I.3        Státní služba a zahraniční služba

Dne 1.1.2015 nabyl dále účinnosti zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, který upravuje:

a) právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu,

b) organizační věci státní služby,

c) služební vztahy státních zaměstnanců,

d) odměňování státních zaměstnanců,

e) řízení ve věcech služebního poměru.

f) organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu.

Zákon o státní službě se výslovně nevztahuje na:

a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády,

b) vedoucího Úřadu vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády,

c) náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena vlády,

d) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

e) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu,

f) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

g) člena Rady Energetického regulačního úřadu,

h) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů,

i) předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

j) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu,

k) zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací,

l) ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

m) člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu,

n) předsedu, místopředsedy a další členy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a členy Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství,

o) člena Etické komise Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

p) lékaře orgánu sociálního zabezpečení a odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, který plní úkoly orgánu sociálního zabezpečení při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti;

r) předsedu a místopředsedu Národní sportovní agentury a člena rady Národní sportovní agentury.

s) ředitele Digitální a informační agentury.

Zákon o státní službě se dále nevztahuje na zaměstnance zařazeného v bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství, Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a v Národním bezpečnostním úřadu.


Součástí právního řádu je i zvláštní zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), který upravuje:

a) zásady a způsob výkonu zahraniční služby,

b) postavení, zřizování a rušení zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a jejich činnost,

c) výkon konzulární služby,

d) služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti s výkonem zahraniční služby,

e) přiznávání a propůjčování diplomatických a konzulárních hodností.

Tento zákon obsahuje některé odchylky od zákona o státní službě a zákoníku práce, co se týče služebních a pracovněprávních vztahů v souvislosti s výkonem zahraniční služby. Zákon o státní službě a zákoník práce jsou k zákonu o zahraniční službě subsidiární, a použijí se tedy na služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti s výkonem zahraniční služby, nestanoví-li zákon o zahraniční službě jinak.