Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Plné znění:

 

 

62

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 2. března 1994

 

o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí

 

Vláda nařizuje podle § 24 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.:

 
 

 
 

§ 1

 

Rozsah působnosti

 
 

Toto nařízení upravuje poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž platové poměry upravuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště1) (dále jen „výkon práce v zahraničí“).

 
 

§ 2

 

Druhy náhrad

 
 

(1) Zaměstnanci uvedenému v § 1 (dále jen „zaměstnanec“) přísluší náhrada zvýšených životních nákladů.

 
 

(2) Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanci i náhradu

 
 

a) zvýšených vybavovacích výdajů,

 
 

b) jízdních výdajů a výdajů za ubytování,

 
 

c) výdajů spojených s přepravou osobních věcí.

 
 

§ 3

 

Náhrada zvýšených životních nákladů

 
 

(1) Zaměstnanci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů od prvního do posledního dne přidělení k výkonu práce v zahraničí. Tato náhrada se poskytuje v měně stanovené v příloze k tomuto nařízení (dále jen „stanovená měna“). Pokud z důvodu změny v měnové politice příslušné země místa výkonu práce není možné nebo účelné poskytovat náhradu ve stanovené měně, postupuje zaměstnavatel do změny stanovené měny způsobem stanoveným v příloze k tomuto nařízení.

 
 

(2) Základ pro určení měsíční výše náhrady zvýšených životních nákladů stanoví zaměstnavatel v rozmezí 25 % až 52 % z platu stanoveného zaměstnanci. Tato částka se násobí přepočítací relací pro zemi výkonu práce. Způsob určení přepočítací relace je stanoven v příloze k tomuto nařízení.

 
 

(3) Zaměstnanci, kterého manželka nebo manžel následuje do místa výkonu práce v zahraničí, přísluší náhrada podle odstavce 2, zvýšená o 5 % až 20 %; toto zvýšení zaměstnanci nenáleží

 
 

a) za dobu pobytu manželky nebo manžela mimo zemi, která je určena jako místo výkonu práce v zahraničí, přesahující 49 kalendářních dnů v běžném roce u evropských zemí a 63 kalendářních dnů v běžném roce u mimoevropských zemí,

 
 

b) má-li manželka nebo manžel po dobu výkonu práce v zahraničí příjem ze závislé činnosti nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

 
 

(4) Rozhodne-li zaměstnavatel z bezpečnostních důvodů o evakuaci rodinných příslušníků zaměstnanců, přísluší každému zaměstnanci, který nadále plní pracovní povinnost v místě výkonu práce v zahraničí za mimořádného rizika, náhrada podle odstavce 2 zvýšená o 20 %. Zvýšená náhrada přísluší zaměstnanci ode dne stanoveného v rozhodnutí zaměstnavatele o evakuaci do dne pominutí mimořádného rizika, o němž rozhodne zaměstnavatel.

 
 

(5) Pokud zaměstnanci vznikají mimořádné výdaje, protože děti nemají možnost v místě výkonu práce v zahraničí získávat bezplatné základní nebo střední vzdělání2) při zastupitelském úřadě České republiky (dále jen „zastupitelský úřad“) nebo jiným způsobem získávat bezplatné vhodné základní nebo střední vzdělání v místě výkonu práce v zahraničí, zvýší se náhrada podle předchozích odstavců o částku účelně vynaložených výdajů podle odstavce 6.

 
 

(6) Rozsah úhrady mimořádných výdajů podle odstavce 5 určí zaměstnavatel zaměstnanci na základě jeho písemné žádosti, doložené vyjádřením zastupitelského úřadu. Zaměstnavatel uhradí pouze prokazatelně vynaložené výdaje na zápisné, školné a zkušebné, popř. výdaje jim na roveň postavené. Výdaje na individuální nebo dodatečnou výuku, na školní učebnice a pomůcky, pojistné, školní úbor, stravu, dopravu do školy a zpět, za nepovinné lekce, za školní akce apod. zaměstnavatel nehradí.

 
 

(7) Pokud zaměstnanci vznikají výdaje z důvodu nemoci nebo úrazu zaměstnance nebo jeho rodinných příslušníků, zvýší se náhrada podle odstavců 2 až 4 o účelně vynaložené výdaje spojené s léčením v zahraničí. Pokud zaměstnankyně nebo manželka zaměstnance neodcestuje za účelem porodu do České republiky, může zaměstnavatel zaměstnanci jednorázově zvýšit náhradu podle § 3 odst. 2 až 4, a to až o částku, která odpovídá výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.

 
 

(8) Náhrada mimořádných výdajů podle odstavců 5 a 7 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k disposici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.

 
 

(9) Náhrada zvýšených životních nákladů podle odstavců 1 až 4 za poslední měsíc přidělení k výkonu práce v zahraničí se poskytuje ve stanovené měně, pokud se neposkytne ve měně, na které se dohodne zaměstnavatel se zaměstnancem. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den výpočtu výše náhrady.

 
 

§ 4

 

Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů

 
 

(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout jednorázovou náhradu prokázaných zvýšených vybavovacích výdajů v Kč.

 
 

(2) Výše náhrady podle odstavce 1 může činit nejvýše čtyřnásobek měsíčního platu určeného zaměstnanci zaměstnavatelem pro výkon práce v zahraničí.

 
 

§ 5

 

Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování

 
 

(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky a zpět za účelem lékařské prohlídky, porodu, z důvodu nemoci, úrazu, dovolené a pohřbu manželky nebo manžela, rodičů nebo dětí. Ze stejného důvodu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.

 
 

(2) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout i náhradu ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za cestu podle odstavce 1, které vznikly jeho rodinným příslušníkům, a též náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky jeho dítěte bezprostředně po skončení studia na střední škole nebo za cestu do jiné země, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky.

 
 

(3) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z České republiky a zpět jeho dítěte studujícího na základní nebo střední škole v České republice, a to jedenkrát ročně. Ze stejného důvodu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu z České republiky a zpět.

 
 

(4) Náhrada podle odstavců 1, 2 a 3 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k dispozici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.

 
 

§ 6

 

Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí

 
 

(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s přepravou jeho osobních věcí, popřípadě i osobních věcí jeho rodinných příslušníků do místa výkonu práce a zpět. Způsob přepravy určí zaměstnavatel.

 
 

(2) Zaměstnavatel může v jím uznané výši uhradit v souvislosti s přepravou osobních věcí podle odstavce 1 zaměstnanci i prokazatelně vynaložené výdaje za

 
 

a) pořízení přepravního obalu,

 
 

b) správní poplatky spojené s přepravou,

 
 

c) pojistné spojené s přepravou přepravovaných osobních věcí.

 
 

(3) Náhrada podle odstavců 1 a 2 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k dispozici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.

 
 

§ 7

 
 

Náhrady podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc březen 1994.

 
 

§ 8

 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 
 

 

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 465/2001 Sb. Čl. II

 

Náhrada zvýšených životních nákladů za měsíc prosinec 2001 náleží zaměstnanci ve výši určené podle dosavadních předpisů a poskytne se ve měně stanovené s účinností od 1. ledna 2002. Pro přepočet dosavadní stanovené měny, která je měnou některého z členských států Evropské měnové unie, na EUR se použijí přepočítací koeficienty mezi EUR a měnami členských států Evropské měnové unie. Při změně stanovené měny v ostatních případech se použijí pro přepočet dosavadní měny na nově stanovenou měnu kurzy devizového trhu a přepočítací poměry těchto měn k české koruně, vyhlášené Českou národní bankou a platné dne 2. ledna 2002.

 

 

Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.

 
 

Poznámky pod čarou

 
 

1) § 2 odst. 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

 
 

2) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 331/1993 Sb.

 

 

 

Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb.

 

Způsob určení přepočítací relace

 

Čl. I

 

Přepočítací relace je podíl objektivizovaného přepočítacího koeficientu a vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně. Výchozí úroveň přepočítací relace, objektivizovaného přepočítacího koeficientu, vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně a stanovená měna jsou součástí této přílohy. Zaměstnavatel určí přepočítací relaci podle postupu dále stanoveného. Nová přepočítací relace se použije pro určení výše náhrady zvýšených životních nákladů od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jejím určení.

 

Čl. II

 

1. Objektivizovaný přepočítací koeficient je součtem hodnot 20 % koeficientu změny spotřebitelských cen a životních nákladů podle cenové dokumentace (A), 20 % koeficientu změny spotřebitelských cen podle údajů Mezinárodního měnového fondu (B), 30 % koeficientu změny životních nákladů podle údajů Organizace spojených národů (C) a 30 % koeficientu vyrovnání kupní síly (D).

 

2. Koeficient změny spotřebitelských cen a životních nákladů (A) podle cenové dokumentace je dán vztahem

 

 

A je koeficient změny spotřebitelských cen a životních nákladů v zemi výkonu práce,

 

H1 je hodnota vybraných druhů zboží a služeb v zemi výkonu práce ve stanovené měně za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace,

 

H2 je hodnota stejných druhů zboží a služeb jako v H1 použitá při předchozím určení přepočítací relace,

 

Ka je vyhlášený kurz Kč ke stanovené měně (k prvnímu dni v měsíci) za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace,

 

Kb je vyhlášený kurz Kč ke stanovené měně (k prvnímu dni v měsíci) použitý při předchozím určení přepočítací relace,

 

ko je objektivizovaný přepočítací koeficient použitý při předchozím určení přepočítací relace.

 

Pro určení hodnoty H1 a hodnoty H2 se používají údaje cenové dokumentace zastupitelských úřadů o spotřebitelských cenách vybraných druhů zboží a služeb v zemi výkonu práce.

 

3. Koeficient změny spotřebitelských cen (B) podle údajů Mezinárodního měnového fondu je dán vztahem

 

 

B je koeficient změny spotřebitelských cen v zemi výkonu práce,

 

S je změna (zvýšení +, snížení -) úrovně spotřebitelských cen v procentech mezi posledním měsícem před určením nové přepočítací relace a měsícem, který byl výchozím při předchozím určení přepočítací relace.

 

Pro určení hodnoty S se používají údaje o vývoji spotřebitelských cen publikované v měsíčním statistickém přehledu International Financial Statistics of Monetary Fund.

 

4. Koeficient změny životních nákladů (C) podle údajů Organizace spojených národů je dán vztahem

 
Ž
C = ‒‒‒‒× ko USA ; kde
100
 

C je koeficient změny životních nákladů v zemi výkonu práce,

 

ko USA je objektivizovaný přepočítací koeficient USA použitý při předchozím určení přepočítací relace,

 

Ž je index životních nákladů v zemi výkonu práce (bez výdajů na bydlení).

 

Pro určení hodnoty Ž se používají aktuální indexy, uvedené ve čtvrtletní statistické informaci United Nations Monthly Bulletin of Statistics, porovnávající úroveň životních nákladů v různých městech světa k úrovni životních nákladů v New Yorku, který byl vybrán jako základ porovnání.

 

5. Koeficient vyrovnání kupní síly (D) je dán vztahem

 

D = PRo × Kc ; kde

 

D je koeficient vyrovnání kupní síly,

 

PRo je objektivizovaná přepočítací relace v USD vypočtená jako aritmetický průměr všech přepočítacích relací v USD platných při předchozím určení přepočítací relace,

 

Kc je vyhlášený kurz Kč k USD (k prvnímu dni v měsíci) za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace.

 

Koeficient vyrovnání kupní síly objektivizuje část náhrady zvýšených životních nákladů realizovanou mimo zemi výkonu práce.

 

Čl. III

 

Pokud pro výpočet objektivizovaného přepočítacího koeficientu nejsou k dispozici všechny nezbytné údaje, činí jeho hodnota 100 % hodnoty koeficientu změny životních nákladů (C) vypočteného podle čl. II bodu 4.

 

Čl. IV

 

1. Pokud změny v hodnotách koeficientů uvedených v čl. II bodu 2 až 4, které byly použity při předchozím výpočtu objektivizovaného přepočítacího koeficientu, znamenají zvýšení jeho hodnoty o 5 a více procent nebo snížení jeho hodnoty o 10 a více procent, zaměstnavatel určí novou výši přepočítací relace.

 

2. Při změně Českou národní bankou vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně o 5 a více procent zaměstnavatel upraví o stejné procento výši objektivizovaného přepočítacího koeficientu.

 

Čl. V

 

V případě stanoveném v § 3 odst. 1 větě třetí se postupuje při určení přepočítací relace podle čl. I až IV s tím, že i v tomto případě se určí výchozí úroveň hodnot uvedených v čl. VI.

 

Čl. VI

 

Výchozí úroveň přepočítací relace, objektivizovaného přepočítacího koeficientu, vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně a stanovená měna (podle stavu k 1. září 2005)

 
Země výkonu prácePřepočítací relaceObjektivizovaný přepočítací koeficientKurz Kč ke stanovené měněStanovená měna
Afghánistán0,49399011,83411823,956190americký dolar
Albánie0,38093011,44984230,057600euro
Alžírsko0,50513412,10108623,956190americký dolar
Andorra0,40311912,11679030,057600euro
Angola0,49448311,84592923,956190americký dolar
Anguila0,45038310,78946123,956190americký dolar
Antigua a Barbuda0,45038310,78946123,956190americký dolar
Argentina0,49943611,96458423,956190americký dolar
Arménie0,47203511,30816023,956190americký dolar
Aruba0,45038310,78946123,956190americký dolar
Austrálie0,68494912,73808618,597130australský dolar
Ázerbájdžán0,50496812,09710923,956190americký dolar
Bahamy0,51045712,22860523,956190americký dolar
Bahrajn0,52143412,49157223,956190americký dolar
Bangladéš0,46654611,17666523,956190americký dolar
Barbados0,53790012,88603523,956190americký dolar
Belgie0,43507913,07743130,057600euro
Belize0,51045712,22860523,956190americký dolar
Benin0,53241212,75456323,956190americký dolar
Bermudy0,54887813,14902623,956190americký dolar
Bělorusko0,38521411,57860830,057600euro
Bhútán0,48850111,70262323,956190americký dolar
Bolívie0,43910210,51921123,956190americký dolar
Bosna a Hercegovina0,36583010,99597230,057600euro
Botswana0,49399011,83411823,956190americký dolar
Brazílie0,47223211,31288023,956190americký dolar
Brunej0,42845210,26407823,956190americký dolar
Bulharsko0,37625011,30917230,057600euro
Burkina Faso0,53790012,88603523,956190americký dolar
Burundi0,51045712,22860523,956190americký dolar
Curacao0,45038310,78946123,956190americký dolar
Čad0,56534413,54348823,956190americký dolar
Čína0,49449711,84626423,956190americký dolar
Dánsko3,64747514,7284314,037980dánská koruna
Dominika0,45038310,78946123,956190americký dolar
Dominikánská republika0,51594512,36007623,956190americký dolar
Džibuti0,53241212,75456323,956190americký dolar
Egypt0,45612310,92696923,956190americký dolar
Ekvádor0,45008010,78220223,956190americký dolar
Eritrea0,48301311,57115123,956190americký dolar
Estonsko0,37500011,27160030,057600euro
Etiopie0,48861411,70533023,956190americký dolar
Filipíny0,42844810,26398223,956190americký dolar
Finsko0,45155813,57275030,057600euro
Francie0,43507913,07743130,057600euro
Gabon0,41996212,62305030,057600euro
Gambie0,40246412,09710230,057600euro
Ghana0,51606812,36302323,956190americký dolar
Gibraltar0,40311912,11679030,057600euro
Grenada0,45038310,78946123,956190americký dolar
Gruzie0,49431211,84183223,956190americký dolar
Guadeloupe0,45038310,78946123,956190americký dolar
Guatemala0,46654611,17666523,956190americký dolar
Guinea0,36309310,91370430,057600euro
Guinea-Bissau0,52494315,77852730,057600euro
Guyana0,49947911,96561423,956190americký dolar
Haiti0,50496812,09710923,956190americký dolar
Honduras0,48301311,57115123,956190americký dolar
Čína - Hongkong0,52113112,48431323,956190americký dolar
Chile0,45623710,92970023,956190americký dolar
Chorvatsko0,38511311,57557330,057600euro
Indie0,45074310,79808523,956190americký dolar
Indonésie0,45608810,92613123,956190americký dolar
Irák0,47796011,45010123,956190americký dolar
Írán0,46665011,17915623,956190americký dolar
Irsko0,44131813,26496030,057600euro
Island0,52976715,92352530,057600euro
Itálie0,42883212,88966130,057600euro
Izrael0,55433413,27973123,956190americký dolar
Jamajka0,51045712,22860523,956190americký dolar
Japonsko76,17720716,8288400,220917japonský jen
Jemen0,42829710,26036423,956190americký dolar
Jihoafrická republika0,47772111,44437523,956190americký dolar
Jordánsko0,43960810,53133323,956190americký dolar
Kajmanské ostrovy0,51045712,22860523,956190americký dolar
Kambodža0,45556910,91369823,956190americký dolar
Kamerun0,52692312,62306823,956190americký dolar
Kanada0,60079212,23126620,358570kanadský dolar
Kapverdy0,39808911,96560030,057600euro
Katar0,46105811,04519323,956190americký dolar
Kazachstán0,45083010,80016923,956190americký dolar
Keňa0,47778311,44586023,956190americký dolar
Kolumbie0,43432110,40467623,956190americký dolar
Komory0,54887813,14902623,956190americký dolar
Konžská republika (Brazzaville)0,58181113,93797523,956190americký dolar
Konžská demokratická republika (Kinshasa)0,48915911,71838623,956190americký dolar
Korea (Korejská lidově demokratická republika)0,38065611,44160630,057600euro
Korea (Korejská republika)0,53262212,75959423,956190americký dolar
Kostarika0,43392810,39526223,956190americký dolar
Kuba0,38081711,44644530,057600euro
Kuvajt0,43977110,53523823,956190americký dolar
Kypr0,39852511,97870530,057600euro
Kyrgyzstán0,46654611,17666523,956190americký dolar
Laos0,49399011,83411823,956190americký dolar
Lesotho0,51594512,36007623,956190americký dolar
Libanon0,50576312,11615523,956190americký dolar
Libérie0,51045712,22860523,956190americký dolar
Libye0,53784712,88476523,956190americký dolar
Lichtenštejnsko0,43507913,07743130,057600euro
Litva0,37414311,24584130,057600euro
Lotyšsko0,38093811,45008230,057600euro
Lucembursko0,43507913,07743130,057600euro
Čína - Macao0,46654611,17666523,956190americký dolar
Madagaskar0,46654611,17666523,956190americký dolar
Maďarsko0,39817111,96806530,057600euro
Bývalá jugoslávská republika Makedonie0,37184211,17667830,057600euro
Malajsie0,42845210,26407823,956190americký dolar
Malawi0,48301311,57115123,956190americký dolar
Maledivy0,47752411,43965623,956190americký dolar
Mali0,43308613,01752630,057600euro
Malta0,41558812,49157830,057600euro
Maroko0,47814911,45462823,956190americký dolar
Martinique0,45038310,78946123,956190americký dolar
Mauretánie0,51594512,36007623,956190americký dolar
Mauricius0,45556910,91369823,956190americký dolar
Mexiko0,46155611,05712323,956190americký dolar
Moldavsko0,39808911,96560030,057600euro
Monako0,43507913,07743130,057600euro
Mongolsko0,41767810,00597423,956190americký dolar
Mozambik0,51594512,36007623,956190americký dolar
Myanmar (Barma)0,46654611,17666523,956190americký dolar
Namibie0,49947911,96561423,956190americký dolar
Německo0,43757713,15251430,057600euro
Nepál0,49399011,83411823,956190americký dolar
Niger0,52143412,49157223,956190americký dolar
Nigérie0,52165512,49686623,956190americký dolar
Nikaragua0,47752411,43965623,956190americký dolar
Nizozemsko0,43507913,07743130,057600euro
Norsko4,32059615,9235133,685490norská koruna
Nový Zéland0,58181113,93797523,956190americký dolar
Omán0,47203511,30816023,956190americký dolar
Pákistán0,45598210,92359123,956190americký dolar
Panama0,46654611,17666523,956190americký dolar
Papua Nová Guinea0,52143412,49157223,956190americký dolar
Paraguay0,46654611,17666523,956190americký dolar
Peru0,44560110,67490223,956190americký dolar
Pobřeží slonoviny0,54338913,01753023,956190americký dolar
Polsko0,39828411,97146130,057600euro
Portoriko0,51594512,36007623,956190americký dolar
Portugalsko a Azory0,41830612,57327430,057600euro
Rakousko0,44204113,28669230,057600euro
Rovníková Guinea0,52143412,49157223,956190americký dolar
Rumunsko0,37237611,19272930,057600euro
Rusko0,41173812,37585630,057600euro
Rwanda0,49399011,83411823,956190americký dolar
Řecko0,42462312,76314830,057600euro
Salvador0,47752411,43965623,956190americký dolar
San Marino0,42883212,88966130,057600euro
Saúdská Arábie0,47958011,48891023,956190americký dolar
Senegal0,39435211,85327530,057600euro
Seychely0,55436713,28052123,956190americký dolar
Sierra Leone0,51594512,36007623,956190americký dolar
Singapur0,45638310,93319823,956190americký dolar
Slovensko0,35918710,79629930,057600euro
Slovinsko0,36343710,92404430,057600euro
Somálsko0,48861411,70533023,956190americký dolar
Spojené arabské emiráty0,46132411,05156523,956190americký dolar
Spojené státy americké0,54887813,14902623,956190americký dolar
Srbsko a Černá Hora0,36583010,99597230,057600euro
Srí Lanka0,47752411,43965623,956190americký dolar
Středoafrická republika0,55436713,28052123,956190americký dolar
Súdán0,51594512,36007623,956190americký dolar
Surinam0,47203511,30816023,956190americký dolar
Svatý Kryštof a Nevis0,45038310,78946123,956190americký dolar
Svatá Lucie0,45038310,78946123,956190americký dolar
Svatý Tomáš a Princův ostrov0,49399011,83411823,956190americký dolar
Svatý Vincenc a Grenadiny0,45038310,78946123,956190americký dolar
Svazijsko0,50496812,09710923,956190americký dolar
Sýrie0,46755211,20076523,956190americký dolar
Španělsko0,40311912,11679030,057600euro
Švédsko4,21794013,5727403,217860švédská koruna
Švýcarsko0,78005614,85897519,048600švýcarský frank
Tádžikistán0,49399011,83411823,956190americký dolar
Tahiti (a další ostrovy Francouzské Polynésie)0,54588913,07742123,956190americký dolar
Tanzánie0,48301311,57115123,956190americký dolar
Thajsko0,44486910,65736623,956190americký dolar
Tchaj-wan0,52113112,48431323,956190americký dolar
Togo0,52692312,62306823,956190americký dolar
Trinidad a Tobago0,48301311,57115123,956190americký dolar
Tunisko0,34605310,40152330,057600euro
Turecko0,37254111,19768830,057600euro
Turkmenistán0,56534413,54348823,956190americký dolar
Uganda0,45556910,91369823,956190americký dolar
Ukrajina0,37226411,18936230,057600euro
Uruguay0,43984510,53701023,956190americký dolar
Uzbekistán0,42841710,26323923,956190americký dolar
Vatikán0,42883212,88966130,057600euro
Velká Británie0,32162813,94751443,365360britská libra
Venezuela0,45038310,78946123,956190americký dolar
Vietnam0,43959810,53109323,956190americký dolar
Zambie0,51045712,22860523,956190americký dolar
Zimbabwe0,42272510,12688023,956190americký dolar