Judikát NS 21 Cdo 3660/2020_I

Soud:

Nejvyšší soud

Datum rozhodnutí:

25.02.2021

Spisová značka:

21 Cdo 3660/2020

ECLI:

ECLI:CZ:NS:2021:21.CDO.3660.2020.2

Typ rozhodnutí:

USNESENÍ

Heslo:

Odklad vykonatelnosti

Dotčené předpisy:

§ 243 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.

Kategorie rozhodnutí:

E21 Cdo 3660/2020-130USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Malého a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce A. K., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Pavlem Holubem, advokátem se sídlem v Brně, Kopečná č. 940/14, proti žalovaným 1) V. ú. r. v., se sídlem v XY, IČO XY, a 2) J. K., narozenému XY, bytem XY, oběma zastoupeným Mgr. Michalem Bieleckým, advokátem se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí č. 1808/3, o 74 100 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 14 C 7/2018, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. května 2020 č. j. 30 Co 66/2020-107, takto:

Návrh na odklad vykonatelnosti „výroku III. a IV.“ rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 16. října 2019 č. j. 14 C 7/2018-84 a „výroku II.“ rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. května 2020 č. j. 30 Co 66/2020-107 se zamítá.


O d ů v o d n ě n í:


Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 16. 10. 2019 č. j. 14 C 7/2018-84 bylo rozhodnuto, že řízení „ohledně“ žalovaného 2) se zastavuje (výrok I), že žaloba na uložení povinnosti žalované 1) zaplatit žalobci 74 100 Kč s úrokem z prodlení z částky 74 100 Kč od 16. 1. 2015 do zaplacení se zamítá (výrok II) a že žalobce je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení k rukám jejich advokáta žalované 1) 30 819 Kč (výrok III) a žalovanému 2) 17 327 Kč (výrok IV).

K odvolání žalobce směřujícímu proti výrokům II, III a IV Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. 5. 2020 č. j. 30 Co 66/2020-107 rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích II, III a IV potvrdil (výrok I) a žalobci uložil povinnost zaplatit žalované 1) na náhradě nákladů odvolacího řízení 5 324 Kč a žalované 2) 1 464 Kč k rukám jejich advokáta (výrok II).

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání směřující proti oběma jeho výrokům. V dovolání současně navrhl odklad vykonatelnosti „výroku III. a IV.“ rozsudku soudu prvního stupně a „výroku II.“ rozsudku odvolacího soudu, a to „z důvodu, že neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí povinnosti stanovené těmito výroky vůči žalobci by žalobci, jako dovolateli, hrozila závažná újma“.

Podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Z citovaného ustanovení v první řadě vyplývá, že dovolací soud může odložit vykonatelnost rozhodnutí odvolacího soudu, proti kterému směřuje dovolání, nikoliv vykonatelnost rozhodnutí soudu prvního stupně. Dovolatel se proto nemůže úspěšně domáhat odkladu vykonatelnosti „výroku III. a IV.“ rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 16. 10. 2019 č. j. 14 C 7/2018-84.

K předpokladům, za nichž může dovolací soud odložit vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, (mimo jiné) patří, že neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí [dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí] by dovolateli hrozila závažná újma na jeho právech. Závažnost újmy se zde poměřuje možným dopadem výkonu rozhodnutí (exekuce) do majetkových poměrů dovolatele, a to i se zřetelem k rozsahu majetku dovolatele a míře možného postižení tohoto majetku výkonem rozhodnutí nebo exekucí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017 sp. zn. 29 Cdo 78/2016, uveřejněné pod č. 5 v časopise Soudní judikatura, roč. 2019). Z dovolatelem obecně formulovaného důvodu, jímž odklad vykonatelnosti nákladového výroku rozsudku odvolacího soudu odůvodnil, ovšem jeho majetkové poměry, ze kterých by bylo možno dovodit hrozbu závažné újmy v případě výkonu rozhodnutí nebo exekuce, nevyplývají a tyto se nepodávají ani z obsahu spisu. Uvedený předpoklad pro odložení vykonatelnosti výroku II rozsudku odvolacího soudu proto není naplněn.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud návrh dovolatele na odklad vykonatelnosti „výroku III. a IV.“ rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 16. 10. 2019 č. j. 14 C 7/2018-84 a „výroku II.“ rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2020 č. j. 30 Co 66/2020-107 jako nedůvodný zamítl, aniž by se (je-li to nadbytečné) zabýval splněním ostatních předpokladů pro odložení vykonatelnosti rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. 2. 2021
JUDr. Pavel Malý
předseda senátu

Citace:

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 21 Cdo 3660/2020

www.nsoud.cz