XIV.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Odborová organizace má právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právo účastnit se řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322, § 108, § 105 odst. 1). Zaměstnavatel je povinen například:

  • umožnit odborové organizaci účast při jednáních týkajících se BOZP anebo jí poskytnout informace o takových jednáních;
  • vyslechnout informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se BOZP ze strany odborové organizace, zejména návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit;
  • projednat s odborovou organizací podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti odborové organizace;
  • projednat s odborovou organizací organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP.

Zaměstnavatel je povinen nejméně jednou v roce organizovat prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech svých pracovištích a zařízeních a to v dohodě s odborovou organizací a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci včetně nákladů na školení k prohloubení kvalifikace svazových inspektorů bezpečnosti práce pověřených výkonem této kontroly hradí stát na základě dohody s odborovou organizací.

S bezpečností a ochranou zdraví při práci souvisí též to, že zaměstnavatel určuje množství práce a pracovní tempo (případně zavedení nebo změnu normy spotřeby práce) po projednání s odborovou organizací, ledaže je toto již sjednáno v kolektivní smlouvě (§ 300 odst. 3).