VII.2 Dohoda o provedení práce (§ 75)

Dohodu o provedení práce lze uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 300 hodin v kalendářním roce. Uzavírá-li zaměstnavatel se stejnou fyzickou osobou více těchto dohod v kalendářním roce, rozsah pracovních úkolů se sčítá a nesmí překročit stanovených 300 hodin. S účinností od 1. 10. 2023 se do uvedeného rozsahu práce nezapočítávají náhradní doby uvedené v ustanovení § 348 odst. 1 zákoníku práce (například tedy půjde o překážky v práci nebo čerpání dovolené).

Dohodu o provedení práce je povinen zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít písemně a musí v ní být uvedeny sjednané práce, doba, na kterou se dohoda uzavírá a výše odměny a podmínky pro její poskytování. Může jít jak o dobu určitou, tak o dobu neurčitou. Jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

Judikáty NSS:

4 Ads 175/2011-92 (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.3.2012, čj. 4 Ads 175/2011 - 92, č. 2638/2012 Sb. NSS, www.nssoud.cz)

3 Ads 321/2021 (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2023, čj. 3 Ads 321/2021-30, www.nssoud.cz)