XX.2 Podrobnější úprava platových poměrů zaměstnanců

Pravidla pro výpočet a výši platu stanovená zákoníkem práce jsou obecného charakteru. Zákoník práce zmocňuje vládu, aby bližší podmínky stanovila nařízením, a tím mohla operativně reagovat na vývoj spotřebitelských cen, vývoj mezd v podnikatelském sektoru, inflaci a jiné hospodářské parametry.

Vláda je konkrétně zmocněna stanovit nařízením:

  • zařazení prací do platových tříd v souladu s charakteristikami platových tříd odstupňovanými podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, které jsou uvedeny v příloze k zákoníku práce;
  • kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd;
  • způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd;
  • podmínky pro určení započitatelné praxe;
  • podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti, pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb a pro zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné nebo rutinní práce. Výše platového tarifu určeného zvláštním způsobem pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který zaměstnanci jinak přísluší podle platové třídy a platového stupně, do kterých je jinak podle zákoníku práce zařazen;
  • stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok podle odstavce 5 a s přihlédnutím k povinnostem a omezením při výkonu veřejné správy a služeb a k jeho významu, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku;
  • výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí;
  • za účelem přiznání zvláštního příplatku rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce, podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.