XIX. Odměňování zaměstnanců mzdou


XIX.1 Sjednání, stanovení nebo určení mzdy (§ 113)

Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určí mzdovým výměrem. Sjednání mzdy může proběhnout v jakékoliv smlouvě, tedy jak v pracovní, tak v individuální dohodě o mzdě, tak i v kolektivní smlouvě. Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet.

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce písemný mzdový výměr. Mzdový výměr obsahuje údaje o způsobu odměňování (forma mzdy, ukazatele, podle nichž je zaměstnanci poskytována mzda, mzdové sazby, období pro poskytování jednotlivých mzdových složek apod.), o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva (kolektivní, pracovní nebo jiná) nebo vnitřní předpis. Změnu skutečností uvedených ve mzdovém výměru je zaměstnavatel povinen provést písemně, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Pravomoc při určování a sjednávání mzdy se zaměstnancem, který je statutárním orgánem se ponechává orgánu, který statutární orgán do funkce ustanovil. Mzdu zaměstnance, který je statutárním orgánem, může určit i jiný orgán, jestliže to tak stanoví zvláštní právní předpis.


Judikáty NS:

21 Cdo 4002/2013

21 Cdo 2863/2015

21 Cdo 4254/2014

21 Cdo 5984/2017

21 Cdo 1654/2018

21 Cdo 771/2020

21 Cdo 1033/2019

21 Cdo 3660/2020 - usnesení, rozsudek