Nařízení vlády č. 256/2022 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Nařízení vlády č. 256/2022 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Plné znění:

 

 

256

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 17. srpna 2022

 

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

 

Vláda nařizuje podle § 271u odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

 
 

 
 

§ 1

 
 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na výdělku“) příslušející zaměstnancům podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nebo podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku nebo zvýšený podle prováděcích pracovněprávních předpisů vydaných k provedení zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 65/1965 Sb. a podle zákona č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se zvyšuje o 5,2 %.

 
 

§ 2

 
 

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslušející pozůstalým podle zákona č. 262/2006 Sb. nebo podle zákona č. 65/1965 Sb. se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých nebo zvýšený podle prováděcích pracovněprávních předpisů vydaných k provedení zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 65/1965 Sb. se zvyšuje o 5,2 %.

 
 

§ 3

 
 

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, na které vznikne právo po 31. prosinci 2022, se podle § 1 a 2 neupraví.

 
 

(2) Úprava podle § 1 a 2 se provede bez žádosti zaměstnance nebo pozůstalých, není-li dále stanoveno jinak.

 
 

(3) Úprava podle § 1 se provede na žádost zaměstnance, jestliže mu náhrada za ztrátu na výdělku nepříslušela

 
 

a) pouze v důsledku zvýšení invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení, nebo o důchodovém pojištění, nebo

 
 

b) protože to neumožňovalo ustanovení § 195 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., účinné před 1. červnem 1994.

 
 

§ 4

 
 

Pro náhradu za ztrátu na výdělku i po její úpravě provedené podle § 1 platí čl. V zákona č. 160/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony.

 
 

§ 5

 
 

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, upravené podle § 1 a 2, přísluší od 1. září 2022, pokud právo na tyto náhrady vzniklo před tímto dnem.

 
 

(2) Úprava náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle § 1 a 2 se provede i v případě, že právo na tyto náhrady vznikne v období od 1. září 2022 do 31. prosince 2022.

 
 

§ 6

 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

 

 

Předseda vlády:

 

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

 

Ing. Jurečka v. r.