžká s trombocytopenií a se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy2400
1.28- těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)4000
1.29- tento stav s přechodem do leukemie6000
Anemie (různé formy)
1.30- lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná unavitelnost)1200
1.31- středně těžká anemie2400
1.32- těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná potřeba transfuzí, podstatné snížení výkonnosti4000
1.33- progredující, neléčitelné formy anemie s těžkými klinickými projevy4500
Leukemie
1.34- chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi1600
1.35- s mírnými laboratorními a klinickými projevy3000
1.36- s výraznými laboratorními a klinickými projevy,4000
1.37- progredující, nevyléčitelné formy6000
Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými plyny, parami a dýmyparami
1.38Perforace nosní přepážky160
1.39Úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu1000
Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic dráždivými
1.40Poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně1200
1.41- středně těžkého stupně2400
1.42- těžkého stupně4000
1.43- zvlášť těžká poškození vedoucí k právo strannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV6000
Nádory dýchacích cest
Rakovina siliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu
1.44- po stabilizaci stavu4000
1.45- nevyléčitelné formy6000
Rakovina plic
1.46- po stabilizaci stavu4000
1.47- nevyléčitelné formy6000
Nádory ledvin a močového měchýře
1.48- po odstranění nádoru v časném stadiu2000
1.49- v pozdním stadiu4000
1.50- nevyléčitelné formy6000
Nádory prostaty
1.51Po odstranění nádoru v časném stadiu2000
1.52- v pozdním stadiu4000
1.53- nevyléčitelné formy6000
Nádory kůže
1.54Po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu1600
1.55Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou6000
Další nádory z chemických látek
1.56Po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci stavu podle závažnost stavu a projevů2000 - 4000
1.57Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou6000
2.Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
2.1Nemoc způsobená ionizujícím zářením, útlum krvetvorby
Panmyelopatie
2.1.1- mírná s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy1200
2.1.2- středně těžká s těžkou trombocytopenií se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy2400
2.1.3- těžká s těžkou trombocytopenií se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)4000
2.1.4- stav s přechodem do leukemie6000
Leukemie
2.1.5- chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi1600
2.1.6- s mírnými laboratorními a klinickými projevy2400
2.1.7- s výraznými laboratorními a klinickými projevy,4000
2.1.8- progredující formy, nevyléčitelné6000
Rakovina kůže
2.1.9- po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci stavu podle rozsahu a závažnosti1000-2000
2.1.10- metastazující formy se závažnou prognózou6000
2.1.11Zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením1200
2.1.12Výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo lokalizovanými příznaky1200-2400
Zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace
2.1.13- po stabilizaci stavu4000
2.1.14- nevyléčitelné formy6000
2.2Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením
2.2.1Zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením1200
2.3Zákal čočky způsobený tepelným zářením
2.3.1Zákal čočky způsobený tepelným zářením1200
2.4Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem
2.4.1Základ 1600 bodů a za každých 5 % celkové ztráty sluchu podle Fowlera nad limit přidat 200 bodů1600-4000
2.4.2Tinitus600
2.5Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí
2.5.1Následky cévních mozkových příhod se hodnotí analogicky s následky poškození CNS způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů analogicky s poškozením kloubů z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, následky poškození plic analogicky například s toxickým poškozením plic.400-5800
2.6.Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
2.6.1Vazospastické stadium na nedominantní ruce400
2.6.2Vazospastické stadium na dominantní ruce500
2.6.3Vazoparalytické stadium na nedominantní ruce700
2.6.4Vazoparalytické stadium na dominantní ruce800
2.7Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše
2.7.1Poškození loketního nervu na nedominantní ruce500
2.7.2Poškození loketního nervu na dominantní ruce700
2.7.3Poškození středního nervu na nedominantní ruce500
2.7.4Poškození středního nervu na dominantní ruce700
2.8Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti
2.8.1Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK300
2.8.2Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK400
2.8.3Artróza loketního kloubu na nedominantní HK700
2.8.4Artróza loketního kloubu na dominantní HK900
2.8.5Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK400
2.8.6artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK500
2.9Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků, úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti
2.9.1Poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK400
2.9.2Poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK600
2.9.3Poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK400
2.9.4Poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK500
2.9.5Poškození svalů na nedominantní HK400
2.9.6Poškození svalů na dominantní HK600
2.9.7Artróza loketního kloubu na nedominantní HK700
2.9.8Artróza loketního kloubu na dominantní HK900
2.9.9Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK400
2.9.10Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK500
2.9.11Artróza ramenního kloubu na nedominantní HK900
2.9.12Artróza ramenního kloubu na dominantní HK1000
2.9.13Pes transversoplanus a halux valgus1200
2.9.14Artróza hlezenného kloubu1200
2.9.15Nemoci tíhových váčků1000
2.9.16Poškození menisku3000
2.10Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše
2.10.1Poškození loketního nervu na nedominantní HK500
2.10.2Poškození loketního nervu na dominantní HK700
2.10.3Poškození u středního nervu na nedominantní HK500
2.10.4Poškození středního nervu na dominantní HK700
2.10.5Poškození vřetenního nervu na nedominantní HK500
2.10.6Poškození vřetenního nervu na dominantní HK700
2.10.7Poškození holenního nebo lýtkového nervu700
2.11Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena

a) v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasègueův příznak, alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně

b) v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů
2.11.1- středně těžké formy1500
2.11.2- těžké formy2000 - 3500
3.Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
3.1Pneumokoniózy způsobené prachem a obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou
a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) podle klasifikace Mezinárodní organizace práce
b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četností pl, ql, rl a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce
c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti p2, ql, rl a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce
3.1.1Silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu (hodnoceno s přihlédnutím k dynamice vývoje1200
3.1.2Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá bez poruchy nebo s lehkou poruchou funkcí plicních2000
3.1.3Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se středně těžkou poruchou funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s lehkou poruchou funkcí plicních4000
3.1.4Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí5000
3.1.5Silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná se středně těžkou poruchou funkcí plicních5000
3.1.6Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání6000
3.1.7Silikóza plic nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)6000
3.2Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem z azbestu
a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce
b) hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu
c) mezoteliom
d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury
3.2.1Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí plicních2000
3.2.2Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou poruchou funkcí plicních4000
3.2.3Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních5000
3.2.4Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání6000
Mezoteliom
3.2.5- po stabilizaci stavu4000
3.2.6- nevyléčitelné formy6000
Rakovina plic, hrtanu nebo vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury
3.2.7- po stabilizaci stavu4000
3.2.8- nevyléčitelné formy6000
3.3Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů
3.3.1Pneumokonióza z tvrdokovů
3.3.2- s lehkou poruchou funkcí plicních2000
3.3.3- se středně těžkou poruchou4000
3.3.4- s těžkou poruchou5000
3.3.5- s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání6000
3.4Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce
3.4.1Pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo s mírnou poruchou1600
3.4.2Výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou poruchou plicních funkcí3000
3.5Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého
(Podle povahy nemoci navrhovat počet bodů analogicky s některou z běžnějších nosologických jednotek uvedených v příloze č. 4.)
3.5.1- s lehkou poruchou plicních funkcí2000
3.5.2- se středně těžkou poruchou plicních funkcí2400
3.5.3- s těžkou poruchou plicních funkcí4000
3.5.4- se zvlášť těžkou poruchou plicních funkcí vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV6000
3.6Rakovina plic z radioaktivních látek
3.6.1Po stabilizaci stavu4000
3.6.2Nevyléčitelné formy6000
3.7Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny
3.7.1Po stabilizaci stavu4000
3.7.2Nevyléčitelné formy6000
3.8Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních
3.8.1Po stabilizaci stavu4000
3.8.2Nevyléčitelné formy6000
3.9Exogenní alergická alveolitida
3.9.1- s mírnou poruchou funkcí plicních2000
3.9.2- se středně těžkou poruchou4000
3.9.3- s těžkou poruchou5000
3.9.4- s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV6000
3.10Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích
Astma průduškové (bronchiale) podle stupně závažnosti - stupeň se zjišťuje na základě příznaků, objektivních vyšetřovacích metod a zhodnocení efektu užívané terapie
3.10.1- astma bronchiale lehkého stupně onemocnění nevyžaduje léčbu kortikosteroidy1800
3.10.2- astma bronchiale středně těžkého stupně vyžaduje léčbu topickými kortikosteroidy, popřípadě úlevovými inhalačními léky.3200
3.10.3- astma bronchiale těžkého stupně onemocnění těžce omezuje aktivitu a vyžaduje terapii topickými, popřípadě perorálními kortikosteroidy, popřípadě další protizánětlivou terapii, společně s úlevovou léčbou5000
3.10.4- astma bronchiale tak těžkého stupně, že způsobuje pravostranné srdeční selhávání na úrovni NYHA IV6000
3.10.5- alergická rýma (rinitida) podle stupně závažnosti stupeň se zjišťuje na základě příznaků, objektivních vyšetřovacích metod a zhodnocení efektu užívané terapie800-1000
3.11Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu
3.11.1- s lehkou poruchou plicních funkcí2000
3.11.2- se středně těžkou poruchou plicních funkcí2400
3.11.3- s těžkou poruchou plicních funkcí4000
3.11.4- se zvlášť těžkou poruchou plicních funkcí vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV6000
3.12Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn nebo se všemi formami komplikované pneumokoniózy
3.12.1Po stabilizaci stavu4000
3.12.2Nevyléčitelné formy6000
3.13Chronická obstrukční plicní nemoc
3.13.1- s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)4000
3.13.2- s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 méně než 30% referenčních hodnot, chronické respirační selhávání (CHOPN stadium IV)6000
Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní
4.1Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory
4.1.1Ohraničené projevy (predilekční místa), stabilizované formy, řídké exacerbace500 - 900
4.1.2Výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo v generalizované stabilizované formě1000-2000
4.1.3Rozsáhlé, dlouhodobě aktivní formy vzdorující léčbě s podstatným snížením celkové výkonnosti2200 - 3400
4.1.4Formy se zvlášť nepříznivým průběhem, trvale silně aktivní4000
Nádory kůže
4.1.5Po odstranění nádoru (nádorů) bez známek recidivy po stabilizaci stavu1600
4.1.6Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou6000
Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární
5.1Nemoci přenosné a parazitární
5.1.1Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav
5.1.2Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupně s mírným omezením celkové výkonnosti1000-1400
5.1.3Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti2400 - 3400
5.1.4Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě4000
5.1.5Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů6000
5.2Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím prenašečů
5.2.1Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav
5.2.2Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupně s mírným omezením celkové výkonnosti1000-1400
5.2.3Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti2400 - 3400
5.2.4Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě4000
5.2.5Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů6000
5.3Nemoci přenosné a parazitární získané v zahraničí
5.3.1Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav
5.3.2Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupně s mírným omezením celkové výkonnosti1000-1400
5.3.3Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti2400 - 3400
5.3.4Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě4000
5.3.5Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů6000
5.4Virová hepatitida
5.4.1Posthepatální únavový a dyspeptický syndrom800
5.4.2Perzistující chronická hepatitida1600
5.4.3Chronická aktivní hepatitida3000
5.4.4Cirhóza jaterní kompenzovaná4000
5.4.5Cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se závažným portálním městnáním, s krvácivými projevy, se známkami encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze6000
5.4.6Cirhóza jaterní s rakovinou jater6000
6. Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli
6.1Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas
6.1.1Uzlíky na hlasivkách1200
6.1.2Nedomykavost, dysfonie, fonastenie2000
 
 

Poznámky pod čarou

 
 

1) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

2) Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

 
 

3) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.