Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Plné znění:

 

 

567

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 6. prosince 2006

 

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 
 

 
 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 
 

Toto nařízení stanoví

 
 

a) výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování,

 
 

b) nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat,

 
 

c) vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování,

 
 

d) výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

 
 

§ 2

 

Základní sazba minimální mzdy

 
 

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 112,50 Kč za hodinu nebo 18 900 Kč za měsíc.

 
 

§ 3

 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

 
 

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

 
Skupina pracíNejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinuv Kč za měsíc
1.112,5018900
2.116,1019500
3.126,8021300
4.129,8021800
5.143,3024100
6.158,2026600
7.174,7029400
8.225,0037800.
 
 

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

 
 

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

 
 

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

 
 

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

 
 

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

 
 

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

 
 

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

 
 

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

 
 

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

 
 

(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

 
 

§ 5

 

Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby

 
 

(1) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby5) než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují.

 
 

(2) Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu6) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se měsíční sazby minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.

 
 

§ 6

 

Ztížené pracovní prostředí

 
 

(1) Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce7) je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

 
 

(2) Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí

 
 

a) prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem8),

 
 

b) chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem8) nebo, pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem8),

 
 

c) směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých chemických látek v ovzduší z jejich hodnot přípustného expozičního limitu je vyšší než 2,

 
 

d) pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity stanovené zvláštním právním předpisem9),

 
 

e) ustálený a proměnný hluk nebo impulsní hluk, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h překračuje hygienický limit stanovený zvláštním právním předpisem10) nebo přípustný expoziční limit stanovený zvláštním právním předpisem11) nejméně o 20 dB, nebo impulsní hluk, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C stanovená zvláštním právním předpisem11) překračuje 145 dB,

 
 

f) vibrace přenášené na ruce nebo celkové horizontální nebo vertikální vibrace přenášené na zaměstnance, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení Lahv,8h nebo průměrná vážená hladina zrychlení Law,8h překračuje přípustný expoziční limit pro osmihodinovou pracovní dobu stanovený zvláštním právním předpisem12) nejméně o 17 dB,

 
 

g) pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovené zvláštním právním předpisem13) a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví,

 
 

h) vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, kterými jsou Guanarito, virus horečky Lasa, virus Junin (Argentinská nemoc), virus Machupo, Amapari, Sabia, virus krymskokonžské hemoragické horečky, virus Ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Equine morbilli virus, Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Mycobacterium leprae, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri), Yersinia pestis, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis,

 
 

i) zvýšený tlak nad 400 kPa, který u prací pod hladinou odpovídá hloubce nejméně 40 metrů,

 
 

j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu14),

 
 

k) pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních onemocnění,

 
 

l) rozdělení směny nebo výkonu práce zaměstnavatelem, které v souhrnu činí alespoň 90 minut, jestliže je v době přerušení výkonu práce pro zaměstnance nedostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo je jejich dostupnost značně ztížena, nebo je ztížena ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec dobu přerušení práce trávit, před klimatickými a jinými nepříznivými vlivy.

 
 

§ 7

 

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

 
 

(1) Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv podle § 6 odst. 2 nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1.

 
 

(2) Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí při rozdělení směny nebo výkonu práce podle § 6 odst. 2 písm. l) činí nejméně 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1 za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce.

 
 

§ 8

 

Zrušovací ustanovení

 
 

Zrušuje se:

 
 

1. Nařízení vlády č. 513/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

2. Nařízení vlády č. 514/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

§ 9

 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

 

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.

 

 

 

Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

 

Skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy

 

I. Obecné charakteristiky skupin

 

1. skupina prací

 

Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.

 

2. skupina prací

 

Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen "jednoduché odborné práce"). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů.

 

3. skupina prací

 

Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen "odborné práce"). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době.

 

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.

 

4. skupina prací

 

Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen "odborné specializované práce"). Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných prací. Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.

 

Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

 

5. skupina prací

 

Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen "systémové práce"). Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

 

Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

 

6. skupina prací

 

Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností. Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen "systémové specializované práce"), kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

 

S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kriterií.

 

7. skupina prací

 

Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen "tvůrčí systémové práce"). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

 

Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

 

Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.

 

8. skupina prací

 

Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

 

Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech.

 

II. Příklady prací ve skupinách podle oborů

 

Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti

 

2. skupina

 

1. Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.

 

2. Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.

 

3. skupina

 

1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.

 

2. Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.

 

3. Fakturace a likvidace faktur, ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání, provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů, výpočet cestovních náhrad.

 

4. skupina

 

1. Výpočet výše, zajišťování výplaty, zúčtovávání mzdy, náhrad mzdy, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek ze mzdy, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

 

2. Samostatné účtování pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů (k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům) a zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu (finančních operací) a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

 

3. Provádění dílčích odborných technických agend nebo provádění odborných provozních a technických prací, například kontrola realizace investic, provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly kvality, řízení a usměrňování obslužných a pomocných výrob a provozů, zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb.

 

4. Zajišťování oprav, údržby a uvádění do provozu jednoduchých strojních, dopravních, mechanizačních a jiných technických a provozních zařízení včetně zajišťování servisních činností nebo organizace provozu.

 

5. skupina

 

1. Zajišťování personální a mzdové agendy.

 

2. Vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. Sestavování rozpočtu. Zajišťování financování, agendy finančních zdrojů, zúčtovacího a platebního styku, úvěrování. Analýza pohledávek a závazků.

 

3. Samostatné zajišťování daňové agendy a daňového řízení se správcem daně.

 

4. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.

 

5. Zajišťování správy rozsáhlého majetku.

 

6. Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.

 

7. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě. Zajišťování bezpečnosti dat. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.

 

8. Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.

 

9. Zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků včetně stanovení technických podmínek.

 

10. Stanovování technologických postupů podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

 

11. Příprava nebo realizace investic menšího rozsahu nebo dílčích částí velkých investic.

 

12. Řízení odborných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer).

 

6. skupina

 

1. Tvorba koncepce organizačních vztahů, personalistiky a odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.

 

2. Zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů. Organizace prodeje. Tvorba návrhů cen.

 

3. Tvorba metodiky účetnictví.

 

4. Zajišťování systému financování.

 

5. Koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování a vývoje testů pro ověřování pro redukované nebo kombinované projekty vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby.

 

6. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému. Zajišťování nového nastavení systémů, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům. Navrhování a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových modulů a nových verzí, řešení nestandardních problémů s dodavateli, aplikace aktualizací a změn. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.

 

7. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.

 

7. skupina

 

1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace. Tvorba cenových koncepcí.

 

2. Tvorba celkových marketingových strategií, marketingová koordinace všech činností. Zpracovávání marketingových prognóz.

 

3. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy a s rozsáhlými databázemi popřípadě.

 

4. Vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databázových systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází. Navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.

 

8. skupina

 

1. Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.

 

Cestovní ruch

 

2. skupina

 

1. Doprovod zájezdových skupin tuzemských i zahraničních s výkladem.

 

3. skupina

 

1. Organizační zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojené s volbou tras a s odborným výkladem. Materiální a finanční zajišťování akce.

 

4. skupina

 

1. Organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování celé akce a jednání se zahraničními partnery.

 

5. skupina

 

1. Organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení.

 

Doprava

 

2. skupina

 

1. Řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace včetně manipulace s náklady.

 

2. Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.

 

3. Přeprava cestujících na určeném přívozu na převozní lodi bez vlastního strojního pohonu s dodržováním všech bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtováním tržeb. Provádění drobné údržby lodi a přistávacích míst.

 

3. skupina

 

1. Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t.

 

2. Provádění středních a generálních oprav automobilů včetně seřízení chodu motoru, opravy a seřízení vzduchových, hydraulických a elektrických systémů.

 

3. Řízení a obsluha souprav vlaků metra při přepravě osob.

 

4. Montáž a opravy funkčních částí motorových vozidel, například karburátorů, převodovek, rozdělovačů, startérů a náprav včetně seřízení geometrie.

 

5. Přeprava cestujících na převozních lodích na vodních cestách s dodržováním všech bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtováním tržeb. Provádění údržby lodi a zajišťování provozuschopnosti a údržby motoru.

 

4. skupina

 

1. Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického a elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad.

 

2. Řízení a údržba regenerační kolony a koordinace pracovních činností při opravě živičných povrchů vozovek.

 

3. Řízení, obsluha a údržba hnacích vozidel osobních a nákladních vlaků na vedlejších železničních tratích.

 

4. Provádění nejsložitějších výměn agregátů letecké techniky nebo jejich částí, vyhledávání závad a jejich odstraňování.

 

5. Samostatné řízení plavidel, řízení nakládky a vykládky zboží z a do plavidel, odborné a bezpečné ukládání nákladů a kapitánské práce na remorkérech.

 

5. skupina

 

Řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů, a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob.

 

Guma, plastika

 

2. skupina

 

1. Vulkanizace pryžových výrobků na etážovém lisu.

 

2. Potírání textilu kaučukovými roztoky na potíracích strojích.

 

3. Lisování nebo vstřikování tvarově velmi složitých výrobků z plastů.

 

4. Míchání směsí PVC na různých typech míchacích strojů.

 

5. Obsluha svařovacích linek.

 

3. skupina

 

1. Řízení tříválcové linky na pogumovávání textilu.

 

2. Seřizování a řízení vyfukovacího stroje s elektronickou regulací jednotlivých technologických prvků vyfukování s ořezáváním přetoků na výrobu sudů a složitých technických nádob.

 

3. Řízení dvou- a vícebarevné potiskovací linky plastických hmot.

 

4. Obsluha a řízení potiskovacích válcových strojů, potisk výrobků z plastických hmot včetně přípravy barev.

 

4. skupina

 

1. Řízení a vedení diskontinuální linky na výrobu vrstvených materiálů, např. plátovaných desek pro výrobu plošných spojů.

 

Chemie, laboratorní práce

 

3. skupina

 

1. Samostatné provádění speciálních laboratorních analýz i nestandardních látek.

 

2. Ucelené provádění analýz z nestandardních vzorků instrumentálními metodami.

 

4. skupina

 

1. Samostatné laboratorní práce ve výzkumných laboratořích včetně dokumentace, provádění analýz nestandardních látek na nejsložitějších přístrojích.

 

5. skupina

 

1. Dálkové řízení kontinuálního štěpení benzinu ve výrobě monomeru vinylchloridu na aceton a etylén a komprimování štěpného plynu.

 

Keramická výroba

 

1. skupina

 

1. Příprava hmot, například odvzdušňování keramických hmot na vakuovém lisu, převážení hmot a svoz vratného odpadu.

 

2. Vylévání výrobků, např. svícnů, korbelů, mís, kolen, mýdelníků apod.

 

3. Glazování středně velkých výrobků stříkáním, poléváním, namáčením a nanášením včetně ručního glazování.

 

2. skupina

 

1. Vytvářecí práce, např. obsluha lisovacích poloautomatů, odlévání sloupků a podobných výrobků včetně jejich retuše, ruční vylévání ložních mís, podložek pod bidety apod., vylévání dutých výrobků na karuselech, vylévání a úplné dohotovování ozdobného porcelánu a keramiky, vytáčení plochých výrobků na talířových poloautomatech apod.

 

2. Glazování a pálení výrobků, např. glazování velkých nebo složitých výrobků figurální a užitkové keramiky, obsluha glazovacích strojů a zakládání výrobků na etážové vozy tunelových pecí.

 

3. skupina

 

1. Vylévání nejsložitějších výrobků z mnohadílných forem, formování výrobků ozdobné a figurální keramiky a porcelánu se složitým reliéfem a vytáčení nebo zatáčení a dohotovování dutých výrobků.

 

2. Glazování a pálení výrobků, např. ruční glazování výrobků zdravotnické keramiky, samostatné pálení výrobků odekorovaných drahými kovy, samostatné pálení výrobků v plynové tunelové peci apod.

 

Komunální služby a drobná výroba

 

2. skupina

 

1. Manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu.

 

2. Obsluha výměníkových stanic bez automatické regulace a redukčních stanic dálkového vytápění.

 

3. Fotografování černobílých informativních a dokumentačních snímků s případným vyvoláváním filmů a zhotovováním fotografií.

 

4. Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.

 

5. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění o výkonu kotle do 5,8 MW nebo nízkotlakého parního kotle o jmenovitém výkonu do 8 t/h.

 

6. Obsluha čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek.

 

7. Skladování tuhých komunálních odpadů na skládkách včetně inkasa poplatků.

 

3. skupina

 

1. Opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů, například mixérů, vysavačů, žehliček, kuchyňských robotů, kávovarů a grilů.

 

2. Kominické práce při čištění kotlů, pecí, komínů, topenišť, kamen, jejich opravy včetně vložkování komínů.

 

3. Odborné holičské a kadeřnické práce.

 

4. Dozor nad provozem sportovních a rekreačních center včetně dohledu při aplikaci cvičebních plánů.

 

5. Opravy a seřizování jízdních kol včetně závodních a jiných speciálních kol, např. horských.

 

6. Celková oprava náramkových hodinek.

 

7. Fotografování barevných snímků včetně reportážních.

 

8. Vyvolávání negativů pro barevnou fotografii včetně přípravy vyvolávacích roztoků a provádění negativní retuše.

 

Kožedělná výroba

 

1. skupina

 

1. Jednoduché strojní šití.

 

2. Slepování celých ploch, natírání lepidlem, vlepování tvarově náročnějších dílců.

 

2. skupina

 

1. Manipulování, vysekávání a ruční krájení usňových dílců pro méně technologicky náročné výrobky a dílců z ostatních materiálů.

 

2. Kompletní sesazování jednoduchých galanterních výrobků šitím nebo zakládáním.

 

3. skupina

 

1. Kompletní sesazování výrobků strojním šitím nebo zakládáním přes hrany.

 

2. Komplexní zhotovování modelů složitých brašnářských výrobků, kabel, kabelek, míčů, hokejových nebo boxerských rukavic.

 

3. Ruční mízdření kožišin na kožišnické kose.

 

4. Strojní šití na speciálních sedlářských strojích, ruční těžké šití sedlářských výrobků (postrojů, ohlávek, pobočin apod.).

 

4. skupina

 

1. Komplexní zhotovování modelů složitých brašnářských výrobků, kabel, kabelek, míčů, hokejových nebo boxerských rukavic.

 

2. Komplexní kožišnické práce, např. třídění před vypouštěním, nasazováním, příčné přesazování a následné vypouštění včetně propočtu a rozkreslování ploch a řezů, třídění a sesazování pruhů při výrobě plášťů, palet a štol z ušlechtilých materiálů.

 

3. Vysekávání a manipulování všech druhů svrškových dílců z tlačených usňových materiálů vysekávacím strojem.

 

4. Kompletní zhotovování svršků obuvi módních vzorů šitím nebo lepením včetně krájení a manipulování dílců.

 

5. Činění kůží chromem a tříslovinami.

 

Lesní výroba

 

2. skupina

 

1. Vyvětvování stromů spojené s výstupem do korun, kácení stromů ve ztížených podmínkách.

 

3. skupina

 

1. Soustřeďování dříví mechanizačními prostředky (traktory, vyvážecí soupravy) včetně mechanizovaného shrnování klestu a jeho zpracování po těžbě.

 

2. Těžba dřeva motorovými pilami včetně odvětvování s technologickou návazností na další práce těžební výroby.

 

Obchodní provoz a pohostinství

 

1. skupina

 

1. Přípravné a dílčí práce v obchodním provozu včetně ruční přepravy zboží a výkupu lahví.

 

2. Pomocné práce při výrobě jídel, například sběr, mytí a čištění nádobí, obsluha ručních kuchyňských strojků.

 

3. Služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od pokojů.

 

2. skupina

 

1. Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s úpravou na talíře.

 

2. Výroba jednoduchých druhů teplých a studených jídel zhotovovaných z polotovarů podle stanovených pracovních postupů, výroba polévek a příloh k hlavním jídlům.

 

3. Obsluha v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s případným inkasem.

 

4. Péče o svěřené pokoje, jejich příslušenství a inventář v mezinárodních hotelech, péče o hosty. Vyřizování drobných reklamací, vedení příručního skladu prádla a pomocného materiálu.

 

5. Prodej pohonných hmot, maziv a doplňkového sortimentu u čerpacích stanic, inkaso tržeb v hotovosti nebo na úvěrové karty.

 

6. Třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, obsluha balících automatů nebo linek.

 

3. skupina

 

1. Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa.

 

2. Kontrola zakoupeného zboží, inkaso peněz v hotovosti nebo na úvěrové karty např. v supermarketech.

 

3. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel například gulášů, polévek, ovocných knedlíků a příloh k hlavním jídlům.

 

4. Výroba technologicky náročných specialit teplé kuchyně, například speciálních rolád, atypických jídel ze zvěřiny a ryb, složitých plněných a zapékaných minutek.

 

5. Samostatný prodej zboží nebo služeb vyžadující speciální odborné znalosti, samostatné vyřizování reklamací.

 

6. Výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas nebo specialit studené kuchyně.

 

7. Opracování a úprava jatečního masa, stahování, kuchání drůbeže a ryb pro kuchyňské zpracování včetně třídění podle druhů.

 

8. Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb v ubytovacích provozech, vyřizování běžných reklamací hotelových hostů.

 

9. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb, inkaso valut a úvěrových karet.

 

10. Obsluha zákazníků podle jejich objednávek v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa tržeb.

 

4. skupina

 

1. Výroba náročných specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

 

2. Zajišťování pohostinského provozu s výrobou teplých jídel, vedení administrativně ekonomické agendy.

 

3. Nákup a prodej uměleckých a starožitných předmětů včetně jejich oceňování nebo výkup zlata, jiných drahých kovů a kamenů.

 

Oděvní výroba

 

1. skupina

 

1. Drobné šicí práce, našívání kapes, poutek, obrubování, přišívání knoflíků.

 

2. skupina

 

1. Montáž rukávů do společenských a vycházkových oděvů s ohledem na rozdílnost materiálů a na tvar oděvů včetně vytvarování průramků.

 

2. Zhotovování a šití kalhot.

 

3. skupina

 

1. Zhotovení celého výrobku při individuální zakázce.

 

4. skupina

 

1. Zhotovování fraků, smokingů, historických oděvů, sak a plášťů podle individuální míry v modelové a zakázkové výrobě.

 

Polygrafie

 

3. skupina

 

1. Vykonávání odborných knihařských prací na knižních vazbách a převazbách, zpracování neprůmyslové vazby včetně zhotovení desek ručně, kartonážní a řezačské práce.

 

2. Kartografické zpracovávání kresbou nebo rytinou včetně lepení popisu, značek a provádění oprav jednoduchých vydavatelských originálů.

 

3. Zpracovávání náročných jedno- a dvoubarevných autotypií (např. náročných časopisů, publikací a propagačních skládaček), jednoduchých tří- a čtyřbarevných i barvotiskových reprodukcí časopisů, pohlednic, knih apod., popř. s používáním stabilizovaného procesu a maskovacích metod.

 

4. Opravy a seřizování nakládacích a vykládacích aparátů včetně předávání na dvoubarevných a vícebarevných tiskových strojích.

 

4. skupina

 

1. Lámání včetně korektur časopisů jedno i dvousloupečných kombinovaných s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.

 

Provozně technické práce

 

4. skupina

 

1. Určování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu surovin a materiálu, nástrojů, přípravků apod.

 

2. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů.

 

5. skupina

 

1. Určování technologických postupů nebo organizace výrobních a provozních systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například tváření a obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy dopravních prostředků.

 

2. Zajišťování přípravy nebo realizace investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce, dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny. Posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění.

 

3. Zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení. Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav svěřených zařízení.

 

4. Vypracovávání technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů (katalogizace).

 

5. Samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozních procesů včetně zpracovávání projektových dokumentací a územně plánovacích podkladů. Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí.

 

6. Konstrukční řešení složitých výrobků a zařízení. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů. Provádění konstrukčního dozoru.

 

6. skupina

 

1. Komplexní zajišťování technologické přípravy nebo organizace náročných výrob a provozů, například výroby speciálních jednoúčelových strojů a zařízení, investičních celků.

 

2. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů, a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů.

 

3. Organizační zajišťování technického provozu. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení. Zpracovávání rozborů, studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení podle potřeb organizace.

 

4. Samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb a technologických zařízení včetně jejich projednávání s příslušnými orgány a organizacemi. Navrhování podstatných změn a rekonstrukcí provozů a projektů na nové uspořádání provozů s vysokou mechanizací a automatizací. Zajišťování funkce generálního projektanta na příslušných stavbách a autorského dozoru. 1. Architektonické ztvárňování, staveb městských i venkovských oblastí. Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného hlediska. Vytváření koncepcí urbanistických řešení a vybavenosti měst a obcí.

 

5. Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo výrobků založených na funkčně nových principech, například prototypů nových strojů a zařízení a modernizace technologického zařízení.

 

7. skupina

 

1. Koordinace přípravy úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně složitých staveb, progresivních technologických celků a typizačních a podobných prací této úrovně. Architektonická řešení a projektování velmi složitých staveb a technologických, územních a urbanistických celků. Metodické usměrňování zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb.

 

2. Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například koordinace skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních celků, unikátních technologických komplexů a zařízení.

 

Sklářská výroba

 

2. skupina

 

1. Ruční zabrušování, sámování, jemnění a leštění horních okrajů výrobků a polotovarů na volném brusivu.

 

2. Malování jednoduchých motivů v plošném provedení drahými kovy s předškrábanou nebo předkreslenou kresbou.

 

3. Ruční řezání tvarovaných skel z tlustého skla.

 

4. Nabírání a lisování malých výrobků s dezénem (např. misek, popelníků).

 

3. skupina

 

1. Hluboké řezy klínové a žlábkové (rovné i obloukové), vytvářející základní rozdělení povrchu broušeného tvaru.

 

2. Plastické dekorování šestidílných květů, kopretin apod. vysokým smaltem v kombinaci s reliéfem.

 

3. Sestavování, pájkování a pájení bižuterních výrobků v kombinaci slabých a silných drátů nebo filigránových a masivních výlisků.

 

4. Vícenásobné nabírání skloviny, foukání a tvarování výrobků (např. mís, váz apod.).

 

4. skupina

 

1. Ruční rytí hlubokých květinových a figurálních motivů, složitých písmen a ornamentů do skla.

 

2. Navíjení a foukání obtížných druhů figurek z více druhů barev individuálního charakteru (např. postav a nejsložitějších zvířat).

 

3. Tvarování různých druhů uměleckých výrobků ze skla z volné ruky.

 

Sociální péče

 

2. skupina

 

1. Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.

 

2. Provádění úkonů pečovatelské služby. Výdej a rozvoz jídla klientům. Provádění dílčích sociálně pečovatelských úkonů pro klienty.

 

3. skupina

 

1. Rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků a při péči o klienty, spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů.

 

2. Provádění pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo, donášky paliva, provádění pohybové aktivizace klientů.

 

3. Provádění asistenční služby a osobní asistence osobám zdravotně postiženým.

 

4. skupina

 

1. Fixace získaných společenských a pracovních návyků u dospělých mentálně postižených klientů. Rozvíjení pracovní aktivity. Provádění odborného pracovního výcviku včetně vyhledávání pracovních příležitostí pro léčbu prací. Rozvíjení individuální manuální zručnosti klientů. Zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociální péče.

 

2. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjejí osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy.

 

3. Poskytování dílčí sociální pomoci, zabezpečování základních sociálních agend. Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování, provádění dílčích sociálních šetření. Komplexní zajišťování přímé obslužné péče, základních výchovných, aktivizačních služeb, sestavování individuálních plánů rozvoje osobnosti klienta.

 

5. skupina

 

1. Sociálněprávní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu. Poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s občany, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

 

2. Řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů. Sociální práce v zařízeních sociální intervence (azylové domy, domovy pro matky s dětmi, noclehárny apod.).

 

6. skupina

 

1. Poskytování krizové intervence. Poskytování sociálněprávního poradenství a sociální práce s rodinami nebo jednotlivci v krizových situacích. Odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.

 

2. Provádění náročných metodických a specializovaných kontaktních činností se zaměřením na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji a na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě.

 

Stavebnictví

 

1. skupina

 

1. Ruční manipulace se zbožím, výrobky, materiálem, obaly a surovinami do 15 kg hmotnosti s případným využitím jednoduchých mechanizačních prostředků.

 

2. skupina

 

1. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti nad 15 kg.

 

2. Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení.

 

3. Přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů, dopravních pásů, míchaček, mechanických lopat.

 

4. Opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem, obalovanou drtí s případným použitím ručních stavebních strojů.

 

5. Montáž a demontáž trubkových a podobných lešení do výšky 10 m.

 

3. skupina

 

1. Vyzdívání příček ze všech druhů materiálů včetně provedení a oprav omítek zatřených na ostro.

 

2. Provádění a opravy vápenných, klihových a latexových maleb v bílých, světlých a polosvětlých tónech, maleb vzorkovaných válečkováním nebo jednoduchým šablonováním včetně škrábání.

 

3. Vyzdívání zdiva z kamene včetně jeho opracování, vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.

 

4. Provedení a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů všemi druhy materiálů.

 

5. Výroba, opravy a montáž tvarově nejsložitějších klempířských výrobků, například střešních žlabů, krytiny a dalších prvků z měděného a hliníkového plechu.

 

6. Zhotovování a osazování krovů a nosníků sedlových a pultových střech.

 

7. Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení.

 

8. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž domovních plynovodů s příslušenstvím, samostatná montáž a opravy systémů ústředního vytápění s kotelnami, montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím, včetně provádění zkoušek.

 

9. Kolaudační prohlídky komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

 

10. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxférů.

 

11. Dlaždičské práce při kladení řádkových, kroužkových nebo litých asfaltobetonových dlažeb.

 

12. Provedení a opravy jednovrstvých hladkých omítek.

 

13. Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.

 

14. Řízení, obsluha a běžná údržba dozerů, skrejprů, grejdrů, silničních fréz a podobně s motorem o výkonu do 132 kW.

 

4. skupina

 

1. Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva s členitými základy podle stavebních výkresů, vynášení výšek, provádění a kontrola zdiva při křížení a podobně.

 

2. Zhotovování, montáž a opravy krytin zvláštních tvarů střech, například jehlanových, kuželových, kopulí, bání, uměleckých nebo slohových nástavců a prvků podle historických předloh.

 

3. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení ve složitých redukčních stanicích nebo kotelnách s kombinovaným rozvodem instalací a provedení zkoušek s vyregulováním a uvedením zařízení do provozu.

 

Strojírenství a elektrotechnika

 

1. skupina

 

1. Montáž přístrojů na desky nebo panely, např. spínačů, vypínačů, přepínačů a měřicích přístrojů. Propojování přístrojů vodiči do celkového počtu 50 vodičů.

 

2. Rutinní ruční práce při odjehlování, obrušování, stříhání, řezání závitů a ručním ohýbání dílců, při práci s ručním elektrickým nářadím.

 

2. skupina

 

1. Měření a nastavování všech parametrů servomechanizmů včetně oprav zjištěných závad.

 

2. Vyvažování kol automobilů včetně montáže a demontáže.

 

3. Konečné stříkání nebo natírání vrchními barvami, laky a emaily s vysokými nároky na jakost a vzhled povrchů.

 

4. Tryskání odlitků v uzavřené komoře v ochranném oděvu.

 

3. skupina

 

1. Strojní i ruční obrábění materiálů v dílenské toleranci IT 10 a vyšší s funkčním požadavkem.

 

2. Lisování součástek z plastických hmot včetně doseřízení stroje.

 

3. Tváření kovových materiálů o tloušťce nad 8 mm postupovými nástroji.

 

4. Svařování elektrickým obloukem nebo plamenem ocelí jakostních tříd 10, 11, 12 ve všech polohách.

 

5. Strojní i ruční obrábění materiálu v toleranci nižší než IT 8 bez dalších zvláštních požadavků.

 

6. Svařování ocelí jakostních tříd 15 a 17 s požadavkem kontroly svaru RTG nebo ultrazvukem.

 

7. Ruční kování v rozsahu jedné až dvou kovářských prací, např. pěchování, prodlužování, ohýbání, nakrucování, sekání apod., s požadavkem na dodržování tolerancí.

 

8. Opravy elektrických instalací v průmyslových objektech a občanské vybavenosti.

 

9. Servisní opravy rozhlasových přijímačů, hudebních věží apod.

 

10. Montáž a opravy zážehových nebo vznětových motorů nebo brzdění motorů na brzdicích stanicích různého druhu včetně seřizování jejich chodu.

 

11. Opravy značně deformovaných karoserií ručně nebo hydraulickým zařízením.

 

12. Sestavování a seřizování narkotizačních, dýchacích a chirurgických, vyšetřovacích a kontrolních přístrojů.

 

13. Konečná montáž a justáž dioptrických dalekohledů.

 

14. Zápustkové kování s předkováváním nebo předlisováváním výchozích materiálů, např. s prosazováním, prodlužováním, osazováním, předkováváním v postupové zápustce.

 

15. Celková oprava mechanických budíků včetně nastavování přesnosti chodu.

 

16. Tavení litiny v klasických kuplovnách o průměru nístěje do 1 150 mm.

 

4. skupina

 

1. Broušení čtyř a více ploch na rovinných bruskách v přesnosti IT 5 s výkresovým požadavkem dodržování rovinnosti, rovnoběžnosti nebo úhlové přesnosti.

 

2. Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni přesnosti 5.

 

3. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.

 

4. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh.

 

5. Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm.

 

6. Řízení, údržba a opravy automatických zařízení s měřicí, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.

 

7. Broušení na rovinných a hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 4 - 2.

 

8. Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší.

 

9. Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.

 

10. Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5.

 

11. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm.

 

12. Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší při obrábění čtyř a více průměrů a obrábění ve čtyřech a více polohách.

 

13. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro příjem barevného signálu.

 

14. Kontrola chodu motorů a dalších funkcí vozidel na diagnostických přístrojích.

 

15. Vysoce odborné práce při strojním zpracovávání optických součástek včetně dokončovacích operací, např. vícevrstvé napařování, rytí optických křížů a leštění střechových hranolů.

 

5. skupina

 

1. Zhotovování prototypů výrobků.

 

2. Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších systémů do provozu.

 

3. Provádění oprav číslicových řídicích systémů.

 

4. Řízení procesu výroby ocelí různých jakostních tříd v ocelářských pecích (např. typu MB nebo v konvertorech) a kontrola technického stavu zařízení.

 

Textilní výroba

 

2. skupina

 

1. Obsluha soukacích strojů.

 

2. Tkaní stuh a popruhů.

 

3. skupina

 

1. Tkaní velmi náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem, např. smyčkových tkanin, těžkých brokátů, dvojplyšů, krojových šátků.

 

2. Pletení vrchního ošacení na kotonových žakárových strojích.

 

3. Řízení kontinuálních linek pro přípravu textilního materiálu k předení.

 

Umělecká výroba

 

3. skupina

 

1. Čalounění scénických prvků, dekorační práce, prospektů, koberců apod.

 

2. Foukání sklářských výrobků do rotačních forem.

 

4. skupina

 

1. Samostatné zhotovování a opravy veškerých slohových uměleckořemeslných čalounických individuálních výrobků a samostatné práce v interiérech s používáním materiálů náročných na zpracovávání podle návrhů výtvarníků a architektů.

 

2. Zhotovování hliněných a sádrových odlitků architektonických prvků a článků podle originálu a sekání jednotlivých částí sochařských děl do kamene podle modelů nebo odlitků.

 

3. Zhotovování dvoukřídlových mřížových vrat s nadsvětlíkem podle výtvarných návrhů s vlastním řešením mechanických funkčních dílů.

 

4. Zhotovování vitráží náročné kresby a barevnosti z barevných nebo malovaných skel do profilovaných olověných prutů včetně spájení a montáže.

 

5. skupina

 

1. Zhotovování a restaurování náročných ornamentálních a figurálních intarzií včetně jejich oprav všemi technikami.

 

2. Vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky náročných knihařských výrobků.

 

3. Rekonstrukce historicky cenných pasířských výrobků (např. přileb, štítů apod.).

 

4. Řezby figurálních předmětů lidového a užitého umění při používání různých technik a vybíjení a vylévání kovem.

 

Umění a umělecká realizace

 

2. skupina

 

1. Sestavování a rozebírání dekorací, fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken a dveří, jejich ukládání do skladu podle pořadí a druhu, skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních prvků scénické výpravy. Obsluha jevištní mechanizace, například pevných točen, tahů na provazištích a propadel.

 

3. skupina

 

1. Sledování textů paralelně s notovým záznamem a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.

 

2. Organizační zajišťování průběhu zkoušek, představení a koncertů na jevišti, pódiu i v zákulisí. Vystavování písemného hlášení o průběhu zkoušek.

 

3. Pořizování videozáznamů pro dokumentační účely včetně stanovování podmínek pro snímání a provádění střihu.

 

4. Zajišťování kulturně osvětových akcí místního významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení se zaměřením na kulturně výchovnou činnost.

 

5. Samostatné stavění členitých a velkorozměrných jevištních scénických úprav i v průběhu představení včetně obsluhy velké a složité mechanizace. Kompletní zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou činnost komorních těles, menších operních a symfonických souborů.

 

4. skupina

 

1. Úprava překladů textů libret pro titulkovací zařízení a jeho obsluha při představeních.

 

2. Provozní technické práce při záznamu zvuku elektronickou cestou, například nastavování a obsluha zařízení pro tvorbu zvuku elektronickou cestou a řízení provozu souborů elektronických studiových i přenosových zařízení a zařízení pro magnetický záznam a reprodukci zvuku.

 

3. Seřizování a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických a elektrických částí nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.

 

4. Samostatné zajišťování kulturně výchovných akcí a programů regionálního významu, činnosti klubů, souborů a jiných zájmových uskupení.

 

5. skupina

 

1. Interpretace rolí dramatických děl.

 

2. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl.

 

3. Nastudování pěveckých partů nebo baletních čísel hudebně dramatických děl a vokálně-symfonických děl nebo baletních děl se sólisty a sborem. Hudební doprovod nácviků nebo veřejných provádění baletních nebo tanečních děl.

 

4. Natáčení audiovizuálních programů, střihové a režijní zpracovávání. Samostatné tvůrčí sestavování krátkých pořadů včetně zpracování scénáře, střihu, titulkování, případně dodatečného ozvučování.

 

5. Koncipování organizačně náročných a složitě koncipovaných celostátních a mezinárodních přehlídek, festivalů, sympozií, konferencí a jiných akcí.

 

6. skupina

 

1. Režie dramatických nebo hudebně dramatických děl.

 

2. Nastudování lidových tanců, tanečních pásem, celovečerních tanečních vystoupení nebo tanečních nebo baletních součástí hudebně dramatických a dramatických děl.

 

3. Nastudování sborových a vokálně-symfonických děl a sborových pěveckých částí hudebně dramatických děl.

 

4. Nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů.

 

5. Tvůrčí interpretace hlavních nebo náročných rolí dramatických děl. Interpretace sólových rolí operních, baletních, operetních a muzikálových.

 

6. Interpretace kolektivních částí náročných instrumentálních nebo vokálních děl s nástrojovou nebo vokální skupinou včetně zajišťování umělecké úrovně skupiny. Interpretace sólových partů hudebních děl.

 

7. skupina

 

1. Režie nejnáročnějších dramatických nebo hudebně dramatických děl nebo inscenační ztvárňování baletních a pantomimických děl, a to v divadle, které dlouhodobě dosahuje vysoké umělecké úrovně přispívající k rozvoji uměleckých žánrů.

 

2. Tvorba umělecké koncepce velkého symfonického nebo velkého operního orchestru včetně nastudování a dirigování nejsložitějších symfonických a operních děl na tuzemských i zahraničních pódiích.

 

Výroba potravin

 

2. skupina

 

1. Výroba všech druhů zmrzlin (např. mléčných, smetanových apod.).

 

2. Zadělávání těsta ve výrobě sušenek, crackerů, perníků, sucharů a oplatek.

 

3. Úprava jatečního masa pro kuchyňské zpracovávání včetně jeho třídění podle druhů.

 

3. skupina

 

1. Porážení skotu a jateční zpracování masa.

 

2. Sázení, předpékání a vypékání chleba a pečiva v sázecích a vytahovacích pecích, příprava a obsluha pecí.

 

3. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků širokého sortimentu (např. mandlových piškotů, piškotů ananas-dezert, špiček s tekutou náplní, dortů apod.) včetně určování vhodnosti surovin k používání.

 

Výzkum a vývoj

 

6. skupina

 

1. Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů vědy a techniky pod vedením vedoucího týmu. Řešení přesně věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy pod vedením vedoucího týmu.

 

7. skupina

 

1. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky řešených výzkumným týmem. Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory.

 

8. skupina

 

1. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů celostátního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru a případně vedení výzkumného týmu. Řešení principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů s rámcově velmi neurčitě vymezenými vstupy a nespecifikovatelnými výstupy zpravidla významově přesahující velmi dlouhé časové horizonty (generace) s dopady na široké spektrum dalších činnosti, vyžadující velmi vysoký stupeň zobecnění jevů.

 

Vzdělávání a výchova

 

4. skupina

 

1. Vzdělávací činnost v zájmových kurzech.

 

2. Vychovatelská činnost v zájmovém vzdělávání.

 

5. skupina

 

1. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.

 

2. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených kurzech ukončená závěrečnou zkouškou.

 

3. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí předškolního věku.

 

4. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s výučním listem.

 

5. Komplexní vychovatelská, metodická, poradenská a další pedagogická činnost rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. Koordinace práce vychovatelů.

 

6. Výchovná a vzdělávací činnost rozvíjející dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.

 

6. skupina

 

1. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech.

 

2. Provádění speciálně pedagogických prací.

 

7. skupina

 

1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.

 

2. Tvorba koncepcí a programů vzdělávání a provádění dalších specializovaných metodologických prací v oblasti pedagogiky a psychologie.

 

3. Metodická a specializovaná poradenská vychovatelská činnost, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.

 

4. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.

 

8. skupina

 

1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

 

Zemědělská výroba

 

1. skupina

 

1. Ošetřování veřejné zeleně zaléváním, okopáváním a podobně.

 

2. Balení a příprava sazenic k expedici.

 

2. skupina

 

1. Pomocné práce při ošetřování zvířat.

 

2. Ruční fyzicky namáhavé práce v zemědělství, obsluha jednoduchých závěsných zařízení, manipulační práce u zemědělských strojů.

 

3. Příprava a kultivování půdy malou mechanizací, výsadba okrasných a ovocných stromů, provádění postřiků a dezinfekce půdy, ruční odvětvování.

 

4. Obsluha secích strojů při setí kukuřice a obilí a obsluha adaptérů pro výsev jetelovin.

 

3. skupina

 

1. Pěstování okrasných druhů rostlin, jejich roubování a očkování, ošetřování zvlášť náročných druhů, například kaktusů, včetně případného setí.

 

2. Řízení výlovů rybníků včetně přípravy (strojení) rybníků k výlovům.

 

3. Ošetřování a kování koňských kopyt, úprava podkov, kování zdravých a nedeformovaných kopyt.

 

4. Ošetřování a regulace rychleného růstu rostlin nebo ošetřování tropických druhů rostlin.

 

5. Provádění výchovného a udržovacího řezu dřevin podle druhů nebo odrůd a klasifikace školkařských výpěstků. Aplikace chemických prostředků a přihnojování všech zahradnických kultur.

 

6. Řízení a údržba kolových traktorů.

 

7. Samostatné ošetřování zvířat včetně krmení, odborná pomoc při veterinárních zákrocích.

 

4. skupina

 

1. Komplexní ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat včetně umělého odchovu jejich mláďat.

 

2. Řízení, obsluha a seřizování samojízdných strojů a zařízení a kombinovaných sklízečů pro sklizeň píce, slámy, technických plodin, okopanin, zeleniny apod.

 

Zdravotnictví

 

2. skupina

 

1. Vykonávání povolání sanitáře.

 

3. skupina

 

1. Vykonávání povolání ošetřovatele, zubní instrumentářky nebo dezinfektora.

 

4. skupina

 

1. Vykonávání povolání zdravotnického laboratorního nebo nutričního asistenta nebo asistenta zubního technika, ortoticko-protetického technika nebo ochrany veřejného zdraví. Vykonávání povolání všeobecné sestra, porodní asistentky, nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty, ortotika-protetika, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotního laboranta, biomedicínckého technika, radiologického asistenta, radiologického technika, farmaceutického asistenta nebo zubního technika pod odborným dohledem.

 

5. skupina

 

1. Vykonávání povolání všeobecné sestra, porodní asistentky, nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty, ortotika-protetika, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotního laboranta, biomedicínckého technika, radiologického asistenta, radiologického technika, farmaceutického asistenta nebo zubního technika bez odborného dohledu.

 

6. skupina

 

1. Samostatné vykonávání povolání psychologa ve zdravotnictví, koncepční, metodické a zvlášť náročné specializované činnosti v povolání fyzioterapeuta, povolání odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví, biomedicínckého inženýra, odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků nebo radiologického fyzika.

 

7. skupina

 

1. Vykonávání povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda.

 

Zpracování dřeva

 

2. skupina

 

1. Řízení vysoušecích procesů při sušení řeziva, hranolků a vlysů včetně obsluhy mechanizmů sušáren a provádění váhových zkoušek.

 

2. Obsluha jednoduchých jednoúčelových strojů včetně jejich seřizování.

 

3. skupina

 

1. Truhlářské opravy kancelářského nábytku.

 

2. Hoblování řeziva, přířezů, vlysů a plošných materiálů na tloušťkovacích tří a čtyřstranných frézách (hoblovkách) a rovinných frézách včetně jejich seřizování.

 

3. Obkládání stěn a stropů deskami, provádění záklopů a podbíjení z prken.

 

4. skupina

 

1. Zhotovování slohového nábytku, kazetových stěn a stropů včetně zhotovování šablon a nábytku s výraznými uměleckými prvky včetně lidové umělecké výroby.

 

2. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových strojů pro těžbu dřeva.

 

Ostatní a společné pracovní činnosti

 

1. skupina

 

1. Provádění běžného úklidu, vynášení odpadků, provádění dezinfekce, čištění koberců elektrickým vysavačem.

 

2. Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.

 

3. Obsluha jednoduchých rozmnožovacích zařízení.

 

4. Doručování různých druhů zásilek.

 

5. Kontrola příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů.

 

2. skupina

 

1. Provádění komplexního těžkého úklidu po malířích s případným použitím různých mechanizačních úklidových strojů nebo úklidu velkých ploch s použitím samohybných mechanizmů.

 

2. Provádění odečtů energií v podnicích i domácnostech.

 

3. Provádění terénních úprav svahů a příkopů u silnic a cest včetně odstraňování křovin a větví ručně.

 

4. Obsluha pobočkových telefonních ústředen.

 

5. Prodej vstupenek a propagačního materiálu na sportovní, kulturní nebo jiné akce včetně vyúčtování.

 

6. Nabídka a prodej omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků, nápojů a suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem.

 

7. Vybírání poplatků za výkon úzkého okruhu služeb.

 

8. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění o výkonu kotle do 5,8 MW nebo nízkotlakého parního kotle o jmenovitém výkonu do 8 t/h.

 

9. Obsluha čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek.

 

10. Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.

 

11. Obsluha provozu parního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 60 t/h nebo horkovodního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 35 MW.

 

12. Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a předběžné šetření krádeží a poškození, spolupráce s policií.

 

13. Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.

 

14. Samostatná kvantitativní, případně kvalitativní přejímka zboží, výrobků, materiálů a surovin, obsluha skladovacích mechanizmů s využitím výpočetní techniky, kompletace pro odběratele a expedice.

 

15. Údržbářské práce elektro, strojního nebo stavebního charakteru, truhlářské, lakýrnické, malířské, instalatérské a údržbářské práce včetně provedení méně náročných oprav.

 

16. Napínání kožešinových výrobků.

 

17. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

 

4. skupina

 

1. Čalounické opravy a renovace starožitností a uměleckých památkových předmětů.

 

2. Zhotovování modelů nebo individuálních zakázek kožešinových plášťů a palet.

 
 

Poznámky pod čarou

 
 

1) § 109 odst. 3 zákoníku práce.

 
 

2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

3) § 109 odst. 2 zákoníku práce.

 
 

5) § 79 zákoníku práce.

 
 

6) § 80 zákoníku práce.

 
 

7) § 117 a § 128 odst. 1 zákoníku práce.

 
 

8) § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

9) § 17 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

 
 

10) § 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 
 

11) § 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

 
 

12) § 12 odst. 1 a 4 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

 
 

13) § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

 
 

14) § 16 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.